Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Mabuting Ama”

 

 

Hunyo 21, 2020. Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 20, 10-13
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan.
Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.”
Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!”
Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan.
Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya;
Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan.”
Subalit ikaw’y nasa panig ko, Poon, malakas ka’t makapangyarihan;
Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman.
Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi.
Mapapahiya sila habang panahon, at ito’y hindi na makakalimutan.

Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao,
Poon, Diyos na Makapangyarihan,
Alam mo ang laman ng kanilang mga puso’t isip.
Kaya’t ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon
Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 8-10. 14 at 17. 33-35
Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 5, 12-15
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang Kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang Kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala’y di tulad ng pagsuway ni Adan.
Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang-loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 10, 26-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan, sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Maligayang araw po ng mga ama sa mga tatay na nagbabasa po ng Salita ng Diyos at sa lahat din po ng ating mga tatay!

Ngayon po ay nagsalita si Jesus tungkol sa hindi pag-aalala at nagbilin din Siyang huwag tayong matakot. Ito ang dalawang bagay na halos nasa araw-araw ng ating pamumuhay, lalo ngayong panahon ng epidemya. Subalit ngayon ay pinapaalalahan tayo ng Panginoon kung ano ang tunay na mahalaga. Unang una, wala tayong dapat ikatakot sa ating buhay. Kahit ano pa man yan, lilipas at lilipas din ang mga bagay. Bagamat, isang napakasamang bagay ang pumatay, ang tunay na kamatayan ng tao ay ang pagkapunta sa impiyerno. Ito ang dapat nating ikatakot. Wala nang iba pa dahil ang ibang bagay, ay lilipas din. Hindi magtatagumpay ang mga masasama sapagkat nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Halimbawa na lamang si Jeremias na namatay din bandang huli, o ang mga propeta. Sa tingin ninyo ba’y sila ay mga talunan dahil sila ay napatay? Hindi po. Dahil sa kanilang pagkamatay, tulad din ng mga martir, ay napatunayan nila sa pamamagitan ng dugo ang tunay na pananampalataya. Pinahalagahan nila ito higit pa sa kanilang buhay kaya ito ay kanilang ikinararangal at ikinararangal din lalo ng Panginoong Diyos. Dahil ito ay nagbunga sa buhay na walang hanggan para sa mga tao at sa kaharian ng Diyos.

Ikalawa, ang mga inaalala natin sa buhay. Madalas nag-aalala tayo dahil akala natin ay nasa ating mga kamay ang mga bagay. Akala natin ay tayo ang may kontrol sa lahat. Nag-aalala tayo kung iniisip nating tayo ay nag-iisa. Subalit nag-iisa nga ba? Hindi ba’t naririto ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat? Siya ang may likha sa atin. Bakit hindi natin Siya sa tawagin lagi-lagi? Bakit hindi natin ibigay sa Kanya ang bawat alalahanin kahit gaano kaliit? Mula maliliit hanggang malalaki may pakialam Siya. Pati nga hibla ng buhok alam Niya kung anong bilang. Sa totoo lang, nakakatawa man isipin, may tao bang magtitiyagang magbilang ng buhok mo masabi lang na mahal ka niya? Ngunit alam ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito kahit tingin natin ay hindi importante. Kilala na Niya tayo buong buo bago pa lamang tayo ipanganak dito sa mundo. Sa kabila ng ating kahinaan at pagkamakasalanan, minamahal Niya pa rin tayo nang buo. At dahil nga sa pag-ibig na ito ay niloob Niyang ibigay ang Kanyang Bugtong na Anak dito sa lupa para iligtas tayo (1 Juan 3:16). Si Jesus ang Bagong Adan na binuksan para sa atin ang langit. Ang Anak nga Niya ay kaya Niyang ibigay sa atin, ang mga maliliit na bagay pa kaya?

Nawa ay lakihan naman natin ang ating pananampalataya sa Diyos. At kung nabanat na ito at hindi pa rin sapat sa ating pakiramdam ay hilingin nating dagdagan ito ng Panginoon at pagtibayin. Panalangin ang susi sa lahat upang mas mapalapit sa Kanya at tuluyan ding malabanan ang mga takot at aalalahanin. Kung ang mga tatay sa lupa ay mabubuti, paano pa kaya ang ating Ama sa langit?
Pagnilayan nawa natin ito at sabay-sabay din nating batiin ang Amang Pinakadakila sa lahat, ang Diyos Ama natin sa langit ng Happy Father’s Day po!
Pasalamatan natin Siya sa lahat ng ating mga biyaya at papurihan nawa natin Siya sa anumang oras ng ating buhay, sapagkat ang pag-ibig Niya sa atin ay wagas at matapat. Hindi Niya tayo pababayaan. Kailangan lamang natin itong paniwalaan at panghawakan kahit ano man ang mangyari. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.