Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Banal na Pamilya”

Photo Credits: Our Lady of Lourdes, Baywater Parish.

 

Disyembre 30, 2018. Kapistahan ng Banal na Mag-Anak Jesus, Maria at Jose.

Salmo 84:Mapalad ang nananahan sa piling mo, Poong mahal.

Unang Pagbasa: Sir 3:2-6, 12-14 (o 1 Samuel 20-22, 24-28)

Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,
at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.

Ang gumagalang sa kanyang ama’y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,
at ang nagpaparangal sa kanyang ina’y parang nag-iimpok ng kayamanan.

Ang gumagalang sa kanyang ama’y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,
at ang panalangin niya’y agad diringgin ng Panginoon.

Pahahabain ng Diyos ang buhay ng nagpaparangal sa kanyang mga magulang—
siya na sumusunod sa Panginoon. Anak, kalingain mo ang iyong ama kapag siya’y matanda na,
at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.

Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;
huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan,
iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.

Ikalawang Pagbasa: Col 3:12-21 (o 1 Juan 3:1-2, 21-24)

Kaya nga, dahil kayo’y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis.

Magpasensiya kayo sa isa’t isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.

At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi.

Ang salita ni Cristo’y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa’t isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos.

At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon.

Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob.

Ebanghelyo: Lucas 2:41-52

Taun-taon, tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya’y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. Sila’y umuwi na pagkatapos ng pista.

Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama nila ang bata ngunit napansin nilang wala pala siya. Siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap.

Pagkalipas ng tatlong araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng Templo. Siya’y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan.

Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.”

Sumagot si Jesus, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako’y dapat mamalagi sa bahay ng aking Ama?” Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.

Siya’y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret, at siya’y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso.

Patuloy na lumaki si Jesus; lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugud-lugod sa Diyos at sa mga tao.

Pagninilay:

Purihin ang Diyos sa Kaitasan! Ang Siyang piniling magpakababa upang ipanganak at lumaki sa isang pamilya. Sa piling nga ng kanyang mga magulang na si Jose at Maria. Pinili ito ng Diyos upang ipadama sa atin ang wagas na pag-ibig niyang gagawin ang lahat upang tayo’y mailigtas at maibalik ang sangkatauhan sa piling sa langit.

Marami tayong matututunan sa pagninilay ng bawat miyembro ng Banal na Pamilyang ito na binubuo nina Jesus, Jose at Maria. Alam nating napakahalaga ng pamilya lalo na sa ating mga Pilipino. Sinasabi ng iba “Lahat ay gagawin para sa pamilya”. Mapa-Ama, Ina o anak man na may lubos na pagmamahal ay nasasabi ito. Marahil ay magandang isa-isahin ang mga mahahalagang papel na ginagampanan sa bawat pamilya.

Wala nang iba pang mas gagandang modelo para sa mga ama kung hindi si San Jose hindi kailanman nagtanong ng pribilehiyo bilang ama ng DIyos. Hindi na niya tinanong kung siya ba’y karapat-dapat at lubusang sumunod sa kalooban ng Diyos. Siya’y namuhay ng marangal at simple. May kababaan ng loob at wala nang mahalaga sa kanya kung hindi ang magampanan ang tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito nga ay sapat na.

Iilan pa kaya sa mga ama ngayon ang ganito? Isang matapat at maasahang ama kung saan ibinubuhos lahat ng oras at pagmamahal sa pamilya. Napakahalaga ng ganitong disposisyon at ang pusong ganito na nagmamahal sa Diyos ay ibinigay sa isang simpleng manggagawa hindi sa isang hari o politikong may mataas na posisyon noong panahon. Kung hindi kay San Jose na mababa ang loob at malinis ang puso at pamumuhay.

Si Maria naman bilang Ina ay gayun din at bagamat siya ay ina ng Diyos at kinoronahang reyna ng langit at lupa, ginawa niya ang mga gawaing bahay nang buong puso at buong pagmamahal dahil alam niya na ito ay ginagawa niya para sa Diyos. Lahat ng mga ina na gumagawa nito at naghihirap para sa pamilya sa paraang hindi alam ng mundo, naiisip ba natin ang kahalagahan ng papel bilang ina sa simpleng bagay?

Si Jesus naman bagamat Anak ng Diyos ay nagpakababa at piniling maging tulad natin. Siya ang sentro ng Banal na Pamilya at nawa ng mga pamilya din natin. Siya ang nag-iisa sa ating lahat at ang puno’t dulo ng lahat.

Hindi man palaging payapa ang mga biyahe ng buhay dahil sa mga pagsubok, tulad ng dinanas ng Banal na Pamilyang ito, matagumpayan nilang nalampasan ang lahat dahil sa tiwala sa Diyos at pagpupursigi hanggang huli. Sabi nga sa unang pagbasa, may pagpapasensiya, kababaang loob at pagmamahal. Nawa ito rin ang ating baunin sa mga susunod na taon. Ilagay natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Ikonsagrada natin ang ating mga pamilya sa Banal na Pamilyang itong dinanas ang mga paghihirap na ating sinapit dito sa mundo ngunit ang presensiya ng Diyos ang kanilang naging sandigan at kaligtasan. Nawa tayo rin ay maging tulad nila. Amen. +

Panalangin: Jesus, Maria at Jose ibinibigay naming ang aming puso at kaluluwa sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.