Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Matalo ang Kasamaan at Kasalanan”

Pebrero 21, 2021. Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay.
First Sunday of Lent (Violet).

UNANG PAGBASA
Genesis 9, 8-15
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, “Ako’y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa pagligid ninyo – mga ibon, maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo: Kailanma’y hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.” Sinabi pa ng Diyos, “Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop: Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahag-hari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9
Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 3, 18-22
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Pinakamamahal kong mga kapatid:
Si Kristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat – ang walang kasalanan para sa mga makasalanan – upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritung nakabilanggo. Iyan ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito’y iilang tao – wawalo – ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayo’y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 12-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon ngunit si Hesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel.
Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balita ito.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang unang linggo ng kuwaresma po sa ating lahat! Si Jesus ay tinukso ng demonyo ngunit Siya ay nagtagumpay. Tayo kaya, na mga mahihina at makasalanan, paano tayo magtatagumpay laban sa tukso? Lahat ay posible at kaya natin sa pamamagitan ni Jesus na napagdaanan itong lahat at Siyang nagwagi laban sa diablo. Subalit kung hindi tayo maniniwala dito, unang una pa lang ay matatalo na tayo. Sapagkat una sa lahat, dapat nating kamuhian ang kasalanan. Hindi ang mahalin ito. Kung alam natin gaano kapangit ang kasalanan at pinagninilayan natin ito, mas madaling umiwas.

Sapagkat ang kasalanan ay dumi ng ating kaluluwa at walang sinumang makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit ng may kahit isang napakaliit na mantsa nito. Kaya kung ngayon pa lang magninilay na tayo at susuriin ang konsensiya araw-araw, mas madali para sa atin ang makita ang ating kasalanan. At pag nakita natin ito at isinuko sa Panginoon sa pamamagitan ng kumpisal, huhugasan niya tayo upang maging malinis mula sa dumi ng kasalanan. Gaya ng sa binyag na kung saan ang tubig ay nagpapadalisay sa atin. Nililinis tayo at nawawala ang ating kasalanan. Sa pagkawala nito, tayo ay namamatay sa kasalanan at nagkakaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Ito ay bagong buhay na puno ng kapayapaan hindi pighati at pagkadismaya. Subalit ang kailangan ay magsisi sa kasalanan.

Paano naman tayo magkakaroon ng bagong buhay kung hindi tayo iiwas sa tukso at hindi malakas ang loob natin na iwan ang kasalanan? Kailangan nating hingiin ang tulong ng Diyos upang matalo ang kasamaan at kasalanan. Hindi natin ito magagawa nang tayo lamang. Pipiliin pa ba natin ang panandaliang ligaya kumpara sa ligayang handog ng Diyos sa atin na nananatili dito sa mundo hanggang sukdulan sa kabilang buhay? Pagnilayan natin ang ating buhay at magbalik tanaw. Saan ba talaga tayo tutungo? Matatakasan ba natin ang Diyos? Wala tayong ibang pupuntahan kung hindi Siya.

Alam nating palagi Siyang nag-aabang at naghihintay sa atin. Nawa ngayong panahon ng pandemya, mas lumapit tayo sa Kanya at magpakumbaba. Damayan natin Siya sa Kanyang pagpapakasakit dahil ito rin ay para sa atin mula sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin na nananatili kahit tayo ay makasalanan. Nawa, gamitin natin ang pagkakataong ito na magsisi at tumalikod nang tuluyan sa kasalanan. Nang tayo ay tuluyang mayakap nang Diyos at maging Kanya nang buong buo hanggang sa langit, sa ligayang walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.