Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-Akyat ni Jesus sa Langit”

 

Hunyo 2, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon.

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9
Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.
Efeso 1, 17-23
Lucas 24, 46-53

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 1-11

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol
Mahal na Teofilo:

Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang.

Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya’y buhay. Napakita sya sa kanila sa loob ng apatnapung araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila: “Huwag muna kayang aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.”

Kaya’t nang magkasama-sama si Hesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, “Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?” Sumagot siya, “Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Pagkasabi nito, siya’y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya; at natakpan siya ng ulap.

Habang sila’y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. “Mga taga-Galilea,” sabi nila, “Bakit kayo narito’t nakatingala sa langit? Itong si Hesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9
Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Magdiwang ang lahat ng mga nilikha,
pumalakpak kayong may awit at tuwa,
bilang pagpupuri sa Diyos na Dakila!
Ang Diyos na Poon, Kataas-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan,
siya’y naghahari sa sangkatauhan.
Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos,
hatid ng tambuling malakas ang tunog;
masayang sigawan ang ipinansuob.
Purihin ang Diyos, siya ay awitan,
awitan ang hari, siya’y papurihan!
Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa,
awita’t purihin ng mga nilikha!
Maghahari siya sa lahat ng bansa,
magmula sa tronong banal at dakila.
Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 17-23
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa kanya. Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin.

Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya’t nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng Simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspuspos sa lahat-lahat.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Mateo 28. 19a. 20b
Aleluya! Aleluya!
Humayo’t magturo kayo
palaging kasama ako
hanggang sa wakas ng mundo.

MABUTING BALITA
Lucas 24, 46-53
Ang wakas ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ganito ang nasusulat: kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo: susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya’t huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas.”

Pagkatapos, sila’y isinama ni Hesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya nama’y lumalayo paakyat sa langit. Siya’y sinamba nila; pagkatapos, sila’y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doo’y nagpupuri sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pimupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoon!

Nasaan ang Diyos? Siya’y nasa itaas at naririto sa lupa. Ito ay parehong totoo. Bagamat natunghayan natin sa Ebanghelyo na umalis si Jesus at nagtungo sa Langit. Hindi siya tuluyang lumisan sa ating piling. Bagkus, lalo pa natin siyang naging kasama dito sa lupa. Sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo at kapanganakan ng Simbahan sa araw ng Pentekostes na ipagdiriwang natin sa susunos na linggo, ang Diyos ay nananahan sa kaloob-looban din natin. Ang Espiritu ng Diyos ay ginawang templo ang ating katawan noong binyag. Siya ang pinagmumulan ng ating buhay panglupa at pangespiritwal at karunungan. Sa Banal na Eukaristiya, tinatanggap natin si Jesus at namumuhay sa loob natin. Upang palakasin tayo sa mga hamon ng mundo.

Ang Diyos ay nasa atin at nasa paligid natin. Nasa labas siya at nasa loob natin. Higit na mas malapit pa kaysa sa ating inaakala at sa inaakala ng iba. Napapansin ba natin ang Diyos at nagkakaroon ng sapat na oras upang makipag-usap sa kanya? O naging abala na kayo sa maraming bagay at punung-puno ang isip ng iba’t ibang alalahanin? Para maramdaman natin ang Diyos, kailangan natin ng katahimikan sa loob. Kailangang hindi natin ilagay ang mga bagay na ito sa itaas ng Diyos na dapat sa Panginoon lamang ang numero unong lugar sa ating puso. Dahil bakit? Siya ang magdudulot sa atin ng lahat ng bagay kung uunahin natin Siya. Hindi na natin kailangang mag-alala pa. Siya mismo ang magdudulot ng bawat isang kailangan natin kung buo ang tiwala natin sa Diyos.

Kaya nga tayo ay maaring makapangusap kay Jesus saan man tayo magpunta. Sapagkat nasa kanya na ang kapangyarihan ng langit at lupa. Matapos ang pag-akyat sa langit, siya ay naupo sa kanan ng Diyos Ama. Ito ay luklukan ng lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Wala siyang hindi kayang gawin para sa atin. Kaya sana ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay maging inspirasyon natin upang lumakas ang ating loob sa pagtawag sa Diyos at paghingi ng tulong. Wala tayong kayang gawin mag-isa. Sapagkat bumaba ang Hari natin dito sa lupa upang isakripisyo ang kanyang sarili at ibahagi ang kanyang sarili sa ating mga lubhang makasalanan. Nang sa gayo’y siya ang ating maging lahat lahat.

Pananggalang sa lahat ng masasama at kasalanan, daan ng kaligtasan. Sasayangin pa ba natin ang pag-aaakalang kaya nating mamuhay ng walang Diyos o walang tulog ng Diyos? Nais niyang idulog natim sa kanya bawat isang pangangailangan natin. Bawat isang kahilingan natin ay mahalaga sa kanya.
Dapat lang tayong tumupad sa ating pangako sa kanya noong binyag at sa ating bokasyong sa relihiyoso man, pagpapari, pag-aasawa o sa buhay “single”. Diyos ang bahala sa lahat ng ating kailangan.

Bandang huli, tayo ay huhusgahan base sa ating salita, mga ginawa at sa pagsunod natin kay Jesus. Sapagkat binigay na niyang lahat ng dapat nating makuha upang matupad ang misyon natin at tumulong sa kapwa. Huhusgahan tayo ng Panginoon base sa kalakip ng pagmamahal sa lahat ng mga ito at sa buong pusong pag-aalay natin sa kanya gaya ng pag-aalay niya sa atin na ngayon ay tinatamasa natin ang matatamis na prutas ng kaligtasan at kapayapaan na dati’y sarado at mailap sa atin. Nagtagumpay na si Jesus laban sa mundo, diablo, laman at lahat ng kasamaan, paghihirap at kasalanan. Tayo rin ay magtatagumpay at tatanggapin sa langit sa pananatili sa kanya. Kung bubuhatin natin ang ating krus tulad ni Jesus. Alang-alang sa pagmamahal. Dahil lahat ng purong pagmamahal at may kaakibat na sakripisyo. Si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon kung saan huhusgahan niya tayong lahat.

Nawa, tayo ay handa para dito habang may panahon pa. Magsisi at magpatawad ng kasalanan sa iba upang tayo ay patawarin din. Ang kaligtasan ay ngayon na. Huwag na sana nating sayangin pa.

Manalangin tayo. +

O Minamahal naming Panginoong Jesus, naniniwala kaming nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaawaan mo at patawarin ang aming pagkakasala at kakulangan. Gawin mo kaming malakas, mabuti at malinis sa pagdating ng iyong Espiritu Santo upang maggawa namin ang iyong kalooban. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌸 Admin. FMM. 🌸

Photo Credits: Mark Hess. Art Limited

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.