Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Diyos na Nagpapagaling”

Hulyo 14, 2019. Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37
Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 30, 10-14

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa bayan: “Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso’t kaluluwang sundin ang kanyang mga utos.
“Ang Kautusang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito’y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa Kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Ni wala ito sa ibayong dagat kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang Kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang Kautusan ay di malayo sa inyo: nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37
Tugon: Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 1, 15-20
Pagbasa mula sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Si Kristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya’y una sa lahat, at sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay.

Siya ang ulo ng Simbahan na kanyang katawan. Siya ang Una, ang panganay na Anak — ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa Anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng Anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 25-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Hesus upang siya’y subukin.. “Guro,” aniya, “ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Ano ang nakasulat sa Kautusan? Ano ang nababasa mo roon?” Tumugon siya, “‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong lakas, at nang buong pag-iisip’; at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’” “Tama ang sagot mo,” wika ni Hesus. “Gawin mo iyan at mabubuhay ka.”

Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Hesus, “Sino naman ang aking kapwa?” Sumagot si Hesus: “May isang taong naglalakbay buhay sa Jerusalem, patungong Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na nang iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya’y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya’y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay-panuluyan, at inalagaan doon.

Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay-panuluyan at sinabi, ‘Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik.; Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan?” tanong ni Hesus. “Ang nagpakita ng habag sa kanya,” tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Humayo ka’t gayun din ang gawin mo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Ang ebanghelyo po natin ngayon ay tungkol sa Mabuting Samaritano o ang “The Good Samaritan”. Marahil ilang beses na nating narinig ito. Subalit bawat pagkakatagpo natin sa Salita ng Diyos ay iba iba. Lagi itong may nilalamang mensahe ng Diyos sa atin sa kasalukuyan.

Ngayon nga marahil ay napapanahon uling pagnilayan ang bagay na ito. Sa daan mula Jerusalem at Jerico, may tatlong iba’t ibang klase ng tao ang dumaan. Ang una – ang saserdote ay isang pari subalit dinaanan lamang niya ang taong halos patay na. Ang pangalawa naman ay naglilingkod sa simbahan subakit ganoon din at iniiwasan pa ang taong kawawa. Bagamat hindi sila literal na dapat tingnan bilang pari at manggagawa ng simbahan. Maaring tumutukoy ang dalawang taong ito sa ating lahat. Tayo na lalong abala sa sariling interes at alalahanin sa buhay. Minsan o madalas pa nga sa panahon ngayon, lagi tayong nagmamadali. Nasanay na ata sa mundong “instant”. Puro instant at madali ang lahat. Magtatrabaho at matatapos. Uuwi at magpapahinga o ang iba ay lalabas pa at magpapakasaya. Wala nang panahon pa upang tingnan ang paligid upang makita ang kapwa nating nagdurusa.

Sa mundo natin ngayon, may mabuting Samaritano pa ba? Isang taong nakakakita ng paghihirap ng iba at nahahabag – sapat upang gumawa siya ng hakbang upang ibsan ang kanyang kahirapan? Kagaya ng Diyos na mula sa langit ay bumama at naging mahirap upang iligtas tayo sa pamamagitan ng Krus. Bilang Kristiyanong nabinyagan sa Simbahan, nararamdaman pa ba natin ang tawag ng Diyos at utos niyang sumunod sa Kanya?

Tinatawag tayong lahat upang maging tulad ng ikatlong dumaan – ang mabuting Samaritano. Yung habag sa kapwa. Yung tumigil at nag-abala sa ibang tao hindi sa sarili. Malamang may pupuntahan din siya subalit hindi niya alintana iyon. Alam niyang mas kailangan siya ng taong iyon sa oras na iyon. Ang taong ito ay hindi naman malapit o ni kababayan man lamang. Siya ay galing sa malayo, isang estranghero subalit siya ang tumulong at tumigil sa kawawang lalaki na iyon na nakahandusay sa kalye.

Nahahabag pa ba tayo sapat upang gumawa tayo ng aksyon para tulungan ang mga taong gutom at naaapi sa ngayon?

Gaya ng Samaritano, iniimbitahan tayo ng Diyos na lumabas sa ating munting lungga upang ialay ang sarili para sa kapwa. Ito ang kalooban ng Diyos at dito tayo magiging masaya sapagkat ito ang kalooban Niya. Tayo ay magtulungan at magmahalan, magpatawad at magtiyaga sa isa’t isa kahit hindi madali at kahit pa maabala tayo kung saan man tayo pupunta. Higit itong mahalaga kaysa ano pa man sa mata ng Diyos dahil itong daan din na ito na kamukha ng daan sa Krus ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.

Sana tuwing maalala natin ang Krus, pagnilayan natin kung paanong ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang sarili nang buo. Walang reserba nang tayo rin ay makapagbigay ng sarili sa iba mula sa pagkakalinlanlan ng pagmamahal sa atin ng Diyos.

Maraming paraan upang tumulong sa ating sariling paraan. Kung talagang gusto natin ay magagawa natin. Tanungin natin ang Diyos kung paano tayo makakapagsilbi sa kanya. Maliit man ito ay malaki sa paningin ng Diyos basta’t may pagmamahal na kalakip ng ating gawa.

Pagnilayan natin ito.

San Kamilo de Lelis, patron ng mga may-sakit, doktor, nars at ospital, ipanalangin mo kami upang kami ay makapagsilbi sa Diyos at sa kapwang nangangailangan. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.