Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Batang Puso”

Photo Credit: descubriendoelsiglo21.com

 

Enero 20, 2019. Kapistahan ng Panginoong Jesus, Ang Banal na Sanggol (Sto. Niño)

Salmo 96: Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Unang Pagbasa: Isaias 9:1-6

Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil!

Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman; sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim.

Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan.

Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan.
Pamalo ng mga mang-aapi, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi.

Ang panyapak ng mga mandirigma, at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin.

Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan.

Ikalawang Pagbasa: Efeso 1:3-6, 15-18

Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo.

Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo’y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban.

Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo

Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala.

Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal.

Ebanghelyo: Lucas 2:41-52

Taun-taon, tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya’y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. Sila’y umuwi na pagkatapos ng pista. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang.

Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama nila ang bata ngunit napansin nilang wala pala siya. Siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus.

Kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng tatlong araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng Templo.

Siya’y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.”

Sumagot si Jesus, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako’y dapat mamalagi sa bahay ng aking Ama?”

Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.

Siya’y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret, at siya’y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso.

Patuloy na lumaki si Jesus; lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugud-lugod sa Diyos at sa mga tao.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Mahal na Señor Sto. Niño! Viva!

Ito’y isang malaking pagdiriwang ng mga Pilipino saan man dako ng mundo naroroon. Matatandaang ang ating pagiging Kristiyano ay nagmula dahil sa pagbibigay ng imahe Batang Jesus ng mga unang mananakop sa ating mga ninuno.

Napakahalaga pagnilayan ang espesyal na pagmamahal nating mga Pilipino sa Batang Jesus. Dahil kung ating mapapansin ay makikita ang imaheng ito sa bawat bahay ng Katolikong Pilipino. Madalas ang imahe ng Sto. Nino ay may hawak na pera at nakikita rin sa mga tindahan. Sa mga simbahan din naman kung saan ang ating patrona ay ang Mahal na Birheng Maria, makikita nating lagi niyang kalong ang Banal na Sanggol na si Jesus. Ngunit higit sa mga nakikita nating ito, ano nga ba ang kahuluguhan ng Batang Jesus sa ating buhay?

May kahulugan nga bang itong malalim? O may kahalagahan dahil umaasa tayong mas dadagsa ang pera kapag ka mayroong poon sa ating mga tindahan, bahay o opisina?

Maging tanda sana ng kagustuhan ng ating Panginoon ang Sto. Nino sa bawat nating pamamahay. Natunghayan natin ang Ebanghelyo ngayon kung saan, bagamat nag-aalala ng lubha ang kanyang mga magulang na si Maria at Jose ay binigyang diin ng Batang Jesus ang kahalagahan ng kanyang misyon mula sa Ama sa Langit. Hindi lamang ito Ama ng ating Panginoon. Ang Diyos Ama sa langit ay Ama rin nating lahat sa pamamagitan ni Jesus.

Tinatawag tayo upang sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos kahit pa, hindi ito kanais-nais sa iba. Ang kanyang kalooban pa rin ang higit na mahalaga kaysa anupaman. Siya ang ating Ama, tayo ang kanyang anak. Dapat nating malaman ang ating buhay ay galing sa kanya at sa kanya rin babalik.

Hanggang ngayon ba’y sa kabila ng ating debosyon sa Diyos sa iba’t ibang paraan tulad ng Batang Jesus na ito, ay nag-aalala pa rin tayo sa kung ano ang kakainin at susuotin? Inaanyayahan tayo ng Panginoon na tularan siya na nakadepende ang lahat sa Diyos. Kailangan lamang natin humiling, magtiwala, maghintay at bibigyan niya tayo.

Pangalawa, tulad ng ugali ni Jesus at ng mga bata. Hindi sila nagbibilang ng mali ng kahit sino. Madali silang makalimot at magpatawad. Walang iniisip na ano pa man sa kanilang puso. Hindi nagkikimkim ng galit. Samakatwid kung inyong natatandaang sinabi ni Jesus sa isa sa mga Ebanghelyo, “Walang makapapasok sa Kaharian ng DIyos hangga’t hindi sila nagiging tulad sa isa sa mga batang ito.”

Kaya naman pansinin na ang mga tunay na nananalig sa Diyos at gumagawa ng Salita at utos Niya gaya ng pakikinig, pagsunod, pagbibigay at pagpapatawad alang-alang sa pagmamahal sa Diyos at kapwa ay napapaksaya tingnan ng mukha. Hindi alintana na maraming problema dahil ang lahat ay inihahabilin sa Diyos. Kahit anong problemang kaya nating malagpasan kung singtibay ng isang diyamante ang ating pananalig sa Diyos. Mahiwa man o mabiyak ay hinding hindi ito madudurog.

Ito sana ang maging paalala sa atin mula ngayon habang may nakikita tayong imahe ng Sto. Nino saan man tayo magpunta. Ang maging bata para sa kaharian ng Diyos at tularan ang Batang Jesus na pinatatawad tayong lahat at hindi nagbibilang ng ating kasalanan.

Ganito ang pag-ibig na ating tinanggap na hindi nagbibilang ng pagkakamali at nawa ganito rin ang ating pag-ibig na ibahagi sa iba. Nang sa gayon, tayo ay patuloy na kalugdan ng Diyos at biyayaan pa niya sa paraang hindi pa natin nakikita at nararanasan.

Walang imposible sa kanya. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Viva Pit Señor!

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.