Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA NGAYONG LINGGO: “Ang Muling Pagkabuhay Natin kay Cristo”

Photo Credit: pictaram.com

 

Abril 21, 2019. Linggo ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon.

Salmo 118: Araw ngayon ng Maykapal, magalak tayo’t magdiwang. 

Unang Pagbasa: Gawa 10:34, 37-43

At nagsalita si Pedro, “Ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Judio, na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo.

Kilala ninyo si Jesus na taga-Nazaret at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saanman siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng diyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos.

“Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Judio at sa Jerusalem. Siya’y pinatay nila; siya ay ipinako nila sa krus.

Ngunit siya’y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang makita ng mga tao; hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya’y muling mabuhay.

Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buháy at mga patay.

Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan.

Ikalawang Pagbasa: Colosas 3:1-4 (o 1 Corinto 5:6-8)

Binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, kaya’t ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo.

Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya’y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.

Ebanghelyo: Juan 20:1-9 (o Lucas 24:13-35)
Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan.

Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan.

Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, “May kumuha sa Panginoon mula sa libingan, at hindi namin alam kung saan siya dinala!”

Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan.

Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela.

Nang dumating si Simon Pedro, tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino, at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus.

Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi.

Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya’y naniwala.

Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan.

At umuwi ang mga alagad.

Pagninilay:

Maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay sa Lahat! Happy Easter po sa inyo!

Ngayon nga ay ating ipinagdiriwang ang pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay nagtagumpay na ang misyon ng ating Panginoon. Naganap na ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao at nagpakasakit sa krus – ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan na ito na binayaran ni Jesus ng kanyang buong buhay ang kanyang patunay ng wagas na pag-ibig para sa atin. Ano naman ang ating kailangang gawin upang makamtan at maganap din sa atin ang kaligtasan na ito?

Kailangang ang bawat kaluluwa ay maniwala nang lubos sa Diyos at magsikap din. Lahat tayo’y may kanya-kanyang partisipasyon na nagmumula sa ating desisyon. Gusto ba natin ng buhay na walang hanggan o hindi? Tinatanggap ba natin si Cristo o hindi? Naniniwala ba tayo sa kanyang iisang tinatag niyang Simbahang Katolika o hindi?

Lahat ito’y nakabase sa ating desisyon. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon ngunit gusto niyang tayo’y buong-buo at bukal sa loob na magbibigay at mananampalataya sa kanya.

Sa mga Banal na Misa ngayong araw ay sasariwain natin ang ating mga pangako noong tayo’y nabinyagan. Ibig sabihin nito’y para tayong mga bagong panganak muli. Kaya nga madalas na itlog ang ginagamit na simbolismo tuwing panahon ng “Easter”.

Dahil sa tagumpay ni Cristo sa kamatayan, tayo ay naligtas. Namamatay tayong kasama niya at mabubuhay din tayo kasama niya. Matutupad ito kung tayo’y nananatiling tapat sa kanya at sa mga pangako natin sa kanya. Anu-ano ba ang mga ito? Tuwing tumatanggap tayo ng mga Sakramento ay may kaakibat itong pangako at responsibilidad. Pinakauna na dito na dapat nating pagtuunan natin ng pansin ay ang ating binyag.

Sapagkat dahil sa unang sakramentong ito, tayo ay tinatatakan bilang mga Anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang kaharian – ang kaligtasan natin na binayaran ng dugo’t laman ng ating Panginoong Jesu Cristo. Kaya naman napakahalaga para sa atin na sariwain natin at muling ipangako ang mga binitiwan noong ating binyag.
Wala tayong mga muwang noon ngunit ngayon tayo’y mga may wastong isipan na upang intindihin ang mga binitawang pangako sa Panginoon. Noon, ay responsibilidad ng ating mga magulang, ninong at ninang na ituro sa atin hanggang paglaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Ngunit dahil tayo’y mga malalaki na at nakakapag-isip at desisyon na tayo ay may sariling responsibilidad sa ating pananampalataya at inaasahan ng Diyos na maging totoo sa ating mga pangako sa kanya.

Anu-ano ba ang mga pangakong ito?
Una, ang pagtakwil natin kay Satanas. Kung itinatakwil natin si Satanas ay itinatakwil din natin ang kasalanan. Ang hangarin ng masama ay ilayo tayo sa Diyos. Marami silang mga kasinungalingang binubulong na nakakaakit ngunit kung hindi kakapit sa DIyos at sa panalangin ay madali tayong matatangay nito. Kaya naman kailangan lagi ng matinding desisyon na huwag sundin si Satanas at hingin ang masusing paggabay ng Panginoon na wala tayong ibang susundin kung hindi ang Panginoong Jesus kahit gaano pa ito kahirap. Isama natin si Jesus sa ating buhay sa hirap man o sa ginhawa. Pipiliin natin ang landas na kanyang ibinigay sa atin hindi ang galing sa masama.

Pangalawa at pangatlo, ang pagtatatwa natin sa kasalanan na nanggagaling sa paniniwala natin sa gawa at pangako ng diablo. Dapat nating itanggi itong lahat dahil ang kasalanan ay gawa ng diablo. Ito’y nag-uugat sa mga kasinungalingan. At dahil sa tayo’y ipinanganak na mga makasalanan, tulad ng ating unang magulang, tayo’y may malaking inklinasyon para gumawa ng kasalanan. Madali tayong malito, mapanghinaan ng loob – ganito ang ating naging natural na pagkatao. Hindi dahil tayo’y likas na mahina, kaya tayo mananatiling kuntento na sa paulit-ulit na pagkakasala nang ‘di humihingi ng tawad. responsibilidad nating suriin ang ating mga sarili at humingi ng tawad sa Panginoon. Hihingin natin ang tulong ng Diyos upang huwag magkasala, subalit kung nagkasala kahit ‘di natin gusto ay magtiwala tayo sa kanyang ‘di napapagod at ‘di nauubos na awa.

Ugaliin nating magbago at magsikap na maging banal at huwag saktan ang Panginoon dahil sa ating kasalanan. Dahil ito ang ating pangako. Pangako nating magpakabuti at iwaksi ang kasalanan sa ating buhay. Kaya kung mayroon man ngayon na mga bagay na masama na hindi pa nabibitawan. Panahon na upang tayo’y magbago, magsisi at magdesisyong maging tapat sa Panginoon. Galit, sama ng loob, panghuhusga, mga pagsisinungaling mula sa malaki hanggang sa pinakamaliit, at marami pang iba. Dapat tayong mamatay sa kasalanan at sa mga bagay na tulad nito upang mabuhay tayong muli kay Cristo. Hangga’t hindi natin nabibitawan ang mga ito, mananatili tayong patay at walang bagong buhay kasama ng ating Panginoon.

Sa lahat ng ito, tayo’y mangangako ding maniniwala nang tapat sa Diyos mula una hanggang huli. Hingin natin ang kanyang tulong sa lahat ng ating kaya at hindi kayang gawin. Diyos lamang ang ating dapat na paniwalaan. Kahit hirap na hirap na at sobrang sadlak na sa kadiliman tulad ni Cristong nagbatak ng matinding paghihirap ngunit nabuhay namang uli. Hindi siya nawalan ng pag-asa sa Ama na siya’y ililigtas sa matinding karanasan na iyon, na sa huli’y magdudulot pala ng kaligtasan para sa ating lahat sa sanlibutan.

Tandaan nating ang lilipas din ang lahat ng mahihirap at ang kahihinatnan ng mga naniniwala sa Diyos at nananatili sa kanya’y siguradong tagumpay at pagkabuhay na muli mula sa anumang kasamaan, hirap, dusa, pighati at kadiliman ng mundo.

Tayo ang lahing nagtagumpay sa ngalan at sa pamamagitan ni Cristo. Manalig tayo ng husto sa Kanya.

Pagnilayan natin ito. Muli, Happy Easter po sa lahat! Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.