Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bagong Buhay kay Cristo”

Enero 12, 2020. Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Isaias 42, 1-4. 6-7
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sinabi ng Panginoon, “Ito ang lingkod ko na aking itataas,
na aking pinili at kinalulugdan;
ibubuhos ko sa kanya
ang aking Espiritu,
at sa mga bansa ay
siya ang magpapairal ng katarungan.
Mahinahon at banayad kung siya’y magsalita,
ni hindi magtataas ng kanyang tinig.
Ang marupok na tambo’y hindi babaliin,
ilaw na aandap-andap di n’ya papatayin,
at ang katarungan ang paiiralin.
Di siya mawawalan ng pag-asa
ni masisiraan ng loob,
paghahariin niya ang katarungan sa daigdig.
Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik
na maghihintay sa kanyang mga turo.
Akong Panginoon, tumawag sa iyo,
binigyan kita ng kapangyarihan
Upang pairalin ang katarungan sa daigdig.
Sa pamamagitan mo ay gagawa ako
ng pakikipagtipan sa lahat ng tao
at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag
at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 28, 1a at 2. 2ak-4. 3b at 9b-10
Tugon: Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal.

IKALAWANG PAGBASA
Mga Gawa 10, 34-38
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, “Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang Mabuting Balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya’y Panginoon ng lahat! Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Hinirang. Sapagkat sumasakanya ang Diyos, saanman siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 3, 13-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, si Hesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, “Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin!” Ngunit tinugon siya ni Hesus, “Hayaan mo itong mangyari ngayon; sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos.” At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Hesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Pagbibinyag sa ating Panginoong Jesu Cristo! Bumukas ang langit at ipinahayag ng Diyos ang Kanyang pagkilala sa Kanyang Bugtong na Anak na si Jesus. Sa una ay sinabi ni Juan na hindi naman dapat Siya ang binyagan ngunit si Jesus dapat ang magbibinyag sa Kanya. Ngunit upang matupad ang kalooban ng Diyos, ginawa ito ni Juan bilang pagsunod sa Kanya. Ang pagbibinyag kay Jesus ang hudyat ng simula ng pampublikong ministro ng ating Panginoon.

Sa ating Kalendaryo ng Simbahan, ito na rin ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Bukas ay magsisimula na naman po ang karaniwang panahon na kung saan ang kalimitang suot ng mga pari ay berde. Magtatapos ito sa February 25. Magsisimula na naman po tayo sa panahon ng Kuwaresma sa Ash Wednesday sa February 26. Napakabilis, ano po? Kaya naman, dapat ay namnamin natin ang bawat sandali na naririto at binibigay ng Panginoon.

Ano ba ang kahalagahan ng pagbibinyag? Naaalala pa ba natin ang araw na tayo ay bininyagan? Marahil ay hindi. Maliban na lamang kung kakasali pa lamang natin sa Simbahang Katolika at mula sa ibang relihiyon kaya malaki na noong nabinyagan. Subalit karamihan sa atin ay walang muwang noong tayo ay nabinyagan. Subalit ito ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa atin buhay. Sapagkat dito, tayo ay namamatay sa kasalanan at muling nabubuhay kay Cristo. Isa tong napakagandang simula ng ating bagong buhay bilang Kristiyano, bilang mga taga-sunod ni Cristo. Ang tubig ang simbulo ng pagpapatawad at paglilinis na ito. Ito ay simbulo ng buhay. Sa mahal na araw ay makikita ulit natin ang tubig na dadaloy naman mula sinibat na tagiliran ni Jesus. Dahil kay Jesus tayo ay nagkaroon ng bagong buhay.

Paano tayo magsisimulang muli kay Cristo? Ano ang gusto nating simulan na gawing mabuti at baguhin sa sarili? Nawa ay isama natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Sundan natin siya sa ating buhay. Maging totoo nawa tayo sa ating sinumpaang pangakoo noong tayo’y binyagan na tatalikod sa ating mga kasalanan at sa mga gawa ng diablo. Susundan natin si Jesus magpakailanman at gagawin ang Kanyang utos. Nawa sa pagsasariwa ng mga pangako na ito, pagnilayan natin paano pa tayo mas magiging tapat sa ating mga pangako sa Diyos. Sapagkat matapos ang pagbibinyag ay ang ating misyon. Kasama ni Cristo, tayo rin ay gagampanan ang anumang inihandang mga misyon at tungkulin sa atin ng Diyos. Sa tulong Niya at sa Kanyang grasya at awa sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.