Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagkilala sa Diyos”

Agosto 23, 2020. Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Isaias 22, 19-23
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo:
“Aalisin kita sa iyong katungkulan,
at palalayasin sa iyong kinalalagyan.
Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod,
si Eliaquim na anak ni Helcias.
Siya ang pagsusuutin ko ng iyong buong kasuotan,
ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan,
siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda.

Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David;
ang kanyang buksa’y walang makapagsasara
at walang makapagbubukas ng ipininid niya.
Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda
itatayo ko nang matibay sa isang matatag na lugar
at siya’y magiging marangal na luklukan
para sa sambahayan ng kanyang ama.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6 at 8bk
Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 11, 33-36
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat:
“Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,
O sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos
para siya nama’y gantimpalaan?”
Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 16, 13-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa luapin ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.”

Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Si Simon, na hindi pa tinawag na Pedro hanggang sa mga tagpong ito, ay kilala si Cristo at ang Panginoon ay nakakakilala rin sa kanya. Mula rito, nabuo ang isang relasyon sa pagitan ni Jesus at ni Simon Pedro na may pagtitiwala. Hindi nakakagulat kung bakit ipinagkatiwala ni Jesus kay Simon Pedro ang Kanyang buong Kaharian sa langit at sa lupa. Napansin natin na tinanong muna ng Panginoon, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?”. Pagkatapos, tinanong Niya “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” Kung tatanungin tayo ni Jesus ng parehong tanong ngayon, sino ba si Jesus para sa atin? Ano ang sagot natin?

Tinatawag natin Siya na Mesiyas o Kristo na ating Tagapagligtas. Marami Siyang mga pangalan, kahit sa ating panahon ngayon. Tinatawag natin Siya na Diyos ng mga Buhay, Prinsipe ng Kapayapaan, Anak ni David, Jesus na Mulinh Nabuhay, ang Cristo nakapako sa krus, kasama ng marami pang iba. Alam natin ang mga bagay na ito, tulad ng ating naririnig at itinuro sa atin. Maaari nating malaman ang mga ito sa antas lamang ng kaisipan at intelektwal na aspeto. Ito ay maaaring walang direktang kaugnayan sa atin. Maaaring naniniwala tayo ngunit tila malayo sa atin at sa ating buhay. Gayunpaman, nang tanungin ni Jesus ang “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” Sino nga si Jesus sa buhay mo? Nasaan Siya sa iyong buhay?

Kung gayon, marahil ang ating mga sagot ay maaaring maging bahagyang naiiba – isang personal at direktang may kinalaman sa atin. Isang ugnayan kay Cristo na pinaniniwalaan mo ng buong puso. Ano ito? Mayroon na ba? Kung wala, tanungin ang sarili kung ano ang mga nangyari sa iyong buhay pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang pananalig na ipinahayag ni Pedro sa ating Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang kung ano ang karaniwang pinaniniwalaan ng mga tao, kundi kung ano ang kanyang pinaniniwalaan mula sa kanyang puso na inihayag ng Diyos sa kanya. Para sa kanya, si Jesus, ang Cristo ang Mesiyas hindi lamang sa malayo, o sa ibang tao, kung hindi sa kanya mismong buhay. Naniniwala siya rito bagaman, ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi pa ganap na hayag sa kanya. Higit sa anumang iba pang ibinigay na sagot ng ibang mga tao tungkol sa kung sino si Jesus, nakikita natin na ang sagot ni Pedro ay ang pinakadakila. Ito ay pinaka-tumpak at pinaka-personal na rin sa kanya, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” Si Pedro ay naiintindihan at nakikilala si Kristo, at ito ang simula ng kanyang misyon, tulad ng ipinagkatiwala ni Jesus sa kanya – ang isang misyon na siya lamang ang makagagawa.

Samakatwid wala tayong magiging totoong misyon sa buhay kung hindi ito nag-uugat sa tunay nating pagkilala sa Diyos at sa pakikipagrelasyon sa Kanya.
Sa pagkakilala kay Cristo, ipinahayag din niya sa atin kung sino talaga tayo, kung ano ang ating orihinal na disenyo at ang layunin kung para saan tayo nilikha ng Diyos. Binibigyan tayo ni Jesus ng ating misyon na natatangi sa atin, sa ating pagkatao at katangian.
Paano natin nakikilala si Cristo? Sa paghahangad na makilala Siya, makikilala din natin ang ating sarili.

Walang sinuman ang nakakakilala sa Diyos sa katotohanan kung sino Siya, kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagpapahayag nito sa atin. Ang Simbahan na itinatag ni Jesucristo, mula pa noong una, ay ginagabayan ng parehong Banal na Espiritu. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang Simbahang Katoliko lamang ang naninindigan laban sa malawakang pagpatay ng mga sanggol sa sinapupunan ng ina sa ilalim daw ng huwad na “pangangalaga sa kalusugan”.

Ang Simbahang Katoliko lamang, ang walang pagod na gumagawa ng iba’t ibang kawanggawa ng pagbibigay sa mga nangangailangan at nagpapakain sa mga gutom sa katahimikan. Ang Simbahang Katoliko lamang ang nagtatanggol at naninindigan para sa katotohanan tungkol sa kasamaan ng kasalanan, laban sa pagkawasak ng pamilya, sa diborsyo, imoralidad at maraming iba pang mga karumal-dumal sa mundo ngayon. Bagaman tinutuligsa tayo at inuusig palagi, ang ating Simbahan ay tatayong matatag hanggang sa wakas. Bilang mga miyembro ng Simbahan na katawan ni Cristo, nawa ay gawin natin ang ating maliit na bahagi – ang ating misyon mula sa Diyos, na magpapatuloy at matatapos din kasama Niya. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margarette DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.