Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ipagtanggol ang Simbahan”

Photo Credit: jesus-story.net

Agosto 18, 2019. Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 39, 2. 3. 4. 18 Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

UNANG PAGBASA Jeremias 38, 4-6. 8-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias.

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, “Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan; manapa’y ibig niyang mapahamak tayong lahat.” Kaya’t sinabi ni Haring Sedequias, “Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo; hindi ko kayo mapipigil.” Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malquias, sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik.

Pumunta roon si Ebed-melec at sinabi sa hari, “Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno; inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala nang pagkain sa lungsod.” Iniutos ng hari na magsama si Ebed-melec ng tatlong lalaki at pagtutulungtulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA Hebreo 12, 1-4 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo’y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos.

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA Lucas 12, 49-53 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, Ang ina at ang anak na babae, At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.” Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Ang ating simbahan po sa kasalukuyan ay nagdaranas ng matinding pag-uusig at paghihirap. Maraming tumutuligsa sa mga pari, madre at sa mga nagsisilbi at tunay na nagtatanggol sa Simbahan. Kaya naman ito ang ibig sabihin ni Cristo. Kung naniniwala tayo sa Kanya, ipagtatanggol natin siya. Dahil dito magkakaroon tayo ng kaaway. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumatahimik sa mukha ng mali. Lalo kung alam mong ito ay hindi makakabuti sa iyong minamahal. Kaya naman, ito ang tawag sa ating mga Katoliko.

Manindigan tayo sa Panginoon. Alamin natin ang katotohanan. Mag-aral, magsiyasat at magdasal tayo para sa ating bayan, Simbahan at mga pari, madre at laikong nagsisilbi sa ating lahat. Ang apoy na inihahatid ni Jesus sa atin ay mas ginagawa tayong puro upang tayo ay mas maging karapat-dapat sa Tahanan ng Diyos sa langit. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin si Cristo at ang kanyang Simbahan upang protektahan ang mga tunay na naapi – ang mga mahihirap, mga babaeng naabuso, mga matatanda at may kapansanan.

Napakaraming problema sa mundo ngunit kung gagawin natin ang ating kaya at ang ating natatanging kakayanan, ito ay magkakaroon ng malaking epekto. Sapagkat alam mo sa sarili mong may naggawa ka. Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.