Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagpapalaya ng Panginoon sa Atin”

Photo Credit: universityminnesota655.cf

 

Abril 7, 2019. Ika-5 Linggo ng Kwaresma.

Salmo: Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Unang Pagbasa: Isaias 43:16-21

Iyan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat,
upang maging kalsadang tawiran.

Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo.
Nilipol niya ang kanilang mga kabayo.
At ang kanilang mga karwahe’y winasak;
sila’y nabuwal at hindi na nakabangon;
parang isang ilaw na namatay ang dingas.”

Ito ang sabi niya:
“Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa,
ang mga nangyari noong unang panahon.

Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay;
ito’y nagaganap na, hindi mo pa ba makita?
Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto,
at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito.

Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop
gaya ng mga asong-gubat at mga ostrits,
sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto,
upang may mainom ang mga taong hinirang ko.
Nilalang ko sila upang maging aking bayan,
upang ako’y kanilang laging papurihan!”

Ikalawang Pagbasa: Filipos 3:8-14

Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon.

Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Cristo at lubos na makipag-isa sa kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, kundi sa pananalig kay Cristo.

Ang pagiging matuwid ko ngayo’y buhat sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. 1Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Cristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan.

Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako’y perpekto na; ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako’y tinawag ni Cristo Jesus.

Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko: habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus, ang buhay na nasa langit.

Ebanghelyo: Juan 8:1-11

Si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa’y nagbalik na siya sa Templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo.

Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan, at sinabi kay Jesus, “Guro, ang babaing ito’y nahuli sa aktong pangangalunya.

Ayon sa Kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?” Itinanong nila ito upang subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya.

Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri.

Patuloy sila sa pagtatanong kaya’t tumayo si Jesus at nagsalita, “Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa.
Nang marinig nila iyon, sila’y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaing nakatayo sa harap ni Jesus.

Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, “Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?”
“Wala po, Ginoo,” sagot ng babae.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo sa ating lahat! Ang kasalanan ay nang-aalipin ngunit ang Diyos ay nagpapalaya. Ganito ang ating natunghayan sa ating ebanghelyo. Palalayain tayo ng Diyos kung tayo’y nagsisisi sa ating kasalanan. Malapit na malapit na ang Semana Santa, nakapagkumpisal ka na ba?

Tulad ng napakahalagang sakramentong ito, hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos tuwing kumpisal. Sa pamamagitan ng kanyang mga pari, tayo ay pinapatawad. Tinutulungan tayo ng Diyos na makapagsimulang muli upang hindi na magkasala muli. Niyayapos niya tayo ng pag-ibig hindi inaalipusta, hindi hinuhusgahan at sinasaktan. Kahit ang mundo ay gawin sa atin ito, Diyos pa rin ang magtatanggol sa atin.

Kaya nga sa pagtatagpong ito ng Panginoon at ng makasalanang babae, nagsulat si Jesus sa buhanginan. Ano ba ang nangyayari dito? Diba’t nililipad at nawawala din. Ganito ang ating kasalanan kapag pinatatawad tayo ng Diyos. Binubura niya ito at ginagawa niya tayong bago muli. Maniwala tayo sa kanya at maging sensitibo at aktibo sa ipinamamahagi niyan grasya nang tayo’y maging tunay na malaya kay Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.