Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Kahandaan sa Buhay”

Nobyembre 8, 2020. Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Karunungan 6, 12-16
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Ang Karunungan ay maningning at di kumukupas,
madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya,
at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya.
Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya.
Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan,
Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan.
Isipin mo lamang siya’y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa;
hanapin mo siya’t matatahimik ang iyong kalooban.
Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya.
at makikita ka niya saan ka man naroon.
Siya’y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay,
magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw;
pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 4, 13-18
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica
Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.
Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi maauna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito.
Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
1 Tesalonica 4, 13-14
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica
Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44
Aleluya! Aleluya!
Tayo ay laging magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 1-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya’t inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw: ‘Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e!’ ‘Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat,’ tugon ng matatalino. ‘Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.’ Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala.’ Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Napakabilis ang pagdaan ng mga araw at malapit na nga nating ipagdiwang ang “Solemnity of Christ the King”. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng kalendaryo ng Simbahan. Dahil dito, pinagninilayan na rin natin ang wakas ng panahon at ang magiging wakas ng lahat. Ang paghahanda natin sa kamatayan, na unang paghuhusga at ang ikalawang paghuhusga sa pagdating muli ng Panginoon. Ang mga mangyayari roon ay nakasaad sa ikalawang pagbasa. Mabubuhay muli ang mga patay. Kaya nga ang mga patay ay hindi lahat talagang namatay maliban sa mga nasa impiyerno kung saan may walang hanggang kamatayan. Ang mga kaluluwang nasa purgartoryo ay ating ipinapanalangin upang sila’y mas mapadalisay, mapatawad at maging karapat-dapat sa langit. Habang ang mga nasa langit naman ay maligaya na sa piling ng Panginoon. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay magkakasama-samang muli.

Subalit bago mangyari ang lahat ng iyon, kailangan muna tayong magbata ng hirap dito sa lupa. Ito ay lugar kung saan tayo ay naghahanda para sa langit. Kagaya ng mga dalaga na lima ay matalino at lima ay hangal, tayo rin ay nag-aabang sa isang napakalaking pagdiriwang na maihahalintulad sa isang kasal o piging. Kung saan sa ating kamatayan nawa ay makikipag-isa na tayo nang tuluyan sa Panginoon.
Subalit ang pagpasok sa langit ay hindi para sa mga tamad, mapag-aksaya ng panahon at makamundo. Ang kahandaan ay pangunahing katangian na sa atin kung gusto nating mapabilang sa mga matatalinong dalagang pinapasok ng Panginoon sa Kanyang piging.

Ang paghahanda na ito ay ibig sabihin, hindi na tayo naghihintay pa o nagbibigay ng kung anu-anong dahilan para hindi gumawa ng mabuti ngayon. Wala tayong kahit anong sapat na rason para iwasang gumawa ng mabuti sa iba. Buong buo natin maibibigay ang sarili sa Panginoon sapagkat may tiwala tayo sa Kanya anumang hirap ang pagdaanan. Maari na tayong gumawa ng mabuti ngayon kahit gaano kaliit. Ito ang langis sa ating lampara na buhat sa pananampalataya.

Ano pa? Kasama na rito ang pagpapatawad. Maraming taong dinadala ang sama ng loob at galit hanggang kamatayan. Gaano kaya kasaya at karami sana ang biyayang mapapasakanya kung nagpatawad na noong may panahon at oras pa? Maging ang simpleng gawain ng pagiging matapat na ina, anak, kapatid, o anumang propesyon, misyon o bokasyon tayo tinawag ng Panginoon, ay isang paraan ng kahandaan. Hindi maaring “pwede na” o “ mamaya na”, “saka na” o “bukas na” dahil hindi natin siguradong ang mga iyon ay darating. Kung hindi “ngayon na”.

Kung ang ating sarili ay inilalan at isinusuko para sa mabuti, para magsilbi at hindi lamang para sa sarili. Ayusin natin ang relasyon sa Panginoon. Tanggapin natin ang Kanyang awa at magpakumbaba kahit gaano kalalim ang ating pagkakasala. Bumalik tayo sa Kanya sapagkat Siya’y laging nag-aabang sa atin. Ito ang kahandaan, dahil alam nating hindi tayo magtatagal sa mundo. Saglit lamang ang buhay at ang pinakamahalaga ay ang makapaghanda tayo sa susunod na buhay na nag-aabang sa atin – ang langit. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.