Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

Photo Credit: Ciudad Redonda

 

 

Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 1-11

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari’y mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Judiong buhat sa iba’t-ibang bansa, na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao.

Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo’y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam; mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Capadocia sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Panfilia, Egipto at sa mga saklaw ng Libia na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Judio at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SAMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34
Tugon: Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Pinupuri ka Poong Diyos nitong aking kaluluwa,
O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga!
Sa daigdig ikaw roon, kay raming iyong likha.
Sa daming nilikha mo’y nalaganapan ang lupa.
Tugon: Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Natatakot mangamatay kung kitlin mo ang hininga;
Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila.
Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik,
bagumbuhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig.
Tugon: Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Sana ang ‘yong karangala’y manatili kailanman,
sa lahat ng iyong likha ang madama’y kagalakan.
Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan,
habang aking inaawit ang papuri sa Maykapal.
Tugon: Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 12, 3b-7. 12-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Hindi masasabi ninuman, “Panginoon si Hesus,” kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.
Iba’t iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat at ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat.

Sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Aleluya! Aleluya!
Espiritung aming Tanglaw,
kami’y iyong liwanagan
sa ningas ng pagmamahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya.

Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan!

Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayun din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawag na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kaarawan ng ating Simbahang Katolika! 1,986 na taon na po ang ating simbahan na itinatag ni Cristo. Ito’y nagsimula taong 33 A.D. o “Anno Domini” ibig sabihin sa ingles ay “in the year of our Lord”. Ang pagbibilang ng taon na ito sa kalendaryo natin ay nagsisimula ng bilang mula sa kapanganakan ni Cristo. Ang kapanganakan naman ng ating Simbahan ay nagsisimula sa taon kung kailan namatay si Cristo kung saan siya’y 33 taon gulang. Kaya nga kapag pinagsama ang numerong ito ay lalabas ang taon natin sa kasalukuyan 2019. Ang kalendaryong ito, kung ating mapapansin ay ang ginagamit ng buong daigdig.

Kung matatandaan natin sa mga nagdaang buwan at yugto sa kalendaryo ng ating Simbahan, nagsimula tayo sa kwaresma o “Lent” noong Marso hanggang Semana Santa. Nagtiis tayo at nangilin kung nakibahagi rin kayo sa pagdurusa ni Cristo sa panahong iyon. Hanggang sa nagkaroon tayo ng pagdiriwang ng Easter Triduum kung saan nagsimula sa Banal na Hapunan at nagtatapos ang lahat sa “Easter Sunday” o muling pagkabuhay ni Jesus. 40 na araw itong lahat. Mula rito sa muling pagkabuhay o “Easter Season” ay 50 araw. Halos tatlong buwan lahat-lahat. Hanggang sa araw na ito na nagtatapos na ang “Easter Season” sa pagbaba ng Espiritu sa sanlibutan na siya namang kapanganakan ng Simbahan. Ito ang panahon natin ngayon dito sa kasalukuyan.
Ang Diyos na nagkatawang tao at nagdusa, nagpakasakit at muling nabuhay na si Jesus.

Ngayon siya’y puspos ng luwalhati sa itaas sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Gaya ng sabi sa Credo, doon siya’y naghihintay at gumagabay sa atin, nagttrabaho sa pamamagitan ng Espiritu hanggang dumating ang kanyang ikalawang pagdating sa mundo. Habang ‘di pa nangyayari ito, bagamat hindi natin alam kung kailan, ang panahon natin ngayo’y panahon upang ipahayag ng Simbahan na natitira dito sa mundo sa lahat ng tao ang Mabuting Balitang ito. Ano ang Mabuting Balita? Tayo’y ligtas sa kamatayang magpakailanman dahil kay Cristo. Sinong magpapahayag nito? Simbahan lang ba? O taong-simbahan lang ba sa pagbabasa ng Salita ng Diyos at ayos na?

Ang sagot ay tayong lahat po. Tayo rin ang simbahan. Bilang mga anak ng simbahan at bunga ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ito ang pinakamahalaga nating tungkulin na nakakaligtaan ng marami. Kaya nga tuwing matapos ang misa sinasabi ng pari “Humayo kayo sa kapayapaan” o “Humayo kayo at ipahayag ang Mabuting Balita ng Panginoon”. Ito ang ating misyon sa buhay bilang mga anak ng Diyos – pagpapahayag ng kapayapaan, at ng salita at pagtupad sa Salita ng Diyos na nagdudulot ng kapayapaan. Kailangan ay mararamdaman ng ating kapwa na tayo’y sumusunod sa Panginoon sa ating mapagpatawad at mapagpasensiyang ugali.
Tugon ng ilan, “Paano namin magagawa iyon hindi kami magaling magsalita? “Hindi namin alam kung anong sasabihin.” At marami pang ibang pagtutol.

Tandaan natin ngayon ang mahalagang pagbasa at pagdiriwang na ginaganap ngayong araw. Bumaba ang Espiritu ng Diyos at nananahan sa loob natin. Sa sakramento ng binyag, ang katawan natin ay naging templo ng Espiritu Santo. Naniniwala ka bang si Jesu Cristo ay Diyos? Kung gayon, dapat mong malaman na maging ang paniniwala mong ito na may Diyos at si Jesus ay Diyos – isa sa Banal na Santisima Trinidad, ay hindi galing sa iyo kung hindi galing sa Diyos. Ito ang sinabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon. Sapagkat walang nakakakilala sa Diyos kung hindi ang Diyos at kung sino piliin ng Diyos na maging tahanan niya. Kaya dito pa lang panalo na tayo bilang Katoliko. Kayo ay pinili ni Cristo. Lubos tayong minamahal ng Diyos dahil ipinahayag niya sa atin ang mga katotohanang ito.

Hindi ito tsismis. At sa interes ng lahat sa iba’t ibang balita na madalas ay wala namang idudulot na maganda, bakit hindi natin ipahayag sa ating sariling paraan ang Mabuting Balita ng Panginoon?

Kung sa gayon pala, bakit ninyo kailangang matakot at maging duwag sa pananampalataya? Dapat tayong maging masigasig sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Sa pananalita, sa gawa at sa ating kanya-kanyang buhay. Magsimula sa sariling pamilya at bahay, sa trabaho, kaanak, kaibigan at kakilala. Kahit saan. Ito ang ating misyon sa buhay at ang Espiritu ng Diyos sa atin ay nananahan. Kailangan lamang natin itong lubos na paniwalaan.

Magdasal tayo sa Espiritu Santo araw-araw sapagkat siya ang katuparan ng pangako ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Siya ang presensiya ng Diyos dito sa lupa na nakikita natin sa bawat isa.

Marami siyang regalo sa mga taong pinananahan siya nang mas maluwag at bukal sa puso. Ikaw ba’y may kagustuhang maging buong tunay na tahanan ng Diyos?
Kung oo, simulan mo sa pananalangin sa Espiritu upang gabayan ka. Sa araw-araw ng iyong buhay. Maraming mga dasal sa internet na madaling makalap ngayon o sa mga religious store sa mall o sa mga simbahan. Palalimin ang ating relasyon sa kanya. May kagalit ka ba o kasamaan ng loob?

Magpatawad ka at ikaw ay mapapatawad din ng Diyos. Gaya ng sabi ni Jesus sa Ebanghelyo. May duda ka ba, takot, pangamba at tampo sa Diyos? May mga ugali at kasalanan na di maiwasan at nakakabalakid? May oras pa, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Maari kang mangumpisal at magsimulang muli. Magiging bagong panganak ang iyong Espiritu at mananahan ang Diyos sa iyo nang buong buo kung pipiliin mong mabuhay ayon sa Kanya at para sa Kanya. Maari tayong humingi ng tulong sa Espiritu upang makapagpatawad at iwaksi ang mga ugaling di kaaya-aya sa Diyos at nakakapagpabagabag sa atin. Dito pa lang, kapag tunay nang yakap yakap natin ang Diyos sa ating buhay at pagkatao. Pati ang bagong buhay at tunay na lakas na alay Niya, kahit mahirap, tayo’y nagwagi na laban sa mundong ito.

Pagnilayan natin ito.+

Manalangin tayo. +

Diyos Espiritu Santo, manahan ka sa amin nang lubos. Gawin mo po kaming bago at kalooban ng lakas ng loob upang ipagsanggalang ang aming Simbahan at pananampalataya sa lahat ng umuusig at hindi naniniwala dito. Alang-alang kay Jesus na tinubos ng Kanyang Kabanal-banalang Katawan at Dugo ang Simbahan upang maging lubos na kanya, walang dungis at maging aming tahanan dito sa lupa hanggang kami’y bumalik sa iyo o Diyos na lubos na nagmamahal sa amin. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.