Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Paglapit sa Diyos”

Setyembre 29, 2019. Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Amos 6, 1a. 4-7
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan: “Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion! Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya.”
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10
Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Timoteo 6, 11-16
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Ngunit, ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay-buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Hesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo: ang mga tagubiling ito’y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo.

Sa takdang panahon, siya’y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 16, 19-31
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Pariseo: “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi, at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham.

Namatay rin ang mayaman, at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, ‘Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.’ Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro’y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayo’y inaaliw siya rito, samantalang ikaw nama’y nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini.’ At sinabi ng mayaman, ‘Kung gayun po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako’y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.’

Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta; pakinggan nila ang mga iyon.’ ‘Hindi po sapat ang mga iyon,’ tugon niya, ‘ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan.’ Sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Napakabilis ng panahon at ngayong linggo nga ay magsisimula na ang Oktubre. Malapit na naman ang pasko kung saan, maraming nagbibigayan at nagsasalu-salo. Maraming nakakaalala sa mga mahihirap tuwing pasko. Naalala ko ang isang kanta na may linya na “Sana araw-araw ay pasko”. Sa panahon na ito, maraming tao ang sagana – mas maraming pera may “bonus”, maraming regalo at mga handaan kabi’t kabila. Para sa mga iba naman ay kahit hindi pasko ay parang pasko talaga dahil araw-araw ay masarap at malinis ang kinakain, may komportable at malambot na kutsyon upang higaan, may kumot, may electic fan, may aircon pa nga. May telebisyon at cellphone na makakapang-aliw sa gabi pagkagaling sa trabaho at anumang oras gustuhin.
Oo, ang mga ito ay larawan ng mayamang lalaki na inilarawan sa Ebanghelyo. Kapag ganito ang buhay mo, napakalaking ginhawa kumpara sa milyon-milyong namumuhay sa ilalim ng “poverty line”. Maraming ibang tao na kumakain mula sa basura, ang mga nanglilimos at nakatira sa kalsada kung saan walang takas mula sa init man o ulan.

Araw-araw marami sa atin ay sagana at masarap ang buhay hindi man natin makita ito kakakumpara ng buhay natin sa ibang taong mayayaman. Isipin na lang natin ito – hindi natin problema kung saan kukuha ng pera upang ipambili ng pagkain. Ang tanging iniisip lamang natin ay saang masarap na restaurant kakain o anong ulam ang gustong kainin ng pamilya natin. Samantalang napakarami sa ating bansa ang tulad ni Lazaro. Mahirap, may sakit at gutom. Walang makain. Sino ba naman ang gusto ng ganitong sitwasyon? Hindi natin pinipili ang ating kapanganakan. Walang pumili ng mga anak na ipinanganak sa mayamang pamilya. Wala ring pumili na ipanganak sa mahirap na pamilya. Subalit bakit napunta ang mayaman sa impiyerno habang ang mahirap ay nasa langit?

Ito ang hustisya ng Diyos. Sapagkat sa kanyang mata, tayo ay iisang pamilya lamang. Kaya nga “Ama” ang tawag ng mayaman kay Abraham na itinuturing na ama ng ating pananampalataya. Ama rin ni Lazaro si Abraham. Sumasagisag ito na tayong lahat, mayaman man o mahirap ay iisa lang din ang Ama – ang ating Diyos Ama sa langit. Kaya naman ano ba dapat ang ginagawa ng isang pamilya? Tuwing pasko lamang ba sila nagbibigayan? Hindi ba’t tuwing nangangailangan ang isa ay sumasaklolo ang isa? Ganito ang pamilya.

Ang mga mayayaman ay hindi naging mayaman para sa sarili lamang nila. Higit na mas malaki ang responsibilidad nila sa lipunan at sa kapwa dahil maraming maaring ibigay. Sa gayong paraan din ang mga katatamtaman at nakakausad ay may responsibilidad na magbigay anumang kaya nila. Lahat tayo sa ating sariling paraan. Taliwas sa Diyos ang turo ng mundo na magpayaman tayo sa ating sarili, upang dumami ang kotse, bahay, at lupa na maaring ipagmayabang. Upang mas komportable ang buhay. Ano bang pakay natin sa mundo? Maging tulad ng mayaman na ito? O magkaroon ng buhay na walang hanggan? Maiksi lang ang buhay at hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Ngunit sa pagkatapos ng buhay na ito ay huhusgahan tayo ng Panginoon kung saan tayo pupunta. Saan mo ba gusto magpunta? Sa langit ba? Kung doon, ay kailangang pagtrabahuhan natin ito. Pera nga pinaglalaanan ng sobra sobrang oras para kitain dito sa lupa, paano naman ang layunin na langit?

Magbigay tayo hangga’t sa abot ng ating makakaya sa ibang taong nangangailangan. Magbigay tayo gaya ng pagbibigay ni Jesus sa atin na hindi nagbibilang at hindi lang tuwing komportable ngunit kahit mahirap alangalang sa tunay na pagmamahal sa Diyos at kapwa.

Pagnilayan natin ito at pakinggan kung ano ang mensahe ng Diyos at paano isasabuhay ang Kanyang Salita.
Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.