Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-ibig na Matibay”

Oktubre 25, 2020. Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Exodo 22, 20-26
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan; alalahanin ninyong nangibang-bayan din kayo sa Egipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaing balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayo’y mababalo rin ang inyu-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak.

“Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan; wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya’y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako’y mahabagin.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 17, 2-3a 3bk-4. 47 at 51ab
Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.
O Panginoon kong aking kalakasan,
minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
Matibay kong muog at Tagapagligtas.
Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.
D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat,
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ‘yo, Panginoon, ako’y tumatawag
sa mga kaaway ako’y ‘yong iligtas.
Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.
Panginoo’y buhay, s’ya’y Tagapagligtas,
matibay kong muog, purihin ng lahat.
Sa piniling hari, dakilang tagumpay,
ang kaloob ng D’yos sa kanyang hinirang.
Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 1, 5k-10
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica
Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling – ito’y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami, at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang Mabuting Balita, at dahil dito’y nagdanas kayo ng katakut-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya’t naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Acaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Anupat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyus-diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos, at maghintay sa kanyang Anak na si Hesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 23
Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 22, 34-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nagtipun-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Hesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan, ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito: “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” Sumagot si Hesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ang pag-ibig sa Diyos at kapwa ay laging magkasama. Hindi maaring Diyos lang ngunit hindi natin pinahahalagahan ang kapwa. Hindi maaring kapwa lang subalit hindi naman nakaugat sa Diyos. Kailangan din naman natin ng pagmamahal sa sarili. Subalit dapat ang pagmamahal na ito ay hindi labis at kasabay ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Hindi maaring puro sarili lamang.

Ngayon, paano ba magmahal? Una, ang pag-ibig ay pagkagusto ng kabutihan sa minamahal. Kahit pa ang kabutihan na ito ay kinakailangan ng sakripisyo at paghihirap sa sarili. Ang sakripisyo ay mahirap at tinitiis. Subalit ito ang paraan para makalabas tayo sa pagiging makasarili at makapagbigay sa minamahal. Ikalawa, sa paglilingkod at pagseserbisyo sa Diyos at kapwa, naipapakita rin natin ang pagmamahal. Buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ganito ang pag-ibig natin dapat sa Diyos. Mula dito, makakaya nating magmahal ng kapwa kahit gaano kahirap.

Ikatlo, sa pagpapasensiya sa mga kahinaan at mga pagkukulang sa atin, naipapakita rin natin ang pagmamahal. Sa pagpapatawad, naipapakita natin ang pagmamahal. Hindi hati kung hindi buo. Nawa, hilingin natin sa Diyos na turuan tayong magmahal ng Diyos at kapwa na buong buo at hindi nagbibilang nang tayo ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.