Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Lumago ang Pananampalataya sa Diyos”

Oktubre 6, 2019. Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habacuc

Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo, at di mo diringgin?
Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan?
Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan?
Sa magkabi-kabila’y nagaganap ang pagwasak at ang karahasan; laganap ang hidwaan at pagtatalo.

At ito ang tugon ng Panginoon: “Isulat mo ang pangitain; isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat.

Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain; mabilis na dumarating ang wakas hindi ito maliliban.

Ngunit tiyak na magaganap, kung ito ma’y nagtatagal.
Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9
Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita.

Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo yamang ang mga ito’y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 5-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon

Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos.” Tumugon ang Panginoon, “Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, “Mabunot ka, at matanim sa dagat” at tatalima ito sa inyo.

“Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi.’ Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Gaano po kalaki ang inyong pananampalataya? Singlaki man lamang ba ito ng butil ng mustasa? Subalit ang butil na ito ang pinakamaliit sa lahat. Bakit naman dito inihalintulad ni Jesus ang pananampalatayang makakapag-utos sa puno kung saan siya gustong papuntahin? Ang mga ito ay larawan lamang ng kung ano dapat ang ating pananampalataya. Hindi ito nasusukat o nalalagyan kung anong antas subalit nalalaman ito sa bunga.

Gaya ng nangyari sa unang pagbasa, may mga pagkakataong pinaghihintay tayo ng Diyos. May mga pangyayaring tila ang dilim na ng lahat at para bang wala nang pag-asa, paraan o lunas. Subalit sa mga madidilim na daraanan na ito, dito uusbong at lilitaw ang napakatatag at malaking puno sa lahat gaya ng puno ng mustasa. Kapag lumaki ito ay napakalawak at napakalaki subalit ang buto ay pinakamaliit sa lahat. Ibig sabihin kahit anong ating gawin at sabihin nang may buong pananalig sa Diyos, babasbasan Niya ito at magiging maayos ang lahat. Kahit pa sa tingin natin ay hindi. Maghintay lamang tayo nang may pag-asa at sa panahong nanghihina ay hilingin natin sa Diyos na dagdagan niya ang ating pananampalataya.

Kung madilim man ang ating dinaranaan ngayon, ibig sabihin ay itinanim tayo ng Panginoon upang lumago at lumaki. Magbubunga lamang tayo mula sa dilim. Mapagtatagumpayan natin ang lahat basta’t naniniwala at nananalig tayo sa Panginoon kahit sa gitna ng hirap.

Suriin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Magbalik tanaw tayo sa mga nangyari sa ating buhay at kung paano tayo inigtas ng Diyos. Tandaan nating lagi ang Kanyang katapatan at kabutihan sa atin at humingi ng tawad sa kakulangan natin sa kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyo. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.