Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Paglaban ni Jesus sa Tukso”

Photo Credits: HomeDecorationNU

 

Marso 10, 2019. Linggo. Unang Linggo ng Kwaresma.

Salmo 91: Poon ko, ako’y samahan sa dusa at kahirapan.

Unang Pagbasa: Deuteronomio 26:4-10

“Kukunin naman ng pari ang basket at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay bibigkasin ninyo ang mga salitang ito sa harapan ni Yahweh:

‘Isang pagala-galang Arameo ang aking ninuno. Dinala niya ang kanyang pamilya sa Egipto upang manirahan doon. Kakaunti lamang sila nang magpunta doon, ngunit sila’y dumami nang dumami at naging isang malaki at makapangyarihang bansa.

Pinagmalupitan kami at inalipin ng mga Egipcio. Kaya’t humingi kami ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng aming mga ninuno. Dininig niya kami at nakita niya ang aming pagdurusa, kahirapan at kaapihang dinaranas.

Inilabas kami ni Yahweh mula sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng mga kakila-kilabot na gawa at mga kababalaghan at dinala sa lupaing ito na mayaman at sagana sa lahat ng bagay.

Kaya, narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin.’

“Pagkasabi noon, ilapag ninyo ang inyong dala sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh.

Ikalawang Pagbasa: Roma 10:8-13

Sapagkat ganito ang sinasabi, “Malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso.” Ang tinutukoy dito’y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya.

Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.

Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas.

Sinabi nga ng kasulatan, “Walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya.”

Kaya’t walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya’y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya, dahil sinasabi sa kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.”

Ebanghelyo: Lucas 4:1-13

Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya’y tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya’t siya’y nagutom.

Sinabi sa kanya ng diyablo, “Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito.”

Ngunit sinagot ito ni Jesus, “Nasusulat, ‘Ang tao’y hindi lamang sa tinapay nabubuhay.’

Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar, at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig.

Sinabi ng diyablo, “Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin, at maibibigay ko sa kaninumang naisin ko.

Kaya’t kung ako’y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito.”

Sumagot si Jesus, “Nasusulat,

‘Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran.’”

Dinala siya ng diyablo sa taluktok ng Templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, “Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat,

‘Sa kanyang mga anghel, ika’y itatagubilin,
sila’y uutusan upang ikaw ay ingatan,’ at
‘Sa kanilang mga kamay, ika’y aalalayan,
nang sa mga bato, paa mo’y hindi masasaktan.’”

Subalit sinagot siya ni Jesus, “Nasusulat, ‘Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos!’”

Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diyablo at naghintay ng ibang pagkakataon.

Pagninilay:

Ngayon nga ay ang unang linggo ng kwaresma at natunghayan natin ang pagtutukso ng diyablo kay Jesus sa ilang. Sa ganitong paraan bilang mga Kristiyano, tayo rin ay maaring linlangin ng demonyo. Ngayon at maging sa ating buhay sa kabuuan. Ano ang ating sandata kapag tayo’t nahaharap sa mga temptasyon na ito?

Gaya ng ginawa ni Jesus, ang Salita ng Diyos ang kanyang pananggalang sa mga tukso. Alam Niya at isinapuso ang Salita ng Diyos at nagamit niya ito bilang isang espadang matalim at natalo ang kalaban.

Kung si Jesus nga ay tinukso ng demonyo, bagama’t siya’y walang kasalanan, paano pa kaya tayong mga hamak na tao lamang at mga makasalanan? Ano ang ating laban sa mga kalaban kung wala tayong baong Salita ng Diyos? Ano ang ating pananggalang kung hindi tayo nagdadasal, nagbabasa ng Bibliya at nagsisimba? O baka masyado na tayong nasanay sa ganitong buhay hindi na natin namamalayang hinihila tayo unti-unti palayo sa Panginoon at tinanggap na lamang natin ang masaklap na kaganapang iyon.

Itong Ebanghelyo na ito ngayong linggo nawa ang magsilbing babala sa ating lahat na gustong mag-alay ng sakripisyo sa Panginoon ngayong panahon ng kwaresma. Sa panahon ngayon ay mas matindi ang mga tukso. Susubukan tayong hilahin palayo sa pagpapakabanal, paglapit at pananalangin natin sa Diyos.

Una, gaya ng pambubuyo ng diyablo kay Jesus na gawing tinapay ang bato. Maglalagay ng iba’t ibang mungkahi ang diyablo sa ating utak upang hindi tayo mag-ayuno at magliban sa pagkain ng karne. Maari siyang gumamit ng iba’t ibang mga pakulo, upang sumunod tayo sa kanyang mungkahi. Halimbawa, gagaya na lang tayo sa iba na hindi naman ginagawa ito. O kaya naman ay dadaanin tayo sa lubos na gutom at pagkagusto sa karne na parang ang bango bango ng barbeque o masarap ang fried chicken pero ang araw na iyon ay Biyernes – kung saan dapat magliban ang lahat mula edad 14 pataas. Sisiguraduhing niyang makalimutan natin ang Diyos at pag-aalay sa kanya ng sakripisyo para siya ang sundin at ang mga gusto ng ating laman. O kaya ay babalewalain natin itong lahat.

Pangalawa, tulad ng pagpapakita ng diyablo sa iba’t ibang kaharian kay Jesus, ganoon din niya ipapakita sa atin ang ibang bagay na kunwari’y mas importante kaysa sa pagdadasal, pagsisimba at kung ano pang bagay na may kinalaman sa Diyos. Ano ang mga “kaharian” na ito? Maaring sobra sobrang pagtatrabaho. O kaya pamimili, paggala sa mall, o outing na magiging kapalit ng pananalangin at pagsisimba. Kapag ganito’y nananalo na ang kalaban sa atin sa paglalagay ng ibang bagay sa itaas ng Panginoon.

Pangatlo, kung hindi naman kulang ay baka sobra. Sobra ang pagpapahirap natin sa ating sarili ngayong panahon ng kwaresma tulad ng pambubuyo ng diyablo kay Jesus. Sa huli kapag ginawa natin ay wala din tayong mapapatunayan sa ating sarili dahil hindi ito tama. Ang tama ay ang pagsumite ng lahat ng ating lakas, oras at lahat ng tayo sa Panginoon upang siya ang bahalang mag-gabay sa atin.
Maging mapagmatyag tayo at kung mag-aalay tayo ng sakripisyo sa Diyos tandaan nating hindi natin ito kaya mag-isa kung wala ang kanyang tulong at grasya dahil tayo’y mga mahina.
Sino ba ang nagbigay sa atin ng buhay? Ng mga biyaya? Kanino tayo nagkasala at humingi ng tawad? Huwag sana nating kalimutan ang diwa ng kwaresma at ito nawa ang ating maging gabay sa buong labing-apat o 40 araw na ito na ialay nawa natin sa Panginoon. Sapagkat lubos na siyang nasasaktan sa ating pagwawalang-bahala sa kanya. Kung hindi tayo lumalapit sa Diyos, para sa Panginoon ba ito? Siya pa ba ang may utang na loob sa atin?

Sino ba ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at hindi natatapos na kaligayahan? Hindi ba’t ang ating Diyos? Nasaan ngayon ang ating pag-ibig sa Kanya?

Marahil ay panahon na upang magisip-isip tayo dahil baka masyado nang natutulog ang ating kaluluwa at puso nang matagal na panahon.

May panahon pa. May pag-asa pa. Magsisi tayo at tumalikod sa ating kasalanan habang may oras pa.

Sa lahat ng ating pahihirap, tandaan nating napagtagumpayan na ito ni Jesus at ang tagumpay ay nasa atin din kung mananatili tayo sa kanya. Kung wala ang Diyos ay wala rin tayong magagawa.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.