Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA NGAYONG LINGGO: “Pag-ibig na Natatagpuan sa Krus”

Photo Credit: instmobile.com

 

Mayo 19, 2019. Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab
Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.
Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 21b-27

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. “Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila. Sa bawat Simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.

Tinahak nila ang Pisidia, at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antiquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos.

Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab
Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingi niya ay mamamalagi.
Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.
Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.
Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 21, 1-5a

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa; wala na rin ang dagat. At nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaing ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, “Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Mananahan siyang kasama nila, at sila’y magiging bayan niya. Makakapiling nila nang palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha.

Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.” Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, “Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay!”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Juan 13, 34
Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ni Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 13, 31-33a. 34-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagkaalis ni Judas mula sa Huling Hapunan, sinabi ni Hesus, “Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao; at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo: mag-ibigan kayo! Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Napakabilis ng panahon. Ngayon ay nasa ika-5 linggo na tayo ng muling pagkabuhay. Malapit nang matapos ang panahon ng muling pagkabuhay. Ilang linggo na lamang at tayo’y babalik na sa karaniwang panahon.
Kaya naman maganda ang bilin ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Ito rin ang kanyang bilin sa mga alagad bago siya magpakasakit at mamatay sa Krus– ang magmahalan tayo. Bakit? Dahil minahal muna tayo ng Diyos. Siya ang puno at dulo ng lahat ng tunay na pag-ibig na namamagitan sa mga tao.

Sa kabila nito, bakit tila hanggang ngayon ay marami pa rin ang nalilito kung ano nga ba ang pagmamahal? Bakit maraming taong nagsasabing “Mahal Kita” ngunit sabi raw ay hindi maramdaman?

Unang una, ang pagmamahal ay isang desisyon. Hindi ito pakiramdam o damdamin lamang na katulad ng kilig, tuwa at galak. Hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao dahil lang may “kilig” kang nararamdaman mula sa ibinigay niyang rosas o tsokolate. Napakababaw naman ata na ganito natin binigyang kahulugan ang pag-ibig. Nakabase sa ibang bagay na lumilipas at kumukupas. Kapag wala nang tsokolate o kilig wala na ba? Ganoon na lamang iyon? Nakalulungkot na ganito natin tingnan ang pag-ibig ngayon. “Mahal ko siya dahil…(pogi o maganda, o dahil napapasaya niya o dahil binibigay niya gusto ko)”. Hindi po ganito ang pag-ibig. Tandaan nating sa Diyos lamang magmumula ang totoo at banayad na pag-ibig na nagtatagal kaya dapat mula sa kanya rin natin ito hugutin sa kung paano ba talaga ang umibig nang tunay.

Wala pong dahilan ang pag-ibig. Kaya nga, tingnan natin ang pag-ibig ng Diyos. Paano tayo minahal ni Jesus?

Minahal niya tayo sa pamamagitan ng sakripisyo. Ibinigay ang buong sarili at inialay para sa ating lahat. Para sa ating ikabubuti at kaligtasan. Iilan ba sa atin ang handa pang magdusa para sa pag-ibig? Marami ngayon na gusto lang magpasarap. Gusto lang lagi masaya at ayaw na ng responsibilidad. Halimbawa, ang tunay na pag-ibig ay masusubok kung tunay nga sa panahon ng pagkakasakit ng minamahal. Kung handa bang mapuyat, maghirap at maglingkod ang nagmamahal sa kanya, ito ay pag-ibig gaya ng ibinahagi sa atin ng Diyos. Mamahalin mo lalo at yayakapin sa panahon ng pagsubok. Hindi yung tatakasan, aawayin at sisisihin.

Ano pa? Kung halimbawa’y mahirap nang mahalin at may mga nakakainis na ugali. Subalit nagpapasensya, nagpapatawad at naguunawaan pa rin. Ito ang tunay na mukha ng pag-ibig. Dito mo maipapakitang minamahal mo siya ng tunay. Kung gusto mo pala ng sumusunod lagi sa gusto mo at ibinibigay ang gusto mo , baka hindi tao ang kailangan ngunit hayop tulad ng aso.

Madaling alagaan. Susunod sa kahit anong gusto. Ngunit ang pagmamahal sa tao’y may kaakibat na sakripisyo ng sarili tulad ni Cristo. Iilan pa ba sa atin ang marunong kumalimot sa sarili para sa kapwa? Ang marunong tumanggap ng kapwa sa mukha ng kahirapan na mukha rin ni Cristo? O panay husga na lamang ang ginagawa? Kung ganito’y hindi tayo nagmamahal at itinatanggi natin si Cristo.

Kung tayo nga ay tinanggap, minamahal at pinag-alayan ng buhay ng Diyos bagamat tayo’y mga makasalanan, bakit hindi natin maggawang magmahal at gawin naman ito sa iba? Bakit hanggang ngayon ang titigas ng puso natin at puro sarili iniisip? Malamang ay hindi pa natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos. Kung ganito’y hindi Siya ang nagkulang kung hindi, tayo.

Baka naman, matagal na nating itinatatwa ang pag-ibig na iniaalay sa atin ng Diyos. Hindi man laging madali ang buhay ngunit alay niya ang kanyang presensiya. Baka mas gusto natin mamuhay sa ilusyon ng pag-ibig na ginawa ng mundo na kunwari’y laging masaya. Laging may bulaklak at tsokolate pero peke pala. Ganito ang pandaliang ligayang dulot ng kasalanan at pagkahilig sa materyal na bagay. Sa una, kunwari masaya ngunit habang dumadami ang bagay sa paligid, nalalaman mong hindi ka na makuntento. Kalauna’y malalaman mo rin na wala palang kahit ano sa mundo ang makapagpapasaya sa iyo ngunit Diyos lamang.

Bakit hindi mo subukang pagnilayan ang Krus? Ang tanda ng pag-ibig sa atin ng Diyos? Bakit hindi mo subukan titigan si Jesus sa Banal na Adorasyon at Eukaristiya upang magpasalamat sa presensiya niyang hanggang ngayon ay kasama natin kahit nakatago?

Nariyan lang ang Diyos naghihintay na mapansin natin kahit kaunti ang kanyang pag-ibig. Nang sa gayon, tayo rin ay matutong umibig ng ating kapwa at sarili. Isang pag-ibig na kung saan, tungo hanggang langit. Sa mga bagay na nagtatagal hindi lamang sa mga materyal na bagay at damdaming lumilipas lang.

Ang pag-ibig ay isang desisyon. Sana’y lagi mong piliing magmahal kahit mahirap. Dito magmumula ang ligaya mong hindi makukuha sa iyo ninuman dahil Diyos ang may dulot nito.

Pagnilayan po natin ito. Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.