Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Buhay Natin sa Diyos”

Photo Credit: okimideiko.blog.fc2.com

 

Nobyembre 18, 2018. Ika-33 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 16: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Unang Pagbasa: Daniel 12:1-3

“Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos.

Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig; ang iba’y sa buhay na walang hanggan, at ang iba nama’y sa kaparusahang walang hanggan.
Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman.

Ikalawang Salmo: Hebreo 10:11-14, 18

Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan.Ngunit si Cristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at iyo’y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos.

Ngayo’y naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway.
Samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos.

Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.

Ebanghelyo: Marcos 13:24-32

“Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan.

Pagkatapos, makikita nila ang Anak ng Tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos.”

“Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos; kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw.

Gayundin naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating; siya’y halos naririto na.

Tandaan ninyo: magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi.

Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman.”

“Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit, o ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

Pagninilay:

Walang nakakaalam ng pagbabalik ni Cristo ngunit naniniwala tayo bilang mga Katoliko na darating ito. Gayundin naman ang ating kamatayan. Hindi natin alam kung kailan ito ngunit alam nating ito’y darating.

Tayo’y habang naglalakbay dito sa mundo, tumatanda at lumilipas ang panahon, papalapit din tayo nang papalapit sa ating kamatayan. Isa itong katotohanan ng buhay na ating haharapin anumang estado natin sa buhay.

Ito ang ating pagnilayan ngayong papatapos na rin ang kalendaryo ng ating simbahan na magtatapos sa Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong HesusKristo sa Sanlibutan o “Solemnity of Christ the King” sa susunod na linggo.

Lahat tayo ay may simula at mayroon ding katapusan. Kaya naman ito’y magandang paala-ala sa lahat. Magiging takot lamang tayo kung ang ating puso hanggang ngayon ay masyadong nakadikit sa mga bagay na lumilipas dito sa mundo. Habang tayo, at ang ating puso’t kaluluwa ay nilikha ng Diyos hindi para mahalin ang mga bagay at karangyaan sa buhay kung hindi ang tao.

Kung gayon ano pala ang matututunan natin dito?

Habang nandito sa lupa’y puno tayo ng mga pagsubok at suliranin sa buhay kung saan tayo natututo. Walang nagtatagal dito sa lupa kung hindi ang katotohanan ng Salita ng Diyos dahil dito ang ating huling hantungan kung hindi sa Langit. Sa buhay na walang hanggan lamang tayo magkakaroon ng hindi na kaligayahan kasama ng Diyos.

Kung tayo’y patuloy na mananalig sa Diyos, bawat pagsubok ay mas matututo tayong magmahal at magtiwala sa Diyos. Tayo ay nabuhay at nilikha ng Diyos upang magmahal at pagsilbihan siya. At dito dapat sa katotohanang ito umiikot ang buhay. Dito magiging makabuluhan ang ating buhay kung tayo’y magbibigay at magmamahal ng kapwa.

Ang mga iba’y namamatay nang mayroong pagsisisi. Hindi dahil mas kaunti ang pera sa bangko o hindi dahil walang nabiling lupa o bahay. Kung hindi, ang iniisip nila’y sana mas naipadama pa nila ang pag-ibig sa mga minamahal. Sana mas nagawa niya ang mga bagay na talagang nakakapagpaligaya sa kanya. Sana nakapagpatawad nang mas maaga. Sana mas maraming natulungan dahil ito ang mga nagbibigay kahulugan sa ating buhay.

Nakakalungkot na sa dulo ng ating buhay kadalasan lamang ito maiisip – madalas ay kung kailan huli na. Para sa mga taong ngayon ay malakas at masigla pa ang katawan isa itong bagay na ating pagnilayan para mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban niya ay laging tungo sa pinakamabuti para sa atin.

Tanungin natin ang sarili, ano ang gusto nating makamtan at magampanang misyon sa buhay na ito. Trabaho nating idiskubre ang buhay na nilaan ng Diyos para sa atin dahil ito ang pinakamabuti sa lahat. Isa pang tanong sa sarili ay kung paano tayo makakapaghanda sa buhay na walang hanggan?

Hindi lamang ang kayamanang pangmundo ang ating dapat na asikasuhin kung hindi lalo nang mas mahalaga ang kayamanang walang hanggan na mamamana natin sa Diyos kung susunod tayo sa Kanya.

Magpatawad. Magbigay. Magmahal. Maglingkod habang may oras pa.

Panalangin: Nagpapasalamat kami Panginoon sa iyong buhay na ipinagkaloob. Sa iyo ang aming buhay. Sa iyo din ang aming hangganan. Tulungan mo kaming gumanap sa itong kalooban. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.