Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagpapahalaga kay Jesus”

Oktubre 11, 2020. Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Isaias 25, 6-10a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa Bundok ng Sion,
aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa,
gagawa siya ng isang piging para sa lahat
na ang handa’y masasarap na pagkain at inumin.
Sa bundok ding ito’y papawiin niya ang kalungkutang
naghahari sa lahat ng bansa.
Lubusan na niiyang papawiin ang kamatayan,
papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat;
aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan.
Kung magkagayon, sasabihin ng lahat:
“Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan,
ang inaasahan nating magliligtas sa atin;
Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas.”
Iingatan ng Diyos ang bundok na ito.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5, 6

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.
Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.
At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.
Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.
Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.
Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 4, 12-14. 19-20
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos
Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan: ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito’y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin.
At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman! Amen.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Efeso 1, 17-18
Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 22, 1-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo

Noong panahong iyon, muling nagsalita si Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, ‘Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging: napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging!’ Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad; ang isa’y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari.

Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, ‘Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya’t pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo.’ Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama’t mabuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.

“Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. ‘Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?’ tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya’t sinabi ng hari sa mga katulong, ‘Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.’ Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ang Diyos ay laging naghihintay sa atin. Siya ang Hari na naghahanda ng piging walang iba kung hindi ang Banal na Misa para sa Anak na Lalaki na si Jesus. Ang Banal na Misa ay parang isang kasal sa pagitan ni Jesus at ng Simbahan at tayo naman ang mga inaanyayahan. Nakakalungkot lang na marami sa atin ang nagdadahilan tulad ng mga nakita natin sa Ebanghelyo – trabaho, negosyo, o anumang iba pang bagay. Mayroon pa bang higit na mas mahalaga kaysa sa paanyaya ng Panginoon?

Sino ba ang gustong mapunta sa langit? Malamang lahat tayo ay magsasabi ng oo. Subalit paano tayo mapupunta sa langit kung ayaw nating lumakad sa daan papunta dito? Ang Banal na Eukaristiya ang daan natin sa langit. Doon sa makalangit na piging, ang pinakamainam na handa na hindi natatagpuan sa buong mundo ay ang mismong Katawan at Dugo ni Jesus. Kailangan natin ito bilang pagkain ng ating mga kaluluwa. Panlaban sa mga netagibo, sa tukso, sa kasamaan at kasalanan. Nagbibigay saya at pag-asa sapagkat si Cristo mismo ang tinatanggap natin. At sa pagtanggap natin sa Kanya ay tayo ang nagiging bahagi Niya at nagiging tulad ni Cristo. Pinapawi ang ating pagkamiserable sa buhay. Lahat ay gagaan kahit tila napakahirap na. Ngayon, may mas hihigit ba dito?

Maibibigay ba ng trabaho, negosyo, salu-salo o anumang materyal at iba pang bagay ang kapayapaan na naibibigay ni Cristo sa atin sa Banal na Sakramento? Wala po. Kahit anuman ang ating gagawin, kay Cristo lamang tayo mapapanatag at magiging masaya. Kahit ano ang ating bilhin o ano man ang ating pagkaabalahan, si Cristo lamang ang makapupuno ng puwang sa ating puso. Gaya ni Beato Carlo Acutis na kauna-unahang milenyal na naging beato o “blessed” kahapon lamang sa Vatican City. Ang kanyang maiksing buhay ng labinlimang taon ay iginugol para sa paglagay sa internet ng mga himala na nagpapatotoo sa Katawan at Dugo ni Cristo sa Banal na Sakramento. Mula noong kanyang “first communion” hindi na dumaan ang isa pang araw na hindi siya dumalo sa Banal na Misa. Ito lang ang Kanyang buhay subalit sobra sobra ang halaga para turuan tayong lahat sa pag-ibig sa totoong presensiya ni Jesus sa Eukaristiya.

Tayo kaya, na nakakatanggap ng biyaya na ito, gaano natin pinagpapahalagahan ang napakahiwaga at pinakamahalagang regalo ni Jesus na walang iba kung hindi ang Kanyang sarili? Tandaan natin na walang ibang daan sa kaligtasan kung hindi si Jesus at para sa ating mga Katoliko, wala tayong buhay kung walang Katawan at Dugo ni Cristo sa atin. Hindi man sa pisikal na Simbahan ngunit sa online maari tayong makadalo sa piging na inihanda ng Diyos para sa ating lahat at para sa ating kaligtasan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.