Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Paghahanda ng Sarili”

Nobyembre 17, 2019. Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Malakias 3, 19-20a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias

“Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,” sabi ng Panginoon. “Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bk
Tugon: Poong Hukom ay darating, taglay katarungan natin.

IKALAWANG PAGBASA
2 Tesalonica 3, 7-12
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami’y nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong kundi upang kayo’y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo: “Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa.”

Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila’y maghanapbuhay at mamuhay nang maayos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 32, 5-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo – ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.”

Tinanong nila si Hesus, “Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito’y magaganap na?”

Sumagot siya, “Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman! Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ‘Ako ang Mesiyas!’ at, ‘Dumating na ang panahon!’ Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas.” At sinabi pa niya, “Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.

“Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo’t uusigin. Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Kung makakaharap natin ang Panginoon ngayon bilang ating Hukom, ano kaya ang masasabi Niya tungkol sa atin? Sa ating buhay, tayo ay nagiging abala. Maraming iniintindi. Lalo ngayong darating na kapaskuhan. Naiisip na ang bonus, ang 13th month pay, ang mga “shopping list” o mga “sale” sa mall na pupuntahan. Pati mga “gatherings” at “Christmas parties” kabi’t kabila. Hindi naman masama ito kung ang layunin ay magpasaya ng tao. Ngunit ang iyong estado ng espiritu at relasyon sa Diyos kumusta? May balak ka bang ipaghanda espiritwal sa pagdating ni Jesus? Ganoon mo rin ba napagtutuunan ng pansin?

Tanungin natin ang mga sarili, Pasko man o hindi. Anong paghahanda ang ating mapapakanibangan sa buhay na walang hanggan? Mayroon ba? Ito ang tinuturo ngayon sa atin ng Ebanghelyo. Dumating si Cristo sa Pasko. Ito ang unang beses na kanyang pagdating upang iligtas tayo sa Krus. Naghirap siya at nagdusa. Itinanggi ng marami. Subalit pagbalik Niya pangalawang beses ay ipapamalas Niya sa lahat ang Kanyang buong luwalhati at kapangyarihan. Darating na ang ating “final test” o “exam” at malalaman natin kung makakapasa tayo. Ano ang mga tanong?

Nagawa ba natin ang misyon natin? Naging mabuting ama? Ina? Kapatid? Anak? Naipalaganap ba natin ang Salita ng Diyos sa salita man o sa buhay o parehas? Nakagawa ng mabuti sa abot ng makakaya? Minahal ba natin at ipinagtanggol ang Simbahan, ang sakramento ng Banal na Misa at Kumpisal lalo na na susi ng ating kaligtasan? Nagpalinis ba tayo ng puso at kaluluwa sa Panginoon at nagpursiging lumago sa kabanalan, pagtitiyaga, pagpapasensiya sa kapwa? Ito ang dapat nating pinagkakaabalahan. Sa una at pangalawa o huling paghuhukom, susuriin tayo ng Diyos. Mahahayag ang lahat. Anuman ang maabutan natin dito. Dapat tayo ay handa. Kaya tandaan natin ang sinabi ni Jesus “mag-ingat”. Ang unang paghuhukom ay dadanasin matapos nating mamatay. Ang pangalawa ay sa wakas ng panahon. Sinasambit natin ito tuwing “Banal na Misa” sa Credo. Hindi man natin alam kung kailan, ito ay siguradong darating.

Kaya nga hindi dapat tayo matakot kung handa tayo sa pagsusulit. Ang takot o nerbiyos ay darating lamang kung hindi tayo naging handa.

Ano sa tingin mo ang iyong magiging sentensiya? Husgahan na natin ang ating mga sarili ngayon pa lang. Sapagkat ang hindi makinig, sumunod at gumawa ng Salita ay nahalutan na. Ngunit ang mga taong handang magbago at gumagawa na nito ay kabilang sa nabanggit sa unang pagbasa. Sasabihan tayo ni Jesus: “Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw.” Mapasaatin nawa ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca A. Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.