Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Kaharian ng Diyos”

Hulyo 26, 2020. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Hari 3, 5. 7-12
Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, ang Panginoo’y napakita kay Solomon sa panaginip. “Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo!” wika sa kanya. Sumagot si Solomon, “Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako’y bata pa’t walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami.

Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?” Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya’t sinabi sa kanya: “Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo’y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 57 at 72. 76-77. 127-128. 129-130.
Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 28-30
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 44-52
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.

Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.

“Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukud-bukirin ang mga isda: tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.
“Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito?” tanong ni Hesus. “Opo,” sagot nila. At sinabi niya sa kanila, “Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Sa iyong buhay, ano ang pinakamahalaga sa iyo? Ano ang iyong itinuturing na kayamanan? Kung saan o sino o ano ang ating pinagtutuunan ng oras, lakas at pansin ay naroroon ang ating kayamanan. Sa Ebanghelyo natin ngayon ay inilalarawan ang Kaharian ng Diyos bilang isang mamahaling perlas at isang lupang may kayamanan sa ilalim. Kayang gawin ng tao ang lahat at kaya niyang mawala lahat para sa lupain at sa perlas na ito. At ito nga ang kanyang ginawa. Ganito inilarawan ng Diyos ang kaharian ng Diyos. Tayo kaya, ano ba ang kaya nating ibigay para sa makamit ang Kaharian ng Diyos?

Bakit ba may kamatayan ang tao? Hindi ba’t isa itong paalala sa atin na hindi dito sa mundo ang ating permanenteng tahanan? Tayo ay ginawa para sa langit. Ngunit hindi ito awtomatikong pangyayari. Kailangan natin itong gustuhin. Malaki ang ating kailangang gampanan upang makamit ang kayamanang ito. Kung ang mga makalupang parangal nga ay pinaghihirapan paano pa ang sa langit? Sa buhay ngayon, nakikita pa ba natin kung gaano kahalaga ang Salita ng Diyos at ang buhay na walang hanggan?

Mahalaga pa ba ang Diyos sa ating buhay lalo na sa panahon ngayon na tayo ay lalong naghihirap at nagdurusa? Gaano ito kahalaga sa iyo?

Nawa ay makita natin na ang tunay nating buhay ay nakabase lagi sa Diyos at nagpapatuloy sa Kanya. Nagiging payapa at sagana tayo sa buhay sa pagsunod sa Kanyang mga Salita at alituntunin at wala nang iba. Hindi ito para sa Diyos sapagkat wala na Siyang kailangan pa. Ang lahat ng ito’y para sa atin nang tayo ay mapabilang sa Kanyang kaharian.

Ang isang halimbawa ay ang pagbitaw ng lahat at pag-iwan sa sarili nating mga luho at kagustuhan para yakapin ang pamumuhay at plano na gusto Niya para sa atin. Ano kaya iyon? Ano kaya ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon? Suriin po natin ang ating mga sarili. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.