Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Malinaw na Mundo”

Marso 22, 2020. Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

UNANG PAGBASA
1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a.
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, Sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Betlehem sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.”

Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, “Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari.”

Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit puso ang tinitingnan ko.”

Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya’t tinanong ni Samuel si Jesse, “Wala ka na bang anak kundi iyan?”

“Mayroon pang isa; ‘yong pinakabata, at pastol ng aking mga tupa,” sagot ni Jesse.

Sinabi ni Samuel, “Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hangga’t hindi siya dumarating.” At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya’y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata.

At sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Siya ang hinirang ko; pahiran mo siya ng langis.” Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 5, 8-14
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:

Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayo’y nasa liwanag sapagkat kayo’y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan – mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila nang lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya’t sinasabi,

“Gumising ka, ikaw na natutulog,
magbangon ka mula sa mga patay,
at liliwanagan ka ni Kristo.”

Ang Salita ng Diyos

MABUTING BALITA
Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sa paglalakad ni Hesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Hesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe.” “Maghilamos ka roon.” Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na.

Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya’y namamalimos pa, “Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?” Sumagot ang ilan, “Iyan nga!” “Hindi! Kamukha lang,” wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, “Ako nga po iyon.”

Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng Pamamahinga nang gumawa si Hesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, “Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos, at ngayo’y nakakita na ako.” Ang sabi ng Hari sa mga Pariseo, “Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang Araw ng Pamamahinga.” Ngunit sinabi naman ng iba, “Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?” At hindi sila magkaisa ng palagay.

Kaya’t tinanong nila uli ang dating bulag, “Ikaw naman, yamang pinadilat ni Hesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?” “Siya’y isang propeta!” sagot niya. Sumagot sila, “Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa min?” At siya’y itiniwalag nila.

Nabalitaan ni Hesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalang ng mga Pariseo. Kaya’t tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, “Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?” Sumagot ang lalaki, “Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako’y manampalataya sa kanya.” “Siya’y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo,” ani Hesus. “Sumasampalataya po ako, Panginoon!” sabi ng lalaki. At sinamba niya si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! May pagkakataong tayo rin ay gaya ng bulag na ito. Makita man natin ang ating paligid ngayon ay marami tayong hindi makita na ibang bagay. Minsan, ang mga kasagutan sa tanong natin sa buhay. Minsan, ang pag-asa ay hindi natin maramdaman. Tila tayo bulag na nag-uuntugan sa kaba, takot at pag-aalala. Subalit kung matatagpuan natin si Jesus sa kadiliman na ito, mayroon Siyang ibibigay sa atin at mga ipapagawa. Kailangan lamang natin maniwala at sumunod.

Una, ang putik na kanyang ginawa ay maaring sumagisag sa pagkatao natin na sa lupa nagmula. Kung maalala natin ang ating mababang pinagmulan, ang pagkakailangan natin sa Diyos ay maalala natin na hindi tayo ang may kontrol sa bagay kung hindi ang Panginoon. Ang lahat ng bagay sa mundo ay lumilipas. Pati tayo ay babalik sa lupa, subalit ang mahalaga ay maalala nating sa Diyos tayo nagmula at sa Kanya tayo babalik. At hindi tayo pababayaan ng Lumikha sa atin kahit kailan. Kung naging mababa ang loob natin sa harap ng Diyos, inaamin ang ating kahinaan sa Kanya at hihingi ng kanyang awa, makakagamot ito sa ating pagkabulag. Mawawala at mababawasan ang negatibong iniisip na para bang tayo lang ang may pasan ng lahat.

Pangalawa, ang paghuhugas ng tubig na maaring maging simbulo ng paghingi ng tawad. Lilinisin tayo ng Diyos sa ating pagkasala kung tayo ay aaminin ang mga ito. Tayo mismo ang pupunta sa bukal kung saan tayo makakahingi ng tawad – sa Diyos at sa Kanyang Simbahan. Matapos nito ay saka lamang tayo makakakita ng malinaw at makikita nating maliwanag ang paligid. Anumang dilim ay mapapalitan ng liwanag at kahit gaano man ito katagal, sa isang iglap kaya itong pagalingin ng Diyos. Patuloy lamang tayong manalangin sa Kanya, magpakababa at maghingi ng tawad. May katapusan din ang bawat paghihirap. Amen. +

Francesca Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.