Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bukal ng Awa ng Diyos”

Photo Credit: Camillianvocph

 

Abril 28, 2019. Divine Mercy Sunday.

Salmo 118: Butihing Poo’y purihin, pag-ibig Niya’y walang maliw.

Unang Pagbasa: Gawa 5:12-16

Maraming himalang ginawa ang mga apostol, na pawang nasaksihan ng mga tao.

Sa Portiko ni Solomon nagtitipon ang mga mananampalataya, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya, kahit na humahanga ang mga ito sa kanila.

Samantala, parami nang parami ang mga lalaki at babaing nananalig sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga maysakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila.

Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig-bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga maysakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu; at gumaling silang lahat.

Ikalawang Pagbasa: Pagbubunyag: 1:9-11, 12-13, 17-19

Ako’y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus.

Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta.

Sabi niya, “Isulat mo ang iyong nakita, at ipadala mo sa pitong iglesya: sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia at Laodicea.”

Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib.

Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, “Huwag kang matakot! Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay! Namatay ako ngunit tingnan mo, ako’y buháy ngayon at mananatiling buháy magpakailanman.

Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.
Kaya’t isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito.

Ebanghelyo: Juan 20:19-31

Kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya.

Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad.

Sinabi na naman ni Jesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo.”
Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad.”

Ngunit si Tomas, na tinatawag na Kambal at kabilang sa Labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, “Nakita namin ang Panginoon!”

Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga’t hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!”

At sinabi niya kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.”

Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!”

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito.

Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo’y sumampalataya na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Dakilang Awa ng Diyos!
Ngayon na ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon ay itinalaga ng Santo Papa na si Juan Pablo II bilang “Divine Mercy Sunday” sa wikang ingles.

Ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng plenaria indulhensiya o kapatawaran sa mga kasalanan kapag natupad natin ang apat na kondisyon: 1.) Pagsisimba at pagtanggap ng Banal na Komunyon, 2.) Pangungumpisal, 3.) Pagdarasal para sa mga intensyon ng Santo Papa Francisco at ang huli ay 4.) Pakikilahok sa mga may kinalaman sa Divine Mercy na panalangin at aktibad na ginagawa sa isang Simbahan o Kapilya, o kaya naman ay pagdarasal ng isang Ama naming at isang Credo sa Adorasyon o Tabernakulo ng Banal na Dugo at Katawan ng Panginoon sa mga Simbahan natin.

Kailangang ang puso natin ay malinis sa pangungumpisal at walang bahid ng pagkagusto sa kasalanan kahit hindi mortal. Bakit mahalaga ang paghingi ng tawad at pagpapatawad sa ating mga kasalanan?

Dahil dito’y natutupad at nakukumpleto ang misyon ng ating Panginoong Diyos – ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan na nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Kapag hindi napatawad ay mayroon tayong sasapiting kaukulang parusa na dulot ng hustisya. Ang bawat masamang gawain na pinili ng tao ay mayroon ding kaakibat na masamang kahihinatnan. Ngunit kapag mayroon tayong indulhensiya sa mga espesyal na araw ay nabubura ang mga ito. Binubura ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pangungumpisal at hindi na niya ito tinatandaan pa.

Tulad na lamang ng kanyang wagas na pagmamahal at pagtanggap sa mga alagad.

Binati niya ang mga alagad ng “Sumainyo ang Kapayapaan” ng dalawang beses. Hindi nagalit o nanumbat ang ating Panginoon o nagtanim man lamang ng sama ng loob dahil sa ginawa nilang pagtatago at pang-iiwan sa panahon na naging mahina si Jesus sa Krus at kailangan niya ng suporta nating lahat.
Sa halip, siya pa rin ang nagpala sa kanila at nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang maniwala.

Kung mapagnilayan natin itong Bukal ng Awa ng Panginoon ay siguradong tayo ay mamamangha. Si Tomas na nagduda at hindi agad naniwala sa kanya hangga’t hindi siya nakakita ay hindi pinagalitan. Bagkus, Diyos pa mismo ang gumawa ng paraan upang matanggal ang kanyang pag-aalinlangan. Tayo ba ay may duda pa sa Panginoon at sa kanyang kakahayang magmahal sa atin at gumawa ng himala sa ating buhay? Manalig tayo sa kanya.

Malalaman natin ang kakaibang grasya na ito lalo na kung marunong tayong magpatawad. Dahil ibig sabihin nito’y sumusunod tayo sa Diyos kahit gaano kahirap. Ipanalangin natin ang mga taong nakasakit sa atin at aminin na tayo ay makasalanan at nakakasakit din.

Gaano man kalaki ang kasalanan sa atin ng kapwa natin, alalahanin lamang natin ang kasalanan natin sa Panginoon na pumapatay sa kanyang napakagandang pag-ibig. Sapagkat pinagpapalit natin siya paulit-ulit sa kasalanan.

Ngayong araw na ito ay pagnilayan natin ang kanyang walang hanggang Awa sa atin at magdasal tayo ng 3 o’clock prayer tuwing alas tres ng hapon upang gunitain ang kanyang oras ng pagkamatay na siyang naglitas sa ating lahat alang-alang sa kanyang wagas na pag-ibig sa ating lahat.

O Jesus, kami ay nananalig sa iyo!

Pagnilayan natin ito. Muli, Happy Easter po sa lahat! Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.