Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Pagbibinyag kay Jesus”

 

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Pagbibinyag kay Jesus”

Enero 13, 2019. Linggo. Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon.

Salmo 104: Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay.

Unang Pagbasa: Isaias 40:1-5, 9-11

“Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi ng Diyos. “Aliwin ninyo sila!
Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa
sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin.”

Ganito ang isinisigaw ng isang tinig:
“Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang; gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan.

Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh, at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Umakyat ka sa tuktok ng bundok, O Zion, magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem! Sumigaw ka at huwag matatakot, sabihin mo sa mga lunsod ng Juda, “Narito na ang inyong Diyos!”

Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpala sa mga hinirang.
At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan; sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupa’y kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang mga tupang may supling.

Ikalawang Pagbasa: Tito 2:11-14, 3:4-7

Sapagkat nahayag na ang kagandahang-loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan.
Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti.

Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin.
Tayo’y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo’y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, upang tayo’y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang-loob, at tayo’y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan.

Ebanghelyo: Lucas 3:15-16, 21-22

Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Cristo, at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.
Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas.

Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumabâ sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo sa ating lahat! Maligayang pagdirawang ng pagbibinyag ng ating Panginoon po sa ating naniniwala kay Cristo at bininyagan sa simbahan niya.

Napakaganda at halaga na ating mapagnilayan ang unang-unang sakramentong ating tinatanggap madalas habang tayo’y sanggol pa lamang. Kaya naman mahalaga rin maintindihan at sariwain ang natanggap na sakramento sa paggunita ng pagbibinyag ng ating Panginoon.

Una, ang Sakramento ng Pagbibinyag ay paglilinis ng ating kasalanang namana mula pa sa ating mga unang magulang. Sa sakramentong ito ay humihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at nangangako tayong itatakwil ang kasalanan, kasama ng mga magulang at mga saksi sa katauhan ng ninong at ninang pati na rin ang buong simbahang tumatanggap ng pangakong ito sa Ngalan ng Diyos. Kapalit ng ating pagtatakwil sa kasalanan at mga gawa ng diablo, ay ang pagtanggap sa atin bilang mga Anak ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo.

Dahil dito, tinatawag tayong maging matapat sa ating mga pangako. Ang pagiging tapat sa Diyos at sa Simbahan sa pakikinig at paggawa ng mga ayon sa Kanyang Salita ang magpapanatili sa atin bilang kanyang mga anak. Kaya naman, sinabi ng Diyos Ama na lubos niyang kinalulugdan si Jesus na kanyang Bugtong na Anak. Walang ibang ginawa ang ating Diyos dito sa lupa kung hindi para sa kabutihan. Namuhay siya para sa atin, at kasunod niya tayo rin ay nabubuhay hindi para sa sarili ngunit para sa buong sambahayan ng Diyos. Ang Kanyang pamilya ang ating malaking pamilya na atin ding kinabibilangan. Hindi tayo nag-iisa. Nabibilang tayo sa Diyos at sa isa’t isa at tayo’y mga magkakapatid kay Cristo.

Pangalawa, alalahanin nating ang Diyos ang nag mamay-ari sa atin at ibinabalik ito ng Sakramento ng Pagbibinyag na nagtatatak sa atin bilang mga Kristiyano. Ang ating katawan, buhay, kaluluwa at puso ay sa Diyos lamang at nararapat itong gamitin sa mabuti, sa pag-ibig at hindi sa kasalanan.

Nalilinis nga tayo gamit ang tubig subalit habang tayo ay lumalaki ay nagkakaroon tayo ng malay, sariling isip at desisyon sa buhay. Isa ito sa pinakamahalagang tungkulin natin bilang mga nabinyagang Kristiyano – ang iwasan at iwaksi ang kasalanan at bumalik sa Panginoon. Kahit anong mangyari, mula pagbibinyag hanggang kamatayan ay binabasbasan tayo ng tubig na ito sa pamamagitan ng Simbahan.

Tanda ito ng ating pakikipagka-isa kay Cristo mula umpisa hanggang katapusan.

Pangatlong punto ay sa mga nagtatanong kung bakit si Cristo ay nabinyagan gayong wala naman siyang kasalanan? Noong una’y kinukwestiyon ito ni Juan Bautista dahil alam niyang higit na mas mataas sa kanya ang Mesiyas. Subalit ito’y kalooban ng Diyos na maipamalas sa mga taong kayang ibaba ng Diyos ang kanyang sarili gaano pa ito maging katulad nating mga kasalanan, para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Upang maipadama sa ating lahat ang kanyang pag-ibig na walang hanggan.

Ang siyang mababaang loob ang pinakabukas ang puso upang magmahal. Gaya ni Jesus, na dapat tularan natin sa lahat ng bagay, tayo rin sana ay manatili sa pagsunod sa yapak ng Panginoon mula una hanggang huli. Sa opisyal na pagtatapos ng panahon ng kapaskuhan sa kalendaryo ng ating simbahan ngayon, nawa ay itong simula natin na ito kay Cristo sa Sakramento ng ating Binyag ang ating maging ala-ala natin at babaunin sa mga susunod na buwan at araw ng bagong taon 2019. Kay Cristo tayo nabibilang at sa kanya rin tayo babalik. Amen. +

Panalangin: Panginoon, tipunin mo sa iyo ang lahat ng iyong mga minamahal. Gawin mo kaming kaisa habambuhay ng iyong Espiritung nagbubuklod sa aming lahat. Maria at Jose, ipanalangin ninyo po kami kay Jesus Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Photo Credits: Catholic Tradition

Tagged
Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.