Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Pagpapala ng Diyos”

Photo Credit: uocofusa.org

 

Disyembre 23, 2018. Ika-4 Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 80: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Unang Pagbasa: Mikas 5:1-4

Mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinukubkob na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel!

Sinabi ni Yahweh, “Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, bagama’t pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa.”

Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan.

Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon.

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 10:5-10

Dahil diyan, nang si Cristo’y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos:

“Ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin,
hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog,
at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan.
Kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging handog.

Kaya’t sinabi ko, ‘Ako’y narito, O Diyos,
upang sundin ang iyong kalooban,’
ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin.”

Sinabi muna niya, “Hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan” kahit ito’y inihahandog ayon sa Kautusan.

Saka niya idinugtong, “Ako’y narito upang sundin ang iyong kalooban.” Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Cristo.

At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesu-Cristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili.

Ebanghelyo: Lucas 1:39-45

Makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elisabet.

Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo.

Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?

Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan.
Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

Pagninilay:

Ating nasaksihan ang punung punong saya na magtatagpo ng dalawang babaeng lubos na pinagpala ng Panginoon na sina Maria at Elisabeth. Lubos din ang kanilang kagalakan dahil natunghayan mismo nila ang napakabuting kalooban ng Diyos. Maging ang pagtatagpo ng mga sanggol sa kanilang sinapupunan, ay isang maligayang simula ng ating matagal nang hinihintay na kaligtasan.

Sa ating panahon ngayon, kung tatanungin ang mga tao sa simbahan, sino ang gusto ng kaligayahan? Sino ang gusto ng pagpapala ng Diyos? Lahat siguro ay magtataas ng kamay. Sino ba namang may ayaw nito? Lalo ngayong pasko ay marami tayong hinihiling sa Panginoon. Marami tayong gustong makamit lalo sa susunod na taon. Punung-puno tayo ng pag-asa sa sisimulan nating bagong buhay.

Ngunit tulad ni Maria, iisa lamang ang ating dapat panghawakan sa lahat ng ating mga hinihiling – ang pananampalatayang matutupad ang Salita at magagandang plano sa atin ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ito nangyari sa dalawang babaeng pinagpala, sumampalataya sila at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sila tumigil sa pananalangin sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay. Sana ganoon din tayo.

Tanungin ang sarili, “Naniniwala ba akong may pinakamagandang plano ang Diyos para sa akin at gusto niya akong pagpalain sa aking buhay?” Kung oo ang iyong sagot, hindi na dapat kailangan ng kahit anong horoscope, manghuhula, o ano pa mang pampaswerte kung tayo’y naniniwala sa Diyos siya lang ay sapat na.

Wala na tayong kailangan pa kung hindi gawin ang ginawa ni Mariang dala-dala ang Salita ng Diyos at ito ang magiging ating basehan sa lahat ng bagay – ang Diyos na nagkatawang tao at nananahan sa ating lahat. Siya ang ating lider. Siya lang ang natatanging Diyos ng ating puso at buhay – ang katotohanang dapat nating paniwalaan. Pinakamamahal tayo ng Diyos at wala siyang ibang gusto kung hindi ang pinakamabuti sa atin higit pa sa kayang intindihin ng ating isip.

Tahakin man natin ang ilang bundok. Maghintay man tayo ng matagal. Magulumihanan man tayo o matakot at kung anu-ano pa, kung tayo’y naniniwala sa Diyos ay walang makakapigil sa ating pagiging maligaya dito sa buhay hanggang sa kabila.

Panalangin: Panginoon ko, sa iyo lamang ang aking buong tiwala. Tulungan mo ako sa panahong ito’y sinusubok. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami ay dalhin kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.