Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Makapangyarihang Espiritu Santo”

Mayo 31, 2020. Linggo ng Pentekostes.

UNANG PAGBASA

Mga Gawa 2, 1-11
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari’y mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.

May mga Judiong buhat sa iba’t-ibang bansa, na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo’y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam; mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Capadocia sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Panfilia, Egipto at sa mga saklaw ng Libia na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Judio at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34
Tugon: Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Hindi masasabi ninuman, “Panginoon si Hesus,” kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.

Iba’t iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat.

Sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 20, 19-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayun din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawag na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Pentekostes! Maligayang Kaarawan din sa ating Inang Simbahan na siyang 1,987 taon na ang tanda. Noong bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad ni Jesus at kay Maria, ipinanganak ang Simbahan. Natupad ang sinabi ni Cristo na “hindi ko kayo iiwang mga ulila, dadating ako sa inyo”. Hindi man natin nakikita si Jesus bilang anyong Jesus na tao noong nabubuhay Siya dito bilang tao, subalit ang Kanyang Espiritu ay totoong sumasaatin. Kung paanong ang kapangyarihan ng Espiritu ay napakalakas, at pinakamakapangyarihan sa lahat na nagsalita sa mga propeta at sa mga alagad, Siya rin naman ang parehong Espiritu na sumasaatin hanggang ngayon. Maniwala nawa tayo sa Kanyang kapangyarihan. Naghahanap lamang Siya ng mga taong handang iwan ang lahat at sumunod kay Cristo.

Tayo ang katawan ni Cristo. Tayo ang Kanyang Simbahan. Sa gayon, si Cristo ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. Kaya tinatawag tayong mahalin at pagsilbihan si Cristo sa pamamagitan ng pagsisilbi at pagmamahal sa kapwa. Sapagkat hindi na tayo iba sa isa’t isa. Kung hindi, tayo ay iisa. Iisang katawan ni Cristo at si Jesus ang Siyang ulo natin. Ang Espiritu Santo ay ginawa tayong isa. Wala nang lengguahe na naghahati sa atin. Ni kulay ng balat o anyo. Lahat tayo ay parepareho at pantay sa mata ng Diyos dahil pinag-isa na tayo ng Espiritu ng Diyos. Kung napopoot tayo sa ating kapwa, nagkakaroon ng masamang isip at tinuturing na iba ang kapwa na nagiging dahilan upang hindi natin sila tulungan at kaawaan, mag-ingat tayo at baka hindi na ito sa Espiritu galing. Ang kawalan ng kapayapaan at pagkakawatak-watak ng mga grupo, pamilya at pagkakaibigang mabuti, ay hindi niloloob ng Espiritu Santo. Yung isang hidwaan na puno ng galit at poot ay hindi kailanman manggagaling sa Diyos.

Nawa ay matuto tayong magpatawad ng kapwa gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Wala sa atin ang perpekto kung hindi ang Diyos lamang. Kaya dapat tayong magpatawaran. Ang susi sa matagumpay at nagtatagal na ugnayan anong relasyon man ito – pagkakaibigan, pamilya o mag-asawa, katrabaho ay ang tunay na pagpapatawad. Hindi ibig sabihin ito ay babalik agad agad sa dati at kakalimutan lang ang kasalanan, walang pag-uusap o solusyon o di kaya naman ay agarang pakikipagmabutihan o pakikipagkasundo. Ito ay pagsasabi at pag-aamin sa sarili at sa Diyos na “Oo nasaktan ako (at nasasaktan pa rin) ngunit magpapatawad ako. Gusto kong magpatawad dahil sinabi ng Diyos”

Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot o pakikipagkasundo agad. Ibig sabihin nito ay pinapalaya mo ang mga tao na ito at ang iyong sarili sa iyong pinanghahawakang poot, galit, inis, negatibong emosyon, anumang paghuhusga at kagustuhang maghiganti sa taong iyon dahil alam nating ang Diyos na nasa atin ay alam ang lahat ng nangyayari. Nasa Kanya ang awa at hustisya. Ito ay payak. Ang trabaho natin ay magpatawad lamang gaya ng pagpapatawad sa atin. Upang tayo rin ay mapatawad sa ating kasalanan. Maari nating sabihin lamang sa isang panalangin ngayon na “Sa Ngalan ni Jesus, pinapatawad ko si _____ sa nagawa niyang ____”.

Kahit gaano pa ito karami. Sapagkat sa atin ay “unlimited” din ang pagpapatawad ng Diyos. Matapos ay hingiin natin ang biyaya ng Diyos. Imbitahan natin ang Espiritu Niyang manahan sa atin at masunod sa ating buhay. Mapapalitan ang lahat ng poot nang grasya at ang pagpapatawad ng paghihilom. Isa lang ang sinabi ni Jesus na dapat nating gawin upang tayo ay mapatawad – ang magpatawad din ng kapwa. Minsan pati ang ating sarili ay dapat din nating patawarin. Ito ang solusyon upang tayo’y maging malaya at tuluyang mamuhay sa Espiritu upang maging kaisa Niya at kasama Niyang malinaw habang buhay hanggang sa tayo ay makabalik sa ating tunay na tahanan – sa langit kasama ng ating iisang Diyos – Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.