Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bagong Buhay at Pag-asa sa Panginoon”

Photo Credits: Father Julian Blogspot

 

Marso 24, 2019. Ika-3 Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 103: Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang-loob.

Unang Pagbasa: Exodo 3:1-8, 13-15

Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyenan niyang si Jetro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang Bundok ng Diyos.

Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punongkahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog.

Kaya’t nasabi niya sa kanyang sarili, “Nakakapagtaka naman ito! Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab.”

Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punongkahoy,

“Moises, Moises.”
“Ano po iyon?” sagot niya.

Sinabi ng Diyos, “Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob.” Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos.

Sinabi sa kanya ni Yahweh, “Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egipcio ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing.

Kaya’t bumabâ ako upang sila’y iligtas, ilabas sa Egipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito’y ang lupain ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo.

Sinabi ni Moises, “Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako’y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?”

Sinabi ng Diyos, “Ako’y si Ako Nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ‘Ako Nga’.

Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman.

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 10:1-6, 10-12

Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula.

Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal, at uminom din ng iisang inuming espirituwal, sapagkat uminom sila sa batong espirituwal na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Cristo.

Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya’t sila’y isa-isang namatay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya’t nilipol naman sila ng anghel na namumuksa.
Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan.

Kaya’t mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya’y nakatayo, at baka siya matisod.

Ebanghelyo: Lucas 13:1-9

Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito’y naghahandog sa Diyos.

Sinabi niya sa kanila, “Akala ba ninyo, dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea?

Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo’t talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.

At ang labing-walong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo’y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem?

Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo’t talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila.”

Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. “May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita.

Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, ‘Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na’t nakakasikip lang iyan!’

Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, ‘Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol.’”
Pagninilay:

Wala na bang nangyayari sa iyong buhay? Tila paulit-ulit na lamang ba at nakakasawa na? Malamang, kapag ganito ang ating pakiramdam ay tila tayo ay na-“stuck” na sa ating pamumuhay. Wala nang paglago. Wala nang natutunan. Walang tunay na kaligayahan. Nanatili na lamang tayo sa iisang lugar. At hindi na umusad pa.

Pagbabago ang ating kailangan. Ang mga taong hindi na nagbabago para sa nakabubuti ay parang halaman na walang tumutubong bunga. Araw-araw ay pareho lang siya. Tuyo, walang laman at bunga. Ngunit ganito ba tayo nilikha ng Panginoon? Kung ihahalintulad tayo sa puno na ito. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang maging pampisikip lamang at walang silbi sa isang tabi.

Siya ay Diyos na Buhay at gusto niyang tayo’y buhay na buhay na lalapit sa kanya. Nakakaramdam. Kumikilos. Nananalangin at nakikipag-usap sa kanya. Kung wala ang Diyos na siyang ating maihahalintulad sa buhay – tubig, hangin at pataba sa lupa na siyang nagpapanatili sa atin, sa tingin ba nati’y magkakaroon tayo ng buhay na may saysay at buhay na walang hanggan?

Ang lahat ng buhay ay sa Diyos lamang at ang lahat ng hindi sa buhay ay naglalayo sa atin sa kanya. Sa mga panahong pakiramdam natin ang ibang parte sa ating buhay ay natutuyo na, huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras. Agad tayong bumalik sa Panginoon habang may buhay pa. Habang tayo’y may oras at panahon pa habang magsisi gawin na natin ito. Dahil hindi natin hawak ang ating kinabukasan. Ngunit araw-araw ay ginigising tayo ng Panginoon. Sa bagong araw na ito ay panibagong pagkakataon upang gumawa ng tama at mabuti. Sasayangin pa ba natin ito?

Isang beses lamang tayo nabubuhay at nawa isa sa ating maging pakay ay mamuhay nang walang pagsisisihan dahil namuhay tayo nang lubos lubos ang pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ito ang tanging bagay na nagbibigay buhay sa ating lahat. Masakit man at sakripisyo ang ating pagdaanan, subalit tulad ni Jesus, ang lahat ay hahantong sa luwalhati at sa muling pagkabuhay naman.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.