Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Tagumpay natin Kasama ng Hari”

 

Nobyembre 25, 2018. Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (Solemniya ng Panginoon).

Salmo 93: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Unang Pagbasa: Daniel 7:3-14

Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa Nabubuhay Magpakailanpaman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas, at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak.

Ikalawang Pagbasa: Pahayag 1:5-8

At mula kay Jesu-Cristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan.

Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesu-Cristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman! Amen.

Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran; tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen!

“Ako ang Alpha at ang Omega,” sabi ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat; Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.

Ebanghelyo: Juan 18:33-37

Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. “Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?” tanong niya.

Sumagot si Jesus, “Iyan ba’y sarili mong palagay, o may ibang nagsabi sa iyo?”

Tugon ni Pilato, “Hindi ako Judio. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?”

Sumagot si Jesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian!”

“Kung ganoon, isa ka ngang hari?” sabi ni Pilato.
Sumagot si Jesus, “Ikaw na ang nagsasabing ako’y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan.”

Pagninilay:

Sino ba si Cristo bilang Hari? Oo nga’t alam nating lahat na siya ay Diyos at Hari. Nakikita natin si Jesus na bagamat nakapako sa Krus ay nasa sentro ng ating mga altar sa simbahan. Ang Krus na simbolo ng ating Tagapagligtas ay inilalagay din sa ating mga bahay at sa mga pampublikong lugar sa ating bansa. Alam natin ang lahat ng bagay na ito.

Subalit magkaiba ang pagkakaalam, kaysa sa tunay na pagtanggap natin sa katotohanang ito. Ang tanong ngayon sa ating lahat ay kung si Cristo nga ba talaga ang Hari ng ating mga puso? Si Jesus nga ba ang may-ari ng iyong puso at sinusunod mo sa iyong buhay?

Paano natin malalaman kung si Jesus nga ang Hari ng ating buhay, hindi lamang sa panlabas – dahil sa katotohanang siya ang may-ari ng langit at lupa, kung hindi dahil tinatanggap natin siya bilang lider at modelo ng ating buhay?

Magandang pagnilayan natin ang pagkahari ni Cristo. Tulad ng sabi sa Ebanghelyo noong panahong siya’y hinuli at tinatanong ni Pilato, sinabi niyang ang kaharian niya’y hindi rito sa mundo. Ngunit alam nating Diyos ang may-ari at may likha ng mundo. Ngunit hindi ang espiritu nito. Dahil ang espiritu ng mundo ay salungat sa Espiritu ng Diyos. Ano ba ang Espiritu ng mundo?

Tanungin natin ang mga sarili ngayon, kung ano ang ating sinusunod – kung mundo ba o ang Diyos. Ang mundo ngayon ay makikilala sa kung ano ang inihahandog nito. Ang mundo ang nagsasabi ng kung anu-anong uso ngayon sa damit, sapatos, gadget, mga pang-aliw at mga kasiyahan. Ang mundo ang nagsasabing kaaya-aya ang mga ito at ang mga bagay na ito ang magbibigay sayo ng kaligayahan. Sinasabi rin niyang kung wala ka nito (o ang mga bagay na mayroon ang iba) ay hindi ka magiging masaya.

Kaya naman ang sumusunod sa mundo, ay sumusunod sa lahat ng uso ngayon. Alipin din siya ngayon ng papuri ng mga tao dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit gustong maki-ayon sa mundo. Ngunit bilang mga Anak ng Diyos, sinabi mismo sa Banal na Kasulatan na hindi tayo kabilang sa mga nasa mundo o alipin ng anuman. Tayo ay malaya. Kung Diyos ang Hari ng ating buhay ay hindi tayo alipin ng kahit anong bagay sa mundo. Walang kahit anong makakapagpabagabag sa atin.

Dahil ang mga sumusunod kay Cristo ay hindi sunud-sunuran sa agos ng mundo. Kung hindi sa Ebanghelyo kung saan ang lahat ng isip, salita at gawa ay hindi lamang tungkol sa sariling kaginhawaan kung hindi sa pagtulong ng kapwa, pagbibigay at pagiging abala sa mga bagay na labas sa sarili at sariling bakuran. Ito rin ang mga ginawa ni Cristo noong siya’y naparito sa lupa. Ipinaglaban niya at iniangat ang mga naapi, may-sakit at mga mahihirap. Hindi ba dapat at ganito rin ang ating gawin kung siya ang ating tinatanggap na Hari at Lider nating lahat?

Habang tayo’y mas nagbibigay, mas naglilingkod at mas binubuksan ang puso kay Cristo siya mismo ang magbibigay ng lahat ng ating kailangan at kaligayahang hindi natatapos dito man hanggang sa kabila. Hindi natin kailangang magkumahog at mamalimos ng papuri ng ibang tao dahil makikilala natin ang sarili natin sa Diyos. Ang Diyos bilang Hari natin ay sapat na at higit pa sa kahit anong kayamanan at karangalan na ibinibigay ng mundo.

Kung gayon, kung sa mga bagay tungkol sa Diyos tayo abala at hindi sa mundo, sa ganitong paraan tayo nakikibahagi sa pagkahari ng Diyos. Kailangan ng sakripisyo at paghihirap sa buhay upang maggawa ang mga bagay na ito. Tulad ni Cristo. Kung tayo’y nakibahagi sa kanyang paghihirap ay makikibahagi din tayo sa kanyang luwalhati.

Pinaghahari natin si Jesus sa ating mga puso kung hindi na napapawi ng kahit anong paghihirap ang kapayapaan natin sa puso. Kung walang anuman sa mundo ang makakabagabag sa atin dahil ang Panginoon ang ating sinusunod. Siya ang ating kapayapaan at kasaganaan. Wala tayong ibang iintindihin kung hindi siya at mga bagay na nakakapagpabanal.

Ang puso nati’y wala sa mundo, hindi nakatuon sa sariling kalooban natin o sariling pita ng laman, at lalong hindi rin sa kasalanan na gawa ng diablo kung hindi sa Salita ng Diyos lamang at pagsunod dito anuman ang kahihinatnan. Susundin ang Hari kahit anong paghihirap ang ating maranasan. Ibabalik ang lahat sa kanya dahil sa kanya tayo lahat nagmula.

Sa kanya’y paghahari, lahat ng papuri, kaluwalhatian, kapangyarihan, lakas at pasasalamat nating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. +

Panalangin: Panginoon, ikaw ang hari ng aking buhay, puso at kaluluwa. Sa iyong lahat ng aking kalakasan at kagalingan. Mangyari nawang gabayan mo ako upang maggamit ko itong lahat upang maglingkod sa iyo upang papurihan ka ngayon at magpakailanman. Amen. +

Gawin: Tuwing dadaan sa harapan ng altar at sa tabernakulo ay magbigay galang sa pamamagitan ng pagyuko at pagluhod. Lalung lalo na kung ang daraanan ay ang Santisimo Sakramento na isinapubliko ngayon sa mga altar ng simbahan at sa gagawing prusisyon. Ito ang Katawan ni Cristo ang ating Hari. Ialay natin ang ating sarili sa Kanya.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Photo Credits: Air Maria

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.