Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Galak sa Pagdating ng Mesiyas”

 

 

Disyembre 15, 2019. Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Isaias 35, 1-6a. 10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang ulilang lupaing malaon nang tigang
ay muling sasaya,
mananariwa at mamumulaklak ang ilang.
Ang dating ilang ay aawit sa tuwa,
ito’y muling gaganda tulad ng mga
Bundok ng Libano
at mamumunga nang sagana, tulad ng Carmelo at Saron,
mamamasdan ng lahat ang kaningningan
at kapangyarihan ng Panginoon.

Inyong palakasin ang mahinang kamay,
at patatagin ang mga tuhod na lupaypay,
ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob:
“Huwag kang matakot,
lakasan mo ang iyong loob,
darating na ang Panginoong Diyos,
at ililigtas ka sa mga kaaway.”
Ang mga bulag ay makakikita,
at makaririnig ang mga bingi;
katulad ng usa, ang pilay ay lulundag,
aawit sa galak ang mga pipi.
Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem,
masiglang umaawit ng pagpupuri.
Paghaharian sila ng kaligayahan.

Lungkot at dalamhati ay mapapalitan
ng tuwa at galak magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10
Tugon: Halina, Panginoong D’yos upang kami ay matubos.

IKALAWANG PAGBASA
Santiago 5, 7-10
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Kaya nga’t magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin, at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon.

Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang Hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa Ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 2-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon: Nabalitaan ni Juan Bautista, na noo’y nasa bilangguan, ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya’t nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, “Kayo po ba ang ipinangakong paririto, o maghihintay pa kami ng iba?” Sumagot si Hesus, “Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita: nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!”

Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Hesus sa mga tao tungkol kay Juan: “Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuutan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari! Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng Kasulatan: ‘Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo; ihahanda niya ang iyong daraanan.’ Sinasabi ko sa inyo: sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista; ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos at dakila kaysa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Ngayong ikatlong linggo ng Adbiyento po ay tinatawag na “Gaudete Sunday”. Nasindihan na ang kulay rosas na kandila simbulo ng galak at tuwa sa pagdating ng Mesiyas. Kaya nga punung puno rin ng galak at temang pagdiriwang ang ating unang pagbasa. Sinabi doon ni Propeta Isaias “Ang ulilang lupaing matagal nang tigang
ay muling sasaya,
mananariwa at mamumulaklak ang ilang.
Ang dating ilang ay aawit sa tuwa,
ito’y muling gaganda
at mamumunga nang sagana.”

Napakaganda po ng pagdating ng ating Panginoon. Mababaliktad na ang lahat. Sinabi sa Ebanghelyo na ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay nabubuhay at marami pang iba. Ganito ang pagdating ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin para sa atin nito? Kung tayo ay tatanggap sa Mesiyas nang buong puso, buong kalooban at buhay, mayroong sagot sa lahat ng problema natin. Anumang pangit ay magiging maganda. Anumang kulang ay mapupunan. Ang sakit ay gagaling. Ang pagkamatay ay hindi na kamatayan lang. Ito ay daan tungo sa buhay na walang hanggan para sa mga taong tumatanggap sa Diyos na Tagapagligtas.

Napakasaya at napakaganda ‘di po ba? Lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Ang tanong ay kung hahayaan mo ba siya? Hahayaan mo ba ang Diyos na Mesiyas na tumuloy sa buhay mo at ipanganak sa iyong puso? Magkaibang bagay yung dumating lang ang Diyos ngunit hindi mo siya pinansin. Hindi mo siya pinagtuunan ng sapat na panahon at oras kaya walang nagbago sa iyong buhay. Kung gusto mong makuha lahat lahat ng magagandang pangako ng Diyos, may papel ka ring gagampanan. Mayroon ka ring kailangang gawin. Anu-ano ito?

Una, magpatawad at humingi ng tawad. Gusto mo ng malinis na puso? Tanggalin mo at ipatanggal sa tulong ng Panginoon ang inaagiw nang bodega ng sama ng loob at mga nakaraang pasakit sa buhay. Isipin mo kung nasaan ka sa iyong buhay at paano mo nalagpasan iyon. Hindi ba’t naroon ang Panginoon? Ngayon, ikaw naman ang humingi ng tawad. Palayain mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng kumpisal. Papalayain tayo ng grasya at awa ng Diyos na maglilinis sa ating puso at hihilom ng ating mga sugat. Walang ibang makakagawa noon kung hindi ang Diyos.

Ikalawa, magsimba at manalangin nang taimtim. Ilang taon ka nang nananalangin? Ilang taon ka nang nagsisimba? Ngunit masasabi mo bang nakita mo ang Panginoon at nakilala siya? Kaya tayo nananalangin at nagsisimba dahil ang layunin ay mas makilala natin ang Panginoon at mas lumalim pa ang relasyon natin sa Kanya. Ang Banal na Misa ay hindi basta obligasyon lang na tinatamad pa tayong gawin. Ito ay ang mahalagang “bonding moment” natin kasama ng Panginoon at ng buong sambahayan niya. Walang ibang mas lalalim pa sa “bonding” na ito kung saan, tayo mismo ang ginagawang tahanan ng Diyos. At sa pag-iisang ito, ang bibig natin ang dapat sana’y gamitin Niya upang pagpalain ang ibang tao. Ang mga kamay sana natin ang tumutulong sa kapwa na walang malapitan at masandalan sa oras ng kagipitan. Masyado bang malaki ang mga bagay na ito para hindi magawa para kay Jesus na ibinuhos nang buong buo ang buong katawan at dugo para sa atin?

Panahon na upang tayo ay magising at simulang tingnan ang kapaskuhan nang gamit ang mapagbigay at mapagpatawad na puso. Hindi ng makasariling puso na naghahanap ng kasiyahan kung saan-saan at kung kani-kanino ngunit hindi ito makita. Kung gusto mo ng tunay na kaligayahan, lumapit ka kay Cristo at sa Kanyang simbahan. Sa Kanya mo lang matatagpuan ang matagal nang sa puso mo ay may malaking puwang. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.