Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-asa ng Mundo”

 

 

 

Hulyo 19, 2020. Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Karunungan 12, 13. 16-19
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga,
at walang ibang diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol.
Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan,
at maaari kang magpakita ng habag kaninuman
sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat.
Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan,
at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito ngunit nangangahas na di ka pansin.

Walang hanggan ang kapangyarihan mo ngunit mahabagin ka kung humatol.
Maaari mo kaming parusahan kailanma’t ibigin mo,
ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami nang buong hinahon at pagtitimpi.
Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay itinuro mo sa mga taong makatarungan
na dapat din silang maging maawain.
At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan,
sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong sa kanila ng pagkakataong makapagsisi.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a
Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 26-27
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya’t ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu’y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 24-43
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’

‘Huwag,’ sagot niya. ‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa kanila. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.” Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:
“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Pagkatapos, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo.

Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ngayon po ay natunghayan natin ang sagot sa tanong na “Bakit may mga masasamang tao?” Ang Diyos na nirerepresenta ng may-ari at tagapag-hasik sa lupa sa talinghaga ay sumagot, “Isang kaaway ang may kagagawan nito.” Ibig sabihin ay hindi sa Panginoon galing ang mga ito. Walang ginawang masama ang Diyos. Ang diablo na siyang pinagmumulan ng kasalanan ang siyang may gawa nito. Nililito niya ang mga tao sa pamamagitan ng kasinungalingan upang ang tao ay magkasala at huwag gumawa ng mabuti. Naghahasik ang diablo ng masamang binhi upang piliin ng tao ang pera, sariling karangalan at lahat ng mga bagay para sa sariling kapakinabangan lamang.

Ngayon, bakit patuloy pa rin ang masama sa paggawa ng masama? At ang mabuti naman sa paggawa ng mabuti? Sapagkat ang Diyos ay lubhang mahabagin. Binibigyan Niya tayo ng oras upang tumalikod sa kasalanan at magsisi. Oo, kahit ang pinakamasasamang taong naiisip ninyo ngayon. Ibig ng Diyos na magbago sila at kung ating ipagdarasal ay walang imposible sa Diyos. Hinihintay Niya ang bawat tao nang matagal na panahon at binibigyan ng maraming oportunidad upang magbago. Hanggang huling hininga ay naghihintay ang Diyos upang magsisi ito sa kanyang mga kasalanan. Tao ang tumatanggi sa Diyos. Hindi ang Diyos sa tao. Tao ang pumipili ng sarili niyang kagustuhan at kahihinatnan sa buhay. Nakalulungkot lamang na madalas ay hindi pinipili ng tao ang Diyos at patuloy pa rin ang masasama.

Kaya naman, mga kapatid, isa rin itong paalaala sa atin. Habang tayo ay may oras at nabubuhay pa, paano tayo magiging mabuti o mas mabuti? Tayo ay itinanim ng Diyos sa mundo bilang mga trigo. Mabuting binhi upang magkaroon ng iba pang bunga na mabuting binhi. Subalit kung hindi tayo susunod sa Kanya at tatalima sa Kanyang disenyo at plano para sa atin, paano tayo magiging totoo sa tawag at pagkakalikha atin? Dapat piliin natin ito araw-araw.

Ang mustasa at tinapay na may pampaalsa ay gaya ng ating Simbahan na nagsimula sa maliit. Subalit dumating ang panahon, lumaki ito at naririto na sa iba’t ibang panig ng mundo. Ganito rin ang ating mga gawa na bagamat maliit ngayon ay magkakaroon ng malalaking bunga sa buhay na walang hanggan. Patuloy lamang tayo sa paggawa ng mabuti at pag-isip ng mabuti. Ipagdasal natin ang mga taong nakakapagpahirap sa atin at naghahasik ng hidwaan at kasamaan – mga taong nakakasakit sa atin at hindi natin nagugustuhan. Walang imposible sa Diyos. Ang mahalaga ay ang ating disposisyon na gumawa, magsalita at mag-isip nang mabuti kahit ano pang sama ang magkalat sa mundo. Ang liwanag ng Panginoon ang siyang mamamayani sa atin para na rin sa mundo. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.