Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Paghahanda Para kay Jesus”

 

Disyembre 1, 2019. Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Isaias 2, 1-5
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at sa Jerusalem:
Sa mga huling araw,
Ang bundok na kinatatayuan ng Templo ng Panginoon
Ay namumukod sa taas sa lahat ng bundok.
Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa.
Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito:
“Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon,
sa Templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan
at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas.
Sapagkat sa Sion magmumula ang Kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon.”

Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan.
Kung magkagayun, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak, at karit ang kanilang mga sibat.
Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan.

Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo’y lumakad sa liwanag ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9
Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 13, 11-14a
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:

Alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo’y magsimulang manalig sa kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo nang marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang-kasiyahan ang mga nasa nito.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 24, 37-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking magkasamang gumigiling; kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaing magkasamang gumigiling; kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon.

Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya’y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa lahat!

Unang linggo na po ng adbiyento. Nasindihan na ang unang kulay lila na kandila na sumasagisag sa paghihintay natin sa Panginoon. Ngayon na malapit na malapit na ang kapaskuhan, ano ang paghahandang binabalak natin? Mga regalo ba sa kaanak? Mga ihahanda sa pagdiriwang o bakasyon?

Hindi naman masama ang mga ito. Ngunit sa lahat ng iyan, nasaan ang paghahanda natin para sa pagdating ni Jesus? Ang ating puso ang sabsaban na kung saan ipapanganak si Jesus. Paano natin ito iaalay sa Kanya? Malinis ba ito? Paano ito lilinisin? Nariyan ang napakagandang sakramento ng kumpisal na nag-aantay sa atin. Pinapalaya tayo nito sa mga mabibigat na bagay na umaalipin sa atin. Mas magiging kaaya-aya tayong tahanan ng Panginoon.

Ang Ebanghelyo natin ngayon ay isang babala. Huwag nawa tayong maging kampante na may oras pa. Kung hindi ngayon ay kailan? Kailan tayo magsisimba? Kailan tayo mananalangin? Kailan tayo gagawa ng mabuti kung hindi ngayon? Hindi natin hawak ang bukas. Lahat ng ito ay hawak ng Diyos. Si Jesus ang sentro ng ating buhay at hindi lamang ng Pasko. Ang tanong ay siya nga ba sa iyong buhay? Siya rin ba ang iniisip mo sa darating na Pasko? Magsuri tayo ng sarili. Siya ang may bigay at siya rin ang makakabawi nito. Magpatawad. Gumawa ng mabuti alang alang sa pagmamahal natin sa Panginoon. Maging gising tayo sa pananampalataya at hindi tutulog-tulog. Gawin natin lahat ngayon habang may oras pa. Ialay natin lahat sa Diyos hindi lamang para sa atin kung hindi para sa lahat ng mga nagdurusa ngayon na nawawalan ng pag-asa. Amen.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.