Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagpapala ng Diyos”

Photo Credits: Our Sunday Visitor

 

Disyembre 9, 2018. Ikalawang Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 126: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Unang Pagbasa: Baruc 5:1-9

Jerusalem, hubarin mo na ang damit-panluksa at isuot mo ang walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katuwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kaluwalhatian ng Diyos na walang hanggan.

Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang “Kapayapaang bunga ng katuwiran
at Kaluwalhatiang bunga ng pagiging maka-Diyos.” Jerusalem, tumayo ka at umakyat sa mataas na burol.

Tumingin ka sa silangan at tanawin mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng banal na Diyos ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila sapagkat hindi sila kinalimutan ng Diyos.

Pilit silang inagaw sa iyo at kinaladkad palayo, ngunit ngayo’y ibinabalik sa iyo na sakay sa kaluwalhatiang wari’y nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga libis upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kaluwalhatian ng Diyos.

Sa utos niya’y lilitaw ang maraming mababangong punongkahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos, at babalik silang masaya na pangangalagaan ng kanyang habag at katuwiran, at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian.

Ikalawang Pagbasa: Filipos 1:4-6, 8-11

Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako’y laging nagagalak dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng Magandang Balita tungkol kay Cristo, mula nang ito’y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesu-Cristo.

Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesu-Cristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Cristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesu-Cristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos.

Ebanghelyo: Lucas 3:1-6

Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Judio, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya’t nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan.

Siya’y nangaral, “Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo’y patawarin ng Diyos.” Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias,

“Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang:
‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon.
Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran!

Matatambakan ang bawat libis,
at mapapatag ang bawat burol at bundok.
Matutuwid ang daang liku-liko,
at mapapatag ang daang baku-bako.

At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos!’”

Pagninilay:

“Pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan…” naalala pa ba natin ito sa gitna ng kumukutikutitap na mga ilaw at nagagandahang dekorasyon sa ating paligid? Sa gitna ng mga pamilihang malalaki at mga taong nagdadagsaan saan man tayo tumingin sa ating paligid ay pinapapaalala sa atin ng Simbahan ang unang dapat nating gawin. Una sa lahat, ang kalusugan at ang di lumilipas na palamuti ng ating mga puso – ang pagpapatawad.

Pagpapatawad ng Panginoon sa atin, at pagpapatawad din natin sa ating mga kapwa. Sila man ang naunang makasakit o tayo. Hindi na mahalaga dahil lahat tayo’y may kanya-kanyang mga pagkakamali at pagkukulang na tanging Diyos lamang ang nagtitimbang at naghuhusga.

Nang magpunta tayo sa Simbahan, ano ang ating idinadalangin sa Panginoon? Mas maraming regalo? Panalo sa raffle o promo? Paano naman ang mga espiritwal na bagay tulad ng pagkakaisa ng pamilya, pagpapatawad at kaligtasan ng lahat? Huwag nating kalimutan ipanalangin ang ating mga puso at kaluluwang bawat pasko at bawat taon ay sana mas napapalapit sa Diyos. Ito ang pinakamagandang regalo sa lahat.

Si Juan na Tapagbautismo ay isang propetang kilala noong unang panahon. Siya ay kilala bilang nagdurugtong sa Luma at Bagong Tipan. Siya ang nauna kay Cristong isilang at magpangaral, upang ihanda ang ating daanan patungo kay Cristo. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan.

Ito ang dahilan kung bakit kulay lila ang sinisindihang kandila ngayong pangalawang linggo ng adbiyento. Naghahanda nga ang karamihan ng mga regalo at pagkain para sa ibang tao. Subalit pinakamainam na paghahanda ay ating sarili. Huwag nating kalimutang ang pasko ay ang pagsilang ni Cristo. Siya ay nananahan sa atin at wala nang ibang higit pang mas dapat paghandaan kung hindi ang pagtuloy niya sa puso natin.

Kapag dumating muli si Cristo sa atin sa pasko, anong puso ang kanyang madaratnan? Anong ihahanda mo para sa Diyos?

Magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Suriin natin ang ating mga naggawang pagkakamali at sikaping magbago. Wala nang mas hihigit pang pag-aalay at regalo sa Diyos kung hindi ang malinis nating puso.

Ito ang pagmumulan ng tunay na kaligayahan. Tulad noong unang pasko, hindi ang mga regalo at pagdalo ng tatlong hari o anupaman ang sentro nito. Kung hindi ang pagdating mismo ni Cristo, ihanda natin ang ating pusong bumabalik sa kanya at handang tumalikod sa kasalanan at gumawa ng mabuti ngayon at sa mga susunod pang kabanata ng ating buhay.

Ang mga regalo’y tatanggapin, maagamit at maluluma din. Ngunit ang pusong magpapatawad at mapagkakumbaba sa Diyos ay walang hanggan at dulot ng buhay natin sa langit. Pagnilayan natin ito ngayon at sa mga darating pang mga araw.

Panalangin: Panginoon, alam kong marami akong pagkukulang sa iyo. Tanglawan mo ako ng ilaw ng iyong karunungan at hayaan mong makita ko ang mga ito at ihatid nawa ako ng iyong ina sa kumpisalan uapang maging alay sa iyo. Maria, aming ina ipanalangin mo kami at ihatid mo kami kay Jesus ng may malinis at busilak na puso. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.