Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Jesus, Hari ng Lahat”

Nobyembre 22, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan.

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

UNANG PAGBASA
Ezekiel 34, 11-12. 15-17
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saanman sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain.

“Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon: Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti’t masasama, ang mga tupa at ang mga kambing.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6
Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 15, 20-26. 28
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isa’y sa kanya-kanyang takdang panahon: Si Kristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang Anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Marcos 11, 9. 10
Aleluya! Aleluya!
Pagpalain dumarating
sa ngalan ng Poon natin,
paghahari’y kanyang angkin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 31-46
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Darating ang Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila’y pagbubukud-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan, ‘Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama! Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako’y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako’y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw; ako’y nabilanggo at inyong pinuntahan.’ Sasagot ang mga matuwid, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?’ Sasabihin ng Hari, ‘Sinasabi ko sa inyo: nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.’

“At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ‘Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa! Kayo’y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako’y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako’y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy; ako’y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako’y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.’ At sasagot din sila, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?’ At sasabihin sa kanila ng Hari, ‘Sinasabi ko sa inyo: nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.’ Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari! Ngayong linggo nga po ay magtatapos na ng kalendaryo ng simbahan at magsisimula muli sa unang linggo ng adbiyento sa susunod na linggo. May kasabihan nga “nasa huli ang pagsisisi”. Subalit bakit kailangan pang magsisi? Kung pwede namang gawin na ang dapat at tamang gawin ngayon sa mga oras na ito habang may lakas pa. Tampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang huling paghuhukom. Nakita at naihayag na sa atin ang tinatawag na “criteria” ng Diyos upang makapasok sa langit. Pagpapakain ng gutom, pagpapainom sa nauuhaw, pagbisita sa may-sakit at sa mga preso at marami pang ibang mabubuting gawa. Subalit iilan ba sa atin ang kayang magsakripisyo upang gumawa ng mga bagay na ito? Iilan ba sa atin ang tunay na nakapagsasabing mahalaga ito sa buhay upang paglaanan ng oras at panahon?

Mga kapatid, tandaan nawa natin mula sa araw na ito na ang isang mananampalatayang itinuturing na si Cristo ang Hari sa kanilang buhay ay ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi nanghuhusga ng mga api at mahihirap. Kung hindi, lalo pa silang kinakalinga. Ganito ang gawain ng ating Panginoong Jesu Cristo na Hari sa lahat. Hari Siya hindi lang ng mga malakas kung hindi lalo na ng mga mahina. Hari Siya ng sagana at mahirap. Bata man o matanda. Subalit ang tunay na Hari si Cristo ay makikita sa kanilang mabubuting gawa at pagsunod sa Panginoon. Saan tayo rito? Magandang magsimula na tayong magsuri ng ating sarili lalo sa nakaraang taong 2020. Ito ay bilang paghahanda na rin sa nalalapit na paggunita sa pagdating ng ating Panginoong Jesu Cristo – ang kapaskuhan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.