Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Kaaway o Kabutihan?”

Photo Credits: Soapboxie

 

Marso 3, 2019. Ika-8 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 92: Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa Diyos. 

Unang Pagbasa: Sirac 27:5-8

Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno nasusubok, ang pagkatao ng sinuma’y makikita sa kanyang pangangatuwiran.

Sa bunga ng punongkahoy nakikilala ang ginagawang pag-aalaga; sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya’y nahahalata.

Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso’t diwa.

Kung ang hangad mo’y katarungan, ito’y iyong makakamtan, at maisusuot mo pa ito, gaya ng mamahaling balabal.

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 15:54-58

Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan: “Nalupig na ang kamatayan; lubos na ang tagumpay!”

“Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay?
Nasaan, O kamatayan, ang iyong kamandag?”

ng kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa Kautusan.

Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo’y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo!

Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya.

Ebanghelyo: Lucas 6:39-45

Tinanong sila ni Jesus nang patalinhaga, “Maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon!

Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturuang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro.

“Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata?

Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari! Alisin mo muna ang troso sa iyong mata, nang makakita kang mabuti; sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid.”

“Walang mabuting punongkahoy ang namumunga ng masama, at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti.

Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag.

Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi.”

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat! Ilang araw na lamang ay papasok na po tayo sa panahon ng kuwaresma. Panahon na po upang simulang ihanda ang ating mga sarili sa pakikibahagi sa ating Panginoon sa kanyang mga paghihirap at pagdurusa alang-alang sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sisimulan natin ang paghahanda ng ating sarili sa pamamagitan ng mas masusing pagtingin sa ating mga sarili.

Likas sa ating mga tao ang laging mayroong iniisip na madalas ay humahantong sa panghuhusga ng ating kapwa. Nakakapaghusga tayo ng kapwa kung naging puro kapintasan na lamang at hindi maganda ang ating nakikita sa iba. Dahil hindi ito ang buong katotohanan. Ang katotohanan ay bawat tao ay may sariling kapintasan ngunit hindi lamang iyon. Bawat isa sa atin ay mayroon din kanya-kanyang lakas.

Kaya naman hindi nagiging makatarungan kung puro negatibo na lamang ang nakikita natin sa ating kapwa o maging sa mga taong malalapit sa ating buhay. Tuwing nagkakasala tayo ay sa ating isip ito nagmumula. Kahit sa masamang isip ay maari rin tayong magkasala. Kung nakapagisip tayo ng masama sa kapwa, matapos ay hinayaan natin ito sa ating diwa at hindi naging maganda ang ating tingin ay nasasaktan na din natin ang ating Panginoon.

Paano natin maiiwasan ito?

Ang turo ng ating Panginoong Jesus ay tingnan natin ang ating mga sarili. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay at batas ng sangkalupaan. Siya lamang ang may karapatang manghusga sa atin. Ang trabaho natin bilang kanyang mga nilalang at mga anak ay ang magpakumbaba sa kanyang harapan.

Mas malaking paglago ng ating sarili ang maidudulot kung sa halip na palabas ang ating pagtingin ay sarili natin ang ating mga sinusuri. Hindi natin mababago ang ibang tao. Subalit ang sarili natin ay mababago natin. Kung may magalit man sa atin o masama ang loob, hindi natin sila mapipilit na magbago agad-agad. Ngunit maari nating habaan ang ating pasensya at pag-unawa sa tulong ng Panginoon.

Mas mahirap itong gawin dahil mahirap magtimpi subalit dahil tayo ay nagsisikap maging Anak ng Diyos sa mga ganitong pagkakataon na sumusunod tayo sa Kanyang Salita at utos, tayo ang magkakamit ng malaking gantimpala mula sa Kanya. Dahil nagpursigi tayo sa mabuti at hindi sa masama kahit gaano kahirap. Sapagkat mayroon tayong matibay na paniniwala sa kanya. Isang pananalig na hindi natitinag ng kahit anong masama ngunit sa halip, ay napagtatagumpayan itong lahat.

Bantayan natin ang ating isipan at sikaping mag-isip lagi tayo ng mabuti. Matapos ay ang ating salita naman ang ating patnubayan sa tulong ng grasya ng Diyos upang maging mabuti rin ang ating wika. Sa huli, ang mga gawa ay maging mabuti. Kung naipagsama natin ang isip, salita at gawa ay lahat ng ito’y magiging sangkap upang tunay tayong maging mga mabuting puno. Sapagkat ang ugat natin ay ang Diyos mismo. Walang nagmumula sa kanya at nanatili sa kanyang masama ngunit ang lahat ay napapabanal sa pananatili sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.