Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Tawag ng Panginoon”

 

Mayo 5, 2019. Linggo, Ika-3 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay.

Salmo 30: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Unang Pagbasa: Gawa 5:27-32, 40-41

Iniharap nila sa Sanedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, “Hindi ba’t mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa! Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan!”

Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, “Sa Diyos kami dapat sumunod, at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya’y inyong ipapako sa krus.

Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang Tagapanguna at Tagapagligtas, upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan, at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran.

Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya.”

Pinapasok nilang muli ang mga apostol, at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito’y pinalaya.

Nilisan ng mga apostol ang Sanedrin at sila’y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila’y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus.

Ikalawang Pagbasa: Pagbubunyag 5:11-14

Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyun-milyon at libu-libong anghel. Sila’y nakapaligid sa trono, sa apat na buháy na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila nang malakas,

“Ang Korderong pinatay ay karapat-dapat
tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan,
parangal, papuri at paggalang!”

At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon,

“Ibigay sa nakaupo sa trono, at sa Kordero,
ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan,
magpakailanman!”

At sumagot ang apat na nilalang na buháy, “Amen!” At nagpatirapa ang mga pinuno at nagsisamba.

Ebanghelyo: Juan 21:1-19

Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari: magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad.

Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.”
“Sasama kami,” sabi nila.
Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli.

Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang ngunit siya’y hindi nila nakilala. 5Sinabi niya, “Mga anak, mayroon ba kayong huli?”
“Wala po,” sagot nila.

“Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo,” sabi ni Jesus.
Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli.

Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, “Ang Panginoon iyon!”
Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig.

Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga siyamnapung metro lamang.

Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga, at ilang tinapay.

“Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo,” sabi ni Jesus. Kaya’t sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda; 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat, kahit ganoon karami ang mga isda.

“Halikayo at mag-almusal tayo,” sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. 13Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda.

Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay.

Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito?”

“Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo,” tugon niya.

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Kung gayon pakainin mo ang aking mga tupa.” Muli siyang tinanong ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?”

Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo.” Sabi ni Jesus, “Alagaan mo ang aking mga tupa.”

Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?”

Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses siyang tinanong ng, “Mahal mo ba ako?”

At sumagot siya, “Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay; alam ninyong mahal ko kayo.”
Sinabi sa kanya ni Jesus, “Pakainin mo ang aking mga tupa.

Pakatandaan mo: noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto.”

Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, “Sumunod ka sa akin!”

Pagninilay:

Ngayong ika-3 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay ating tinatawag na “Good Shepherd Sunday”. Napakagandang mga tagpo na ating natunghayan sa Ebanghelyo. Una, si Jesus ay nagpakita muli sa mga alagad bagamat hindi agad nila nakilala si Jesus. Tinangka ng mga alagad na bumalik sa dating pamumuhay at ito nga ang pangingisda. Ginawa nila ito dahil sa kawalan nila ng pag-asa. Akala nila’y tapos na ang lahat dahil “tila walang nangyayari sa kanilang buhay” subalit, nakita nilang muli ang Panginoon – ang Panginoon na Buhay.

Siya ang nagsabi kung saan magkakaroon ng huli at nagkaroon nga. Sa sobrang dami ay nag-uumapaw at halos mapunit ang lambat bagamat hindi ito napunit. Iisa lamang ang napakahalagang aral na matututunan ng mga alagad dito. Ang sinumang hindi manatili sa Panginoon, ay walang mapapala mag-isa. Ngunit kung kalooban ng Panginoon, bagamat mahirap sa umpisa, dito tayo sasagana. Bibigyan niya tayo ng kabuhayan at lakas ng loob sa lahat ng bagay. Nasa kanya ang ating kahulugan sa buhay.

Pangalawa, dito na nga ibinigay ni Jesus ang magiging misyon ni Pedro. Bilang ating unang Santo Papa, sa kanya inihabilin ni Jesus ang Simbahan na ang katawan ay naririto sa lupa. Hindi na binibilang ni Jesus ang kanyang mga kasalanan. Sa halip, ang kanyang pagtatanong ng “Iniibig mo baa ko?” nang tatlong beses ay upang mabura nang tuluyan maging sa isipan ni Pedro ang kanyang nagawa at mapalitan ito ng purong pag-ibig. Ganito rin tayo pinapatawad ng ating Diyos. Hindi niya tinatandaan ang ating mga kasalanan sa halip ay binubura niya ang mga ito upang bigyan tayo ng bagong buhay. Siya ang ating Mabuting Pastol na ginagabayan tayo sa landas na matuwid at payapa.

Tayo ang mga tupang ito na tinutukoy ni Jesus na siyang mga miyembro ng katawan ng Simbahan. Hindi niya tayo pinababayaan. Lagi niyang sinisiguradong may nangangalaga sa atin. Mayroon tayong makakain – ang Banal na Katawan at Dugo ni Jesus sa Eukaristiya at maging ang ating kinakain sa araw-araw. Lahat ito’y kaloob ng Diyos sa atin.

Dapat lamang tayong magkaroon ng tiwala sa Panginoon at hindi magpadala sa inip. Lagi siyang mayroong pinakamagandang plano para sa atin. Hindi man natin agad makita sa ngayon. Tandaan natin na ang Diyos ay Buhay. Mas malakas Siya kaysa anumang kasamaan, kasalanan at kamatayan. Hintayin natin ang Diyos at paniwalaan siya sa lahat ng oras ng ating buhay.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.