Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Muling Pagkabuhay”

Nobyembre 10, 2019. Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
2 Macabeo 7, 1-2. 9-14
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila’y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Isa sa mga anak ang nangahas tumayo at nagsalita, “Ano ba ang inyong ibig mangyari sa pagpapahirap sa amin? Matamis pa sa amin ang mamatay kaysa lumabag sa mga kautusan ng aming ninuno!”

Bago namatay, sinabi ng ikalawang anak nang malakas sa hari, “Kasumpa-sumpang halimaw! Maaari mong kunin ang buhay namin dito sa lupa, ngunit bubuhayin kaming muli ng Hari ng buong daigdig upang hindi na muling mamatay, sapagkat sinusunod namin ang kanyang mga utos.”

Ganoon ding parusa ang sinapit ng ikatlong anak. Noong siya’y utusang ilawit ang kanyang dila, ginawa niya ito agad at walang atubiling iniabot ang kanyang mga kamay. Ganito ang sinabi niya, “Tinanggap ko ang mga kamay na ito buhat sa langit. Subalit mas mahalaga para sa akin ang mga utos ng Diyos, at umaasa akong ibabalik niya ang mga kamay ko.” Pati ang hari at mga tauhan niya’y humanga sa ipinakita niyang tapang ng loob at sa pagiging handa sa pagtanggap ng pagpaparusa nila.

Namatay rin ang ikatlong kapatid na ito. Isinunod namang parusahan ang ikaapat sa ganito ring malupit na pamamaraan. Nang mamamatay na, sinabi nito, “Ako’y maligayang mamamatay sa kamay ninyo sapagkat alam kong ako’y muling bubuhayin ng Diyos. Ngunit ikaw, Antioco, ay walang pag-asang mabubuhay uli.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 5-6. 8b at 15
Tugon: Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

IKALAWANG PAGBASA
2 Tesalonica 2, 16 – 3, 5
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti.

Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos.

Tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa Diyablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akayin nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 20, 27-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila, “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito: isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya yamang napangasawa niya silang lahat?”

Sumagot si Hesus, “Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Tayong mga Katoliko ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Naniniwala tayo na matapos ng buhay na ito ay buhay pa na naghihintay sa atin. Mayroong langit, may purgatoryo at may impiyerno. Kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon at naging “perpekto” sa pagmamahal sa Kanya gaya ng isang Santo, maari tayong tumungo diretso sa langit. Ngunit kung mayroon tayong natitirang kahit maliit na bahid ay kailangan pa munang manatili sa purgatoryo upang mas maging dalisay ang ating kaluluwa na karapat-dapat magpunta sa langit kung saan ang Panginoon ay ganap nating makikita. Ang mga nakatago dito sa lupa ay mahahayag nang lahat sa langit. Kaya walang sinuman doon na may bahid ng dungis kahit gaano kaliit ang makakapunta sa presensiya ng Panginoon sa langit.

Paano tayo dapat naghahanda dito? Sinabi sa Ebanghelyo ay hindi na mag-aasawa ang mga tao doon. Ibig sabihin ang bagay na nandito sa lupa ay hindi na pareho nang sa langit. Wala tayong madadalang kahit anong kayamanan. Hindi na natin kailangan magtrabaho o maghirap. At wala nang pamilya o asawa na dapat asikasuhin dahil ang hinihintay natin na kaligayahang ganap, at ang minimithing presensiya ng Diyos na hinahanap-hanap dito sa lupa sa iba’t ibang tao at bagay ay naroroon na. Hindi na makamundo ang mga pinagkakaabalahan ngunit ang nag-uumapaw na tuwa sa piling ng Diyos.

Ano ang katapat nito sa atin? Ang pagiging banal at buong pagmamahal sa Diyos. Para tayo ay mabuhay na muli kasama Niya sa susunod na buhay, kailangan ay namuhay tayo dito nang matibay ang relasyon natin sa Diyos. Nakikinig sa Salita ng Diyos at ginagawa natin ito. Nagpapakabanal. Mahal natin ang mga Sakramentong iniwan ni Jesus lalo ang Banal na Misa at ang Kumpisal. Sapagkat kung hindi natin gusto ang Salita ng Diyos, o ginagawa ito, at kung hindi tayo nagmamahal sa Banal na Misa kung saan bumababa si Jesus lagi mula sa langit para kainin natin, paano tayo maghahangad na maging masaya sa langit? Doon, walang ibang kasiyahan kung hindi si Jesus. Malalaman natin na ang lahat ng minimithi nating makakapagpasaya dito sa lupa ay walang wala kumpara sa ganap na ligayang mula mismo sa ating Panginoon. Ito ang tunay na muling pagkabuhay. Ang mamatay muna tayo kasama ni Jesus dito sa lupa. Mamatay sa ating sariling kagustuhan, sa kasakiman, sa luho at nasa sa materyal na bagay upang tumulong sa kapwa at sa gayon ay mas maging kamukha at katulad tayo ni Jesus.

Ang buhay na ito ay isang paglalakbay lamang gaya ng mga nasasabi sa kanta at kasabihan. Sapagkat hindi ito ang ating tahanan. Sa langit, para doon tayo. Sa piling ng Diyos bilang mga Anak Niya. Subalit dahil nabahiran tayo ng mga kasalanan, ang buhay na ito ay isang malaking “testing ground” na magsasabi kung saan tayo pupunta matapos ang buhay na ito. Sana sa buhay na walang hanggan kasama ni Jesus. Sana doon sa langit agad. Posible ito kung gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang ibigin ang Diyos at kapwa. Maging mahirap tayo para bigyang yaman ang iba espiritwal man o pisikal. Gawin natin kung ano ang ginawa ni Jesus. Maging tapat hanggang dulo at huwag magpatangay sa mundo gaya ng sa Unang Pagbasa. Bagamat tayo’y makasalanan ay gagawin tayong mas dalisay at mas karapat-dapat na pumasok sa Kaharian ng Diyos kung magiging bukas tayo sa anumang kaloob ng Panginoon sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.