Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagpapakumbaba sa Diyos”


Photo Credit: keywordhut.com

Disyembre 16, 2018. Ika-3 Linggo ng Adbiyento. 

Isaias 12: D’yos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. 

Unang Pagbasa: Sofanias 3:14-18

Umawit ka nang malakas, Lunsod ng Zion! Sumigaw ka, Israel!
Magalak ka ng buong puso, Lunsod ng Jerusalem!

Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh,
at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway.
Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang Hari ng Israel,
wala nang kasawiang dapat pang katakutan.

Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem,
“Huwag kang matakot, Zion;
huwag kang panghinaan ng loob.

Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos,
at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay.
Siya ay magagalak sa iyo
at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay.

Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan,
gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan.
Ililigtas kita sa iyong kapahamakan,
upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan.

Ikalawang Pagbasa: Filipos 4:4-7

Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo! Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Malapit nang dumating ang Panginoon.

Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

Ebanghelyo: Lucas 3:10-18

Tinanong siya ng mga tao, “Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?” Sumagot siya sa kanila, “Kung mayroon kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain.”

Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila’y nagtanong sa kanya, “Guro, ano po ang dapat naming gawin?”

“Huwag kayong sumingil nang higit sa dapat singilin,” tugon niya.

Tinanong din siya ng mga kawal, “At kami po naman, ano ang dapat naming gawin?”

“Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatuwiran; masiyahan na kayo sa inyong sweldo,” sagot niya.

Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Cristo, at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay.

Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas.

Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng Magandang Balita.

Pagninilay:

Papalapit nang papalapit ang kapaskuhan. Simula na ang Misa de Gallo at ang kandilang kulay rosas ay sinindihan na sa ikatatlong linggo ng adbiyento. Nakahanda na ang maraming regalo, pera at mga masasarap na handa ngunit ang puso mo, kumusta ang paghahanda mo ng iyong puso para kay Cristo? Marami tayong matututunan sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Juan Bautista.

Kahanga-hanga ang pagpapakumbaba ni San Juan Bautista. Lingid sa kaalaman ng marami, ang pagpapakumbaba ay hindi pag-aapak sa ating sarili nang walang katuturan, ngunit ito’y pagpapahayag ng pawang katotohanan lamang. Noong mga panahon na iyon ay labis ang kasikatan ni San Juan sa pagbibinyag at pagpapangaral sa mga tao.

Kaya naman inakala nilang siya na ang Mesiyas. Kung siya’y may pag-ibig hindi sa Diyos kung hindi sa sariling karangalan, maari na niyang sabihing siya na nga ang hinihintay na Tagapagligtas at ang tao’y maaring magsipaniwala sa kaniya. Subalit hindi niya ito ginawa. Nanatili siya sa katotohanan at kasimplehan sa pagsasabing “Ang darating ay higit kaysa sa akin.”

Sa mundong ito na tila napakagulo at napakaraming bagay na nangangakong magbibigay sa atin ng kasiyahan ngunit hindi ang tunay na kaligayahang nabibigay ng Diyos, nasasabi pa ba natin na ang Diyos ay higit sa atin? Naalala ba natin kung gaanong ang DIyos ay higit na mas malaki, mas magaling na nalalaman ang lahat kaysa sa akin? O baka naman marami na tayong diyus-diyosan sa ating buhay. Maging ang ating sarili’y nagiging huwad na dinudiyos kung tayo’y mas naniniwala sa ating sariling kaalaman kaysa sa Katotohanan ng Salita ng Diyos.

Sa ating buhay ngayon lalo na sa darating na kapaskuhan ay pinakamainam na pagnilayan ang katauhan ni San Juan Bautista. Alam niyang dapat niyang paghandaan ang pagdating ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagpapatawad at pagisisis sa kasalanan. Kailangang “tuwid” ang daraanan ng Panginoon. Sa ating buhay sa ngayon, ito ay sumasagisag sa ating mga puso. Tuwid, malinis at puno ba ng katotohanan ang iyong puso?
Gusto mo bang tunay na maging masaya ang pasko mo?

Kung gayon, ito’y hindi nahahanap sa mga materyal na bagay at kumikislap na ilaw sa labas ng mga bahay at sa mga pasyalan. Ito’y nahahanap sa pagpapatuloy sa Diyos sa ating puso dahil tayo’y nagsisi at nagbalik-loob sa kanya. Naggawa nating ituwid ang daraanan niya sa ating puso dahil Nawala ang mga balakid at liku-liko ng mga pusong hindi nagpapatawad at puno ng bara ng sama ng loob.

Kung hindi nama’y baka kailangan natin ng tubig na dalisay na siyang magdadala sa atin ng ating simula sa Diyos mula noong una tayong nabinyagan. Noong wala pa tayong mga muwang sa mundo at mga paslit pa lamang tayo’y mas marunong ipasalaylay sa Diyos ang lahat ng bagay.

Baka nakalilimutan na natin kung saan tayo nanggaling at saan tayo babalik. Sa mundong ito’y matakasan man natin ang katotohan saglit, babalik at babalik din tayo sa Diyos kung saan tayo nagmula.

Hingin natin ang grasya ng pagpapakumbaba dahil ito lamang ang paraan upang tayo’y mas maging malakas dahil Diyos mismo ang ating magiging lider at sandigan sa lahat ng bagay.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, patawarin mo ako sa pagmamataas ko sa iyo. Ang totoo’y mahina ako at napakaliit kumpara sa iyo. Nawa’y matanggap ko ito at maalaala nang buong puso habang ako’y nabubuhay upang ikaw ang aking maging tunay na lakas at matagpuan ko ang daan patungong buhay na walang hanggan – ang buhay na masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.