Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Buhay sa Mundo”

Agosto 11, 2019. Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Ito lamang ang nag-iisa at tanging obligasyon natin upang matawag na “Practicing Catholic”. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

Salmo 32, 1 at 12. 18-19. 20 at 22
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

UNANG PAGBASA
Karunungan 18, 6-9
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno,
upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila.
Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway.
Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway
ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin,
upang kami’y bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian.

Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito’y lihim na naghahandog.
Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa.
Noon pa’y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 11, 1-2. 8-12
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, tayo’y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin, at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa kanya.

Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya’y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya’y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos.

Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya’t sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 32-48
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

“Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan! Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Doo’y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso.”
“Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito’y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto.

Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon. Tandaan ninyo: magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hatinggabi o sa madaling-araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.”
Nagtanong si Pedro, “Panginoon, sinasabi ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?”

Sumagot ang Panginoon, “Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madaratnang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang panginoon.
Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, ‘Matatagalan pa ang pag-uwi ng aking panginoon,’ bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya’y kakain, iinom at maglalasing, darating ang kanyang panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang panginoon, at isasama sa mga suwail.

“Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon ngunit nagpapabaya, o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan nang mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang nang magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami; at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Minsan ba’y nag-iisip kayo at nagtatanong kung para saan kayo nabubuhay?
Ito ay magandang tanong na kada yugto ng ating buhay ay itinatanong natin sa ating sarili. Para saan? Para kanino? Anong “goal”, pangarap o layunin natin sa buhay?
Napakaganda ng Ebanghelyo nating araw upang ipaalala sa atin kung gaano kaiksi ang ating buhay. Hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan o ni ang muling pagbabalik at paghuhukom ng Diyos sa mundo. Kapag ito’y nangyari anumang oras, handa ka na ba? Ano ang sasabihin mo sa Panginoon?

Mapalad tayo bilang mga Katoliko, naririnig natin ang Salita ng Diyos at ipinapakain sa atin ang mismong katawan at dugo ni Cristo sa Banal na Komunyon upang maging malakas tayo Espiritwal. Magiging pananggalang ito sa mga masasama at kaakibat para makagawa tayo ng mabuti sa kapwa kung makikinig tayo sa Kanya na nananahan sa puso natin.
Inihayag na ng Panginoon sa atin at paulit-ulit pa kung ano ang dapat nating gawin upang makamtan ang buhay matapos ang buhay dito sa mundo. Ang tanong ay, gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Saan mo ba gusto mapunta matapos ang buhay dito sa mundo? Kailangan ngayon pa lang at anumang oras ay handa tayo. Sapagkat bilang mga Katoliko ay naniniwala tayong hindi natin permanenteng tahanan ang mundo na ito.

Ang tahanan natin at tutuluyan magpasawalang hanggan ay ang langit kapiling ng Diyos. Doon tayo kabilang. Kaya nga dito sa mundo palaging may bago at walang permanente. Kahit gaano kasarap ang kainin ay magugutom. Kahit gaano kasaya ang anumang “party” ay matatapos. Sapagkat Diyos lamang ang tunay nating ligaya na nananatili at nagtatagal dito at hanggang kabilang buhay. Kaya dapat dito pa lamang sa lupa, isa na sa “goals” natin ang magpakabanal. Magbigay. Magsilbi. Magtrabaho ng marangal at ang sobrang pera o kahit kaunting bahagi noon ay ibigay sa kapwa. Ibigay natin ang lahat ng ating kaya upang sumunod kay Jesus sa ating sariling paraan at buhay. Mayroong paraan kung gusto natin. Magsisi tayo sa kasalanan at sikaping maging matuwid. Ngunit laging magtiwala sa Awa ng Diyos kung hindi sinasadyang magkasalang muli. Subalit kung alam mo na ang lahat ng ito at hahayaan mo lang lumipas ang buhay mo at sa huli magsisisi.

Ano pa ang magagawa mong tulong sa kapwa kapag nakaratay na sa kama at may-sakit na? Paano kung biglaan dumating ang kamatayan at matagal na hindi nangumpisal? Paano mabubura ng sarili mo ang iyong kasalanan kung hindi sa pari at Simbahan na inihanda ng Diyos para sa atin upang gabayan tayo sa tamang daan?
Ngayon pa lang ay ginigising na tago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Salita habang may oras pa. Sana isa din sa mga pangarap natin ay yung wala tayong “regrets” kapag dumating ang oras na kukunin na muli Panginoon ang buhay na ibinigay niya sa atin.

Habang may oras pa, kumilos na tayo at gawin ang tama. Ito ang sabi at imbitasyon ng Panginoon para sa ating lahat.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.