Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Liwanag ng Mundo”

Disyembre 13, 2020. Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

Third Sunday of Advent (B) (Rose or Violet).
Gaudete Sunday.

UNANG PAGBASA
Isaias 61, 1-2a. 10-11
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Pinuspos ako ng Panginoon
ng kanyang Espiritu.
Hinirang niya ako
upang ang magandang balita’y
dalhin sa mahihirap,
pagalingin ang sugat ng puso,
palayain ang mga bihag at bilanggo.
Sinugo n’ya ako,
upang ibalitang ngayo’y panahon nang
iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya.

At ang Jerusalem
sa ginawang ito’y pawang malulugod,
anaki’y dalagang gayak ay pangkasal,
siya’y parang dinamtan
ng kaligtasan at pagtatagumpay.
Kung paanong ang binhi
ay tiyak na tutubo at sisibol,
gayun ang pagliligtas ng Panginoon
sa bayang kanyang hinirang.
Dahil dito, lahat ng bansa
ay magpupuri sa kanya.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54
Sa Poong D’yos malulugod ang hinirang niyang lungsod.

Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi.
Sa Poong D’yos malulugod ang hinirang niyang lungsod.
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan –
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Sa Poong D’yos malulugod ang hinirang niyang lungsod.
Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
Sa Poong D’yos malulugod ang hinirang niyang lungsod.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 5, 16-24
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Magalak kayong lagi; maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Hesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos.
Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Nawa’y lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At nawa’y panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan – ang espiritu, kaluluwa, at katawan – hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Isaias 61, 1
Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Maykapal
nasa akin upang hat’dan
ang mga dukha nga aral.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 6-8. 19-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw.
Nang suguin ng mga Judio sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesias. “Kung gayo’y sino ka?” tanong nila. “Ikaw ba si Elias?” “Hindi po,” tugon niya. “Ikaw ba ang Propetang hinihintay namin?” Sumagot siya, “Hindi po.” “Sino ka kung gayun?” Tanong nila uli.

“Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” Sumagot si Juan, “Ako ‘Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang: Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon!’” Ang Propeta Isaias ang maysabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbibinyag, hindi pala naman ikaw ang Mesias, ni si Elias, ni ang Propeta?” Sumagot siya, “Ako’y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak.” Ito’y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa lahat! Happy and blessed Gaudete Sunday po! Ngayong linggo ay nasindihan na ang kulay rosas na kandila. Hudyat na malapit na malapit na nga ang pagdating ni Jesus. Si Jesus, ang Diyos ang ilaw. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mayroon tayong ilaw sa bahay. May ilaw sa labas ng bahay sa mga pampublikong lugar. Alam natin ang pakiramdam ng walang ilaw o “brown-out” kapag gabi. Madilim at walang makita. Hindi ka makalakad at makakilos nang maayos. Ganoon din sa kapag wala ang Panginoon sa sentro ng ating buhay bilang ating liwanag. Wala sa atin ang katotohanan at kapayapaan.

Kaya ang taong hindi humihingi ng gabay sa Diyos ay tila isang taong nasa dilim. Nadadapa at parang nag-iisa. Nagkakamali at nasasadlak sa hirap. Nagkakasala at napupuno ng poot, pagkadismaya, lungkot at marami pang iba. Subalit ang totoo ay hindi naman nawawala ang Diyos. Kung tila nawala man Siya sa ating buhay, tayo ang nagtakip ng ating paningin upang hindi Siya makita. Tayo ang pumiling lumihis ng landas. Tayo ang naging bulag upang hindi makita ang Kanyang liwanag. Samantalang ang Panginoon ay laging nakaantabay sa atin. Handa Siyang ipakita sa atin ang Kanyang liwanag at hilumin ang ating pagkabulag na dulot ng lubos na pagmamahal sa materyal at makamundong bagay, o maging sa tao na higit sa Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili, paano natin haharapin si Jesus? Anong uri ng puso ang iaalay natin sa Kanya ngayon?

Kung ano ang ating kakulangan, itanong natin sa Kanya. Hayaan nating gumawa ng milagro ang Panginoon upang hilumin tayo at gawin tayong kalugud-lugod sa Kanya. Nawa tayo ay tumalikod sa mundo at sa kasalanan upang tuluyang tumanggap at yumakap kay Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.