Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bukal ng Awa ng Diyos”

Oktubre 27, 2019. Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Sirak 35, 15b-17. 20-22a
Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan,
wala siyang itinatanging sinuman.
Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap,
sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi.
Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila,
at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya.

Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya nang buong puso,
ang panalangin nito’y agad nakaaabot sa langit.
Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan,
hindi humihinto hanggang di pinapansin ng Kataas-taasan,
at iginagawa ang katarungan sa nasa Katuwiran.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 at 23
Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito: puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa Araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.

Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at bingyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita; naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 9-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak naman sa iba. “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba – mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya – o kaya’y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.’ Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, at sinasabi: ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’ Sinasabi ko sa inyo: ang lalaking ito’y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas at ibababa, at ang nagpapakababa at itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Sino ang kinalugdan ng Panginoon? Yun bang pariseong ayon sa sarili niya ay matuwid siya o ang publikanong makasalanan? Ang kinalugdan ng Panginoon ay ang huli – ang makasalanan. Bakit nagkaganoon?
Ang mga publikano ay mga maniningil ng buwis na sakin at nanlalamang sa mga tao. Pinapatungan ng buwis at sa kanila na ang sobra. Sa gayung paraan ay nakakapagnakaw sila gamit ang kanilang posisyon at awtoridad. Dahil dito ay napakasama ng tingin ng mga tao sa publikano.

Oo at ang mga kasalanan ng publikano ay nakakasakit sa ating Panginoon. Ngunit naging kaaya-aya sa Diyos ang kanyang pagsisisi at ang kababaan ng kanyang loob. Alam niya sa sarili niyang siya ay makasalanan kaya siya lumapit sa Panginoon upang humingi ng awa. Inamin niya sa Diyos at sa kanyang sarili na kailangang kailangan niya ng Panginoon. Ikaw ba kapatid, nararamdaman mo ba sa bawat araw at yugto ng buhay kung gaano mo kakailangan si Jesus? Inaamin mo ba ang lahat ng iyong kahinaan sa harapan niya? Nakukumpisal mo ba ang mga kasalanan sa kanya sa pamamagitan ng pari na itinalaga niya? Para magawa ang lahat ng ito, kailangan natin ng kababaang loob. Hilingin natin ito sa Panginoon.

Ikumpara mo ito doon sa isang taong tama naman na hindi siya gumagawa ng kasalanan. Nag-aayuno siya at sumusunod sa alintutunin at mga batas. Sa kanyang sariling pananaw siya ay matuwid. Ngunit paano kung ginagamit niya lahat ng ginagawa niya upang maipagmalaki ito sa Diyos at sa iba? Upang siya ay purihin, tingalain at hindi kamuhian ng ibang tao? Hindi niya ginawa ang lahat ng iyon para sa Diyos kung hindi para sa sarili.

Mga kapatid, tandaan nating mas malakas tayo kung alam natin at aminado tayo sa ating mga kahinaan at kasalanan. Huwag natin itong ikahiya sa harapan ng Diyos na nakakaalam ng lahat. Sa kanya ay hindi natin kailangang mahiya o maglihim sapagkat kung saan tayo mahina at nahihirapan at ibinukas natin ang kahinaang ito, doon tayo palalakasin lalo ng grasya ng Panginoon. Gaya ito ng nasabi sa unang pagbasa at salmo. Kung buong puso tayong lalapit at mananalangin ay walang imposible sa Kanya. Kahit anong problema, kahit anong sakit, o awayan at hidwaan sa pamilya, mag-asawa at relasyon ay kaya niyang solusyunan. Ibukas at ibigay natin lahat sa Panginoon anumang nakakasakit at inaalala natin.

Dumulog tayo sa Kanya anumang oras natin kailangan – sa ating katahimikan ng puso, sa Simbahan, sa Adorasyon at sa pangungumpisal na laging bukas para sa ating lahat anumang oras natin kailangan.
Niyayakap ng Diyos bawat isa sa atin lalong makasalanan ay mas hinihintay ng Panginoong walang hanggan ang pag-ibig para sa bawat isa sa atin.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.