Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Paglilingkod sa Diyos at Kapwa”

Setyembre 22, 2019. Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay handi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Amos 8, 4-7
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, “Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabbath, para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga.”

Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel: “Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8.
Tugon: Purihin ang Poong Diyos na sa dukha’y nagtatampok.

IKALAWANG PAGBASA
1 Timoteo 2, 1-8
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga maykapangyarihan upang makapamuhay tayo nang tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako’y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanang ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling.

Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako’y manalanging may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 16, 1-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya’t ipinatawag niya at tinatanong: ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.’ Nawika ng katiwala sa sarili, ‘Aalisin na ako ng aking panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos. A, alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.’

Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang panginoon. Tinanong niya ang una, ‘Gaano ang utang mo sa aking panginoon?’ Sumagot ito, ‘Sandaang tapayang langis po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo ka’t gawin mong limampu,’ sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ‘Ikaw, gaano ang utang mo?’ Sumagot ito, ‘Sandaang kabang trigo po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang,’ wika niya. ‘Isulat mo, walumpu.’ Pinuri ng panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos.”

At nagpatuloy si Hesus ng pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito’y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay; ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?

“Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Ngayon po sa Ebanghelyo ay natunghayan natin ang isang katiwala na dahil sa kanyang mga di tapat na gawain ay papalayasin na ng kanyang amo. Subalit gumawa siya ng paraan upang kahit siya ay mapalayas ay mayroong tatanggap sa kanya – ang mga may utang sa amo niya na tinanggalan niya ng karagdagang interes. Dahil dito pinuri siya ni Jesus bilang ehemplo dahil siya ay gumawa ng paraan para siya ay maisalba. Tayo kaya, kung alam nating nagkasala tayo sa Diyos, at nasa delikadong kalagayan ang ating salbasyon, gumagawa ba tayo ng paraan?

Nangungumpisal ba tayo upang mabura ang ating mga kasalanan? Ang talinghagang ito ay larawan natin bilang mga katiwala din ng Diyos. Ang lahat ng mayroon tayo ay hindi sa atin. Mga tapaglingkod lamang tayo ng Panginoon at tapag-alaga ng mga binigay niyang yaman, abilidad, talino at ari-arian. Iniimbitahan tayo ng Diyos na gamitin anuman ang mayroon tayo para sa makikipagkapwa tao. Upang tayo ay makatulong sa iba, at magkaroon ng magandang ugnayan sa iba, gamitin natin ang ating pera.

Kesa naman, sa mga bagay na gusto ng mundo na mapunta sa atin – mga luho, bagong damit na uso, bagong mamahaling gamit at dekorasyon sa bahay at iba pa. Kung maubos man ang mga pera natin at kumonti dahil sa pagsunod sa Diyos at pagtulong sa kapwa, naisalba naman natin ang ating mga kaluluwa. Ang paggastos para sa sarili na labis labis ay parang kung ano ang ginawa ng katiwalang pinalayas. Sapagkat ang mga grasya na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi lamang para sa atin kung hindi para sa ating lahat.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.