Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Misyon Mula kay Jesus”

 

 

 

Agosto 2, 2020. Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Isaias 55, 1-3
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Narito ang tubig, mga nauuhaw.
Ang mga walang salapi ay
kumuha rito at bumili ng pagkain,
halikayo at bumili ng alak at gatas,
Bumili kayo, ngunit walang bayad.
Bakit ginugugol ang salapi
sa mga bagay na hindi nakabubusog?
Bakit inuubos ang pera
sa mga bagay na walang halaga?
Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko
at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain.

Pumarito kayo,
kayo ay lumapit at ako’y pakinggan,
makinig sa akin nang kayo’y mabuhay;
ako’y may gagawing walang hanggang tipan,
at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang
ipinangako ko kay David.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18
Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 35. 37-39
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 14, 13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng hati-hating tinapay. May limanlibong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Sadyang napakamaawain ng Diyos. Kahit hindi natin hingiin ang ibang grasya, alam Niya kung ano ang ating kailangan at kusa Niya itong ibinibigay sa atin. Kaya lamang, nakikita ba natin ito sa ating buhay? Pagnilayan at subukan nga nating tingnan ngayon, mga kapatid, kung anu-ano ang mga biyayang hindi naman natin hiniling mula sa Diyos ngunit natanggap natin?

Kung titigil tayo at susubukang alalahanin ay magugulat tayong napakarami nito. Hindi kailanman tayo kayang tiisin ng Diyos. Kaya lamang, tayo din mismo at ang ibang tao ay kailangang pumayag maging Kanyang instrumento upang pagpalain ang ibang tao. Sa Ebanghelyo, tinuro Niya ang mga alagad na sila mismo ang gagawa noon. Wala nang iba. Sila ang magpapakain at magbibigay ng grasya ng Panginoon. Kung sapat lamang silang maniniwala. Noong narinig nila ito ay ang dami pa nilang sinasabing rason. Gusto nilang paalisin at itaboy na lang sa ibang lugar ang mga tao. Pamilyar ba? Hindi ba’t tayo rin sa tuwing mayroon tayong mabuting gagawin, isang “assignment” mula sa Panginoon, marami rin tayong rason at kung anu-anong “alibi”?

Minsan o madalas, ay gusto rin nating tumakas?
Subalit hindi iyon alintana ng Diyos. Anumang maliit na maari nating ihanda, kahit sa tingin natin ay hindi ito ay sapat, ay sapat ito sa mata ng Diyos. Gaya ng akala ng mga alagad na hindi sasapat ang limang tinapay ang dalawang isda. Subalit ano ang nangyari? Kinuha ito ng Panginoon at binasbasan. Dumami ito at nagkasya sa libu-libong katao. May sobra pa pagkatapos. Ganito ang ginagawa ng pagpapala ng Diyos sa atin. Pinupuno Niya ang ating kakulangan – kahit gaano man kalaki iyon sa ating paningin.

Kaya nawa, maging mas masigasig tayo na magsilbi sa Panginoon. Kailangan lamang Niya ng ating “oo” o “opo” – ang ating kagustuhang gumawa ng mabuti at maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Siya ang magbibigay ng ating kailangan. Siya ang mag-aayos ng lahat ng bagay para sa atin na tila ba napakadali ng lahat. Huwag lamang tayo magpatalo sa sarili ng isip, rason at takot na madalas nakakabalakid sa atin. Panghawakan nawa natin ang habag at awa ng Diyos na hindi nauubos. Siya ang bahala sa atin sa lahat ng bagay, at ang Kanyang awa ang ating magiging buhay at sandigan. Patuloy lamang tayong gumawa ng mabuti at maglingkod sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok. Nang sa gayon ay makamit natin ang marami at ‘di nauubos na grasya dito sa lupa hanggang sa langit pa. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.