Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bukas Palad sa Panginoon”

 

 

 

 

Hunyo 28, 2020. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Hari 4, 8-11. 14-16a
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Minsan, si Eliseo’y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya’y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, “Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw.”

Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, “Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?” Sumagot si Giezi, “Wala po siyang anak at matanda na ang asawa.” “Tawagin mo uli,” utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, “Isang taon mula ngayon ikaw ay magkakaanak.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 2-3. 16-17. 18-19
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 6, 3-4. 8-11

Mga kapatid:
Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Hesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Samakatwid, tayo’y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo’y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya.

Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya’y mamatay, namatay siya nang minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayo’y para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan datapwa’t buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 10, 37-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol: “Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.

“Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya’y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya’y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito’y alagad ko – tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ang sinumang magbigay ay may kaukulang gantimpala. Ang sinumang magbigay ng buhay sa Diyos, ay tiyak na matatagpuan ang katuparan at kaganapan ng kanyang buhay at pagkatao sa Panginoon. Ang tanong, kaya ba natin magbigay? Kaya ba natin ang malayang pagbibigay na hindi nagbibilang, walang takot o pangamba? Ito ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon. Ang mga bagay dito sa mundo ay lumilipas. Maging ang ating mga mahal sa buhay ay hindi permanente dito sa lupa. Diyos lang ang tanging nananatiling hindi nagbabago sa mundo. Magbago man ang panahon at magpalit man ng mga henerasyon, ang Diyos ay nananatili. Ang lahat ng tao sa buhay natin at ang mga mayroon tayo ay mga “hiram” lamang. Hindi sila sa atin, maging ang ating sariling buhay. Sa Diyos tayong lahat at sa Diyos din tayo babalik. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa buhay?

Nawa ay hilingin natin sa Diyos na gawin tayong mga mapagbigay katulad Niya. Importante na tayo ay maging malaya sa pagbibigay at pagmamahal bawat araw ng ating buhay. Matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan kung hindi natin ito ilalagay kahit kanino o sa kahit anong materyal na bagay. Dahil hindi tayo para sa mga ito nilikha kung hindi sa Diyos lamang.
Sinabi ngayon ni Jesus sa atin na ang sinumang hindi magpasan ng krus ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ano ba ang krus? Parte na ng buhay natin ang mga pagsubok at problema. Dito tayo mas natututo sa buhay. Dito tayo mas napapadalisay. Sa panahon ng pagsubok at problema, doon natin napapatunayan sa Panginoon ang pag-ibig natin sa Kanya. Doon din natin nakikita ang Kanyang katapatan at pag-ibig sa atin na hindi tayo iniiwan sa gitna ng pagsubok.

Kapag nagbibigay tayo ay namamatay tayo sa ating sarili. Natututo tayong mag-“let go” ng mga bagay para sa kapakanan ng iba, upang ang iba ay magkaroon ng buhay. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pagpigil ng kagustuhan para sa sarili. Ngunit ano ang kapalit nito? Malaki. Malaki ang gantimpala ng Panginoon sapagkat siya nga mismo ang nagsabi simpleng pagbigay lamang ng tubig ay hindi mawawalan ng gantimpala. Paano pa kaya ang mga iba pang gawain na higit pa rito?

Nawa ay mas magtiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang kabutihan upang tayo ay mas makapagbigay. Makapagbigay nawa tayo ng malaya gaya ng pagbibigay ni Jesus sa atin. Naroroon Siya sa krus, ibinigay ang lahat para sa atin nang bukas na bukas ang sarili para sa lahat. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.