Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Magbalik sa Panginoon”

Disyembre 8, 2019. Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Isaias 11, 1-10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari,
tulad ng supling mula sa isang tuod.
Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Poon,
Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa,
ng kaalaman at kapangyarihan,
ng karunungan at takot sa Panginoon.
Kagalakan niya ang tumalima sa Poon.
Hindi siya hahatol ayon sa nakikita
O batay sa narinig sa iba.
Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha,
ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa.
Ang salita niya’y parang tungkod na ipapalo sa malulupit,
ang hatol niya’y kamatayan sa masasama.
Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala.
Mahihirahan ang asong-gubat sa piling ng kordero,
matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing,
Magsasama ang guya at ang batang leon,
at ang mag-aalaga sa kanila’y batang paslit.
Ang baka at ang oso’y magkasamang manginginain,
ang mga anak nila’y magkakatabing matutulog,
kakain ng damo ang leon na animo’y toro.

Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas,
hindi maaamo ang bata kahit laruin ang ulupong.
Walang mananakit o mamiminsala
sa nasasaklaw ng banal na bundok;
sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan,
laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon.
Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse,
ang magiging palatandaan para sa mga bansa.
Ang mga baya’y tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya.
at magiging maningning ang kanyang luklukan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17
Tugon: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 15, 4-9
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:

Anumang nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob, na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Hesus. Sa gayun, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.

Kung paanong kayo’y malugod na tinanggap ni Kristo, gayun din ang gawin ninyo sa isa’t isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo: si Kristo’y naging lingkod ng mga Judio upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriyarka, at ang mga Hentil nama’y magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag ayon sa sinasabi ng Kasulatan, “Kaya’t papupurihan kita sa harapan ng mga Hentil, at aawitan ko ang iyong pangalan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6
Aleluya! Aleluya!
Daan ng Poong nar’yan na
tuwiri’t ihanda sa kanya.
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 3, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Noong panahaong iyon, si Juan Bautista’y dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos!” Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito,

“Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: ‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!”

Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai’y balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila’y bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan.

Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, “Kayong lahi ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo’y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo’y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo: Ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa’y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punungkahoy; ang bawat punungkahoy sa hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo’t pagtalikod sa inyong mga kasalanan; ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa’y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Ano ang pinakamagandang handa sa pasko? Litson? Keyk at ice cream? Bakasyon sa ibang bansa kasama ng mahal sa buhay? Nakapagpapasaya naman ang mga ito sa atin ngunit hindi ito ang maitatawag “the best”. Hindi ito ang sinasabi ni Juan Bautista sa ating lahat sa pagdating ng Panginoon. Ang pinakamagandang handa sa lahat ay ang ating sarili na iaalay para sa Panginoon. Paano? Apat na bagay. 1. Magsisi (Repent) 2. Maniwala sa Ebanghelyo. (Believe in the Gospel) 3. Makipagsundo sa Diyos. (Reconciliation) 4. Pagbabago (Conversion). Dapat may pagbabago sa ating buhay. Kailangang tayo rin ay magiging tulad ni Cristo na bagong panganak. Paano mangyayari iyon? Sa pamamagitan ng kumpisal. Hindi lang basta kumpisal kung hindi mabuting kumpisal. Napakaraming mga gabay at tip sa internet paano mangumpisal ng tama para magkaroon tayo ng lubos na kapayapaan at kasiyahan. Ibigay natin ang ating sarili kay Jesus nang malinis ito.

Kung ibibigay ni Jesus ang Kanyang sarili sa atin, tinatawag din tayo ng Diyos na ibigay din ang sarili nang buo sa Kanya gaya ng pagbibigay Niya sa ng sarili sa atin. Buong buo. Ito ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Maaring mapasaya tayo ng inuman, kainan, party o bakasyon nang panandalian. Ngunit hindi ito magtatagal. Matatapos din ang party. Uuwi rin kayo sa bahay mula sa bakasyon. Lahat ay may katapusan at pandalian lamang. Kung gusto nating tunay na lumigaya at manatili ang kaligayahang sa ating buong buhay at puso, papasukin natin si Jesus sa ating puso. Ipalinis natin ito sa Kanya sa pamamagitan ng mga paring itinalaga niyang magpayo sa atin upang maiwasan din ang magkasala pa at mas maging mabubuti tayong tao sa grasya ng Panginoon. Ito ang pinakamagandang handa natin sa Pasko na mapapakinabangan sa buhay na walang hanggan. Ano ang nakakabalakid sa atin upang gawin ang mga ito? Sabihin natin sa Panginoon at ipagdasal nating tulungan Niya tayong mawala ang mga ito upang mas mapalapit at mapamahal sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.