Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Kapayapaan at Pag-ibig ng Diyos”

 

Mayo 26, 2019. Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 1-2. 22-29.
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8
Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Pahayag 21, 10-14. 22-23
Juan 14, 23-29

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 1-2. 22-29

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: May ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa Kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas.” Tinutulan ito nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya’t napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia, upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito.

Kaya’t minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid: si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman:

“Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Siria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di-umano’y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na si nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo.

Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan: huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan, ng dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito, at mapapabuti kayo. Paalam.”

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6. at 8
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 21, 10-14. 22-23

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nilukuban ako ng Espiritu, at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang Banal na Lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos; kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito’y makapal at mataas at may labindalawang pinto, bawat isa’y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang Pader na lungsod ay may labindalawang saligang-bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka templo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay-liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 23
Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal,
tutupad sa aking aral,
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 23-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami’y sasakanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin.

“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

“Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ‘Ako’y aalis, ngunit babalik ako.’ Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin.

Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung mangyari na, kayo’y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko’y ang iniutos niya sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ngayon nga ay ika-6 linggo na ng muling pagkabuhay. Malapit na ang pagtatapos ng panahon na ito at tayo’y babalik na sa karaniwang panahon matapos ang Linggo ng Pentekostes. Sa susunod na linggo ay gugunitain na natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya naman ngayon ay napakagandang baunin ang mga Salitang nagmumula kay Jesus.

Pag-ibig. Kapayapaan. Espiritu Santo. Sa tatlong salitang ito umiikot ang diwa ng ating Ebanghelyo.

Una, pag-ibig ang puno’t dulo ng lahat kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Bagamat tayo’y lubhang nagkasala, hindi ito nagbago. Lubos pa rin tayong minamahal ng Diyos mula noon. Kaya nga, niloob ng Diyos na siya’y bumaba sa lupa upang akuin ang ating kasalanan. Ginusto niyang mamatay sa Krus at muling mabuhay upang mapagtagumpayan itong lahat. Nang sa gayon ay bumukas ang pintuan ng langit para sa atin na minsan nang sinaraduhan sa pintuan ng paraiso.

Sino ang maliligtas? Ang sinumang maniniwala sa Diyos at susunod sa kanya maging sa mga hirap ng buhay ay magkakaroon din ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Oo, paghihirap kasama ni Cristo. Isang makabuluhang paghihirap dahil may kasamang pag-ibig. Nabubuhat ba natin ang mga krus natin sa buhay nang may pag-ibig? O baka naman hindi na natin sila nakikita at puro ginhawa ang ating hinahangad. Ang pagpasan natin ng krus ang ating daan tungo sa buhay na walang hanggan. Maaring pagtitiis at pagtitimpi sa mga kahinaan ng ating kapwa sa halip na paghuhusga. Pagsisilbi at pagbibigay ng walang kapalit kahit hindi pa pasalamatan. Maraming anyo ito. Dapat natin itong makita at maipasan upang maging alay sa Diyos. Ito ang ating magiging tulay tungo sa langit na ipinangako ni Cristo.

Bagamat mahirap, maalala natin na may gantimpala tayong inaasam – ang langit kapiling ng Diyos.

Ngayon na aalis na si Jesus at pupunta sa Ama. Aakyat siya sa langit at doon uupo sa kanan ng Diyos Ama. Nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Napagtagumpayan na niyang lahat ito. Ang krus natin ay magiging magaan kung kasama si Jesus. At kung wala siya, pabigat lamang ang mga ito at walang saysay kung ituring natin. Tayo bilang mga naglalakbay pa sa mundo ay kailangang ding magsikap na pasanin ang ating Krus gaya ni Jesus upang tayo’y makabilang din sa kanyang kaharian.
Subalit kahit siya’y nakaluklok na sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Hindi niya tayo iniwanang mag-isa. Dahil alam ng Diyos na wala tayong kayang gawin sa sarili natin. Ang Espiritu Santo ang siyang nananahan sa atin ang magagabay at magtuturo sa atin ng lahat ng bagay.

Dapat tayong matutong makinig sa Espiritu Santo dahil may mga ibang mapanlinlang na espiritu na gusto tayong ihiwalay sa Diyos at nagnanais na tayo ay mapahamak.

Paano? Sa pamamagitan ng pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Mananatili tayo sa kanya kung aalagaan natin at pagyayamanin ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos, pagninilay sa Salita. Dito magiging malusog at masigla ang ating pag-ibig sa Kanya. Dito magiging mas malakas ang Espiritu na nananahan sa atin at malalaman natin ang kanyang tinig.

Pangatlo, ang susi sa lahat ng ito’y kapayapaan. Kapayapaan ang dulot ng Diyos. Hindi kaguluhan, kagutuman, pagwasak at ano pa man. Dapat itong kapayapaan na ito ang lagi nating hinahanap at mahahanap lamang natin ito sa Diyos. Ito ay kapayapaang nanatili sa gitna ng sakuna dahil alam nating Diyos ay Buhay at sumusubaybay sa atin. Sa pagdedesisyon sa buhay, kapayapaan ng puso natin ang ating pagbasehan kaabikat ng panalangin. Kailangan lamang natin magdasal at maghintay. Kahit gaano kahaba ang hintayin ay sasaklolohan tayo ng Panginoon, maniwala lamang tayo sa kanya.

Paano mo ihahanda ang iyong sarili upang sariwain ang pagbaba ng Espiritu Santo sa iyong pagkatao? Paano mo mas mararamdaman at maisasabuhay ang Banal na Diyos na nananahan mismo sa iyo? May kulang ba at mga pagbabagong tingin mo’y dapat gawin? May misyon tayo sa buhay na ito. Ang misyon na ito’y ibinigay ni Cristo.

Pagnilayan natin ito at sikapin nating manatili sa Kanya. Amen. +

Manalangin tayo. +
Diyos Espiritu Santo, turuan mo kaming malaman ang tinig mo at ibigay mo sa amin ang iyong kapayapaan upang magawa namin ang iyong kalooban. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🕊 Admin. FMM.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.