Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Kapangyarihan ng Salita”

 

 

 

 

Enero 31, 2021. Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 18, 15-20
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao:
“Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko, siya ang inyong pakikinggan. Ito’y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo’y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, ‘Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami.’ Sinabi naman niya sa akin, ‘Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sinumang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang diyus-diyusan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 7, 32-35
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugud-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kanyang asawa. Dahil dito’y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayun din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaing walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maitalaga nang lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaing may-asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan; ang ibig ko’y madala kayo sa maayos na pamumuhay, at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 21-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus at ang mga alagad at nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga ay pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.
Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal na mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinusunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Kay bilis ng panahon at bukas ay Enero na nga. Malapit na magsimula ang kuwaresma. Dalawang linggo na lang at malapit na ang miyerkules ng abo. Ngayong linggo na ito, ating pagninilayan ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos. Sa Salita ni Jesus, napalayas ang demonyo. Sa ganoon ding paraan, sa pagbabasa natin at pakikinig ng Kanyang Salita ay mapapalayas din ang demonyo na tinutukso tayo at gusto tayong iligaw at itulak palayo sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos ay buhay. Kapag ito ay pinapakinggan natin ito ay palagiin natin sa ating puso at ito ay mangungusap sa atin.

Sapagkat ang Salita ay si Jesus. Hindi Ito gaya ng ibang teksto pag binasa na kahit isang beses ay ayos na. Ang Salita ng Diyos, habang binabasa nang paulit-ulit, habang pinakikinggan nang paulit-ulit, ay mas lumalalim ang pagkakaintindi. Tuturuan tayo sa buhay ng dapat na gawin at kung ano ang tama. Ilalayo tayo sa masasama at inilalapit sa Diyos. Gaano natin pinahahalagahan ang Salita ng Diyos?

Maaring sinasabi mong mahalaga ito sa iyo subalit sa gawa ay hindi naipapakita, hindi napaglalaanan ng panahon. Ang ating napakinggan ay dapat ding ipahayag sa salita at sa gawa. Magsalita ng mabuti at gumawa ng mabuti. Ito ang dapat nating gawin nang sa gayon tayo ay maging tunay na mga propeta ng Diyos na siya namang dapat. Sapagkat tayong mga anak Niya ang dapat na magpahayag ng Kaharian ng Diyos hindi lamang sa salita kung hindi lalo na sa gawa. Simulan muna natin sa ating sarili upang tayo ay makapagpahayag sa aksyon at sa ating mga sinasabi na magmumula rin sa Salita ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.