Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA NGAYONG PASKO: “Pagsilang ni Jesus na Ating Tagapagligtas”

 

 

 

 

Disyembre 25, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Pagmimisa sa Araw ng Pasko ng Pagsilang.

UNANG PAGBASA
Isaias 52, 7-10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Magmula sa bundok, O kay gandang masdan
ng sugong dumarating upang ipahayag
ang magandang balita ng kapayapaan.
Ipapahayag niya ang tagumpay
at sasabihin:
“Sion, ang Diyos mo ay hari.”
Narito! Sisigaw ang nagbabantay,
dahilan sa galak, sama-sama silang aawit;
makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik,
Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem;
pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon
ay kanyang inaliw,
tinubos na niya itong Jerusalem.
Sa lahat ng bansa,
ang kamay ng Poon na tanda ng lakas
ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas
nitong ating Diyos tiyak na mahahayag.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 1, 1-6
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayun din ang Anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat.

At kung paanong higit na di-hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa Anak, gayun din, siya’y higit na di-hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Ikaw ang aking Anak!
Ako ang iyong Ama.”
Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel,
“Ako’y magiging kanyang Ama,
at siya’y magiging Anak ko.”

At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya,
“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 1, 1-18
Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan.

Nasa sanlibutan ang Salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga’y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.

Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na Anak.

Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko’y higit sa akin, sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak.’”

Dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob. Sapagkat ibinibigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siyang bugtong na Anak – siya’y Diyos – na lubos na minamahal ng Ama.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Pasko po sa ating lahat! Ito na ang araw na pinakahihintay natin. Walang ibang kaarawan ang nagkaroon ng ganitong klaseng selebrasyon at pananabik kung hindi ang kaarawan ng ating Mahal na Panginoong Jesu Cristo.
Sino ba ang Salita? Sinabi sa ating Ebanghelyo sa simula ng aklat ni Juan, “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. At naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin.”

Alam nating ang salita ay nanggagaling sa ating bibig. Ngunit kapag sinabi natin na ang Salita (gamit ang malaking “S”) ay nagkatawang tao, ano ang kahulugan nito? Ito mismo ang Pasko – ang Salita na nagkatawang tao, at ang Salita ay walang iba kung hindi si Jesus. Siya ang Salita ng Diyos na nagkatawang tao.

Lubos ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Wala Siyang ipinagdamot sa atin. Ibinigay Niya ang lahat lahat. Iniwan Niya ang perpektong buhay sa langit upang iligtas tayo. Paano Niya tayo iniligtas? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Nanahan siya gaya natin at itinuro sa atin kung paano mamuhay. Nang sa gayon, tayo ay sumunod sa Kanya sa bawat yugto rin ng ating buhay.

Nagmiministro Siya sa mga may sakit, sa mga may kapansanan – mga bulag, pipi, pilay at sa mga naapi, pati ang mga makasalanan. Hindi pa nagtatapos dito. Matapos pumunta ng Panginoon dito sa lupa bilang tao, sa pamamagitan ni Maria, at turuan tayo kung paano mamuhay katulad Niya, inialay pa Niya ang buong katawan at dugo sa Krus, para sa kapatawaran ng kasalanan. Walang iba pang makakagawa nito. Walang kahit sino man ang makakapantay sa Kanya. Walang kahit sinong diyos na pinaniniwalaan ng iba ang ganito. Nag-iisa lamang si Jesus na bukod tangi sa lahat.
Ngunit bakit sa panahon ngayon, ang dami dami nating ipinapalit sa Kanya? Bakit hindi natin magawang mahalin ang Diyos sa abot ng ating makakaya? Bakit hindi natin ibigay ang karapat-dapat na matanggap Niyang pagmamahal mula sa atin? Hindi ba’t dapat lamang na sa Kanya natin ibuhos lahat lahat ng pag-ibig na Kaya nating ibigay? Higit pa sa ating pagmamahal sa asawa, anak, kasintahan, pati sa pagkahilig natin sa mga materyal na bagay, edukasyon, titulo, pangarap at iba pa ang Diyos sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat ng ito. Sa Kanya nagmumula lahat ng magagandang biyaya at lahat ng kagalingan, talento at talino natin wala nang iba pa.

Sa tuwing maliligaw tayo ng landas, at aakayin tayo palagi ng ating mga layaw, sa kung saan-saang aspeto ng makamundong bagay, tandaan natin ito. Tandaan natin at itatak sa ating isip ang Unang Pasko – ang pagparito ng Panginoon bilang tao para sa atin. At kung ano ang ginawa Niya sa buong buhay Niya bakit Siya naparito. Para sa iyo Siya dumating at para sa akin. Bawat isa sa atin ay minamahal Niya – espesyal at katangi-tangi ang pagmamahal Niya sa atin. Kaya naman, bawat isa sa atin ay inaabangan Niyang makilala Siya, makita at madama ang lahat ng pagsasakripisyo at kababaang loob na inihandog Niya alang-alang sa lubos na pagmamahal Niya sa tao.

Oo at mahal tayo ng ating mga magulang. Marahil marami silang isinakripisyo para sa atin. Mahal din tayo ng ating mga anak, o ng nobyo o nobya ninyo, bestfriends, kaibigan, at kung sino pa sa inyong mga komunidad. Ngunit walang wala ang mga ito, kahit pagsama-samahin pa kumpara sa pagmamahal ng Panginoong Jesus sa iyo. Araw-araw, inihahandog pa rin Niya ang Kanyang sarili sa Banal na Misa gaya ng paghahandog Niya ng sarili sa sabsaban at sa Krus. Kahit na kakaunti lamang ang dumadalo sa misa araw-araw, mas ibig Niyang maghintay para sa mga makasalanang tulad natin. Kaysa tayo ang maghintay sa Kanya. Naroroon Siya sa ating Simbahan – sa Kanyang tahanan dito sa lupa. Ang sabsaban ay ang Tabernakulo natin ngayon sa mga Altar. At kung tayo ay tatanggap ng Banal na Komunyon nang malinis ang puso, nakapagkumpisal at nasa estado ng grasya, tayo rin ang buhay na Tabernakulo na ito ng Diyos.

Nawa ay sa mga susunod na araw at magpakailanman pa’y alalahanin natin ang Pasko at ang paghahandog ni Jesus ng Kanyang sarili sa atin. Isang pinakamagandang regalong alay ng Diyos sa tao. At nawa ang tugon natin ay, ang buong buo at walang pag-aalinlangang paghahandog din ng ating sarili kay Jesus at sa serbisyo para sa Kanya at sa ating kapwa. Amen. + Muli, Maligayang Pasko po sa ating lahat!

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.