Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagsilbihan ang Diyos”

Enero 26, 2020. Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Isaias 8, 23b – 9, 3
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, mula sa Dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hentil.

Nakatanaw ng isang malaking liwanag
ang bayang malaon nang nasa kadiliman,
namanaag na ang liwanag
sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang
dinagdagan mo ang kanilang tuwa.
Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan,
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan.
Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian.
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14
Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 1, 10-13. 17
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:

Ako’y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo: magkaisa kayo sa pananalita, isipa’t layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Cloe na kayo raw ay mga alitan. Ito ang tinutukoy ko: sabi ng isa, “Kay Pablo ako”; sabi naman ng isa, “Ako’y kay Apolos.” May iba namang nagsasabi, “Kay Pedro ako”; at may nagsasabi pang, “Ako’y kay Kristo.” Bakit? nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng Mabuting Balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayo’y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 4, 12-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nabalitaan ni Hesus na ibinilanggo si Juan, kaya’t bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng Lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Isaias:

“Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali
daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan,
Galilea ng mga Hentil!
Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman
sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw!
Liwanag na taglay nito’y siya ngayong tumatanglaw
sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan!”

Magmula noon ay nangaral na si Hesus. Ang sabi niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos.”

Sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Tinawag din sila ni Hesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Hesus.

Nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Saan tayo nakakita ng ilaw sa ating buhay? Marahil ay sa kagalingan sa sakit, kapag nalagpasan ang problema sa buhay, o ano pang magagandang bagay nakakakita tayo ng liwanag. Habang nagdurusa, may mga biyaya ring dumarating. Ito ang ilaw ng ating buhay natin na si Jesus mismo. Siya ang ating tanglaw.

Ano naman kaya ang ating tugon sa ilaw na ito? Matapos nating makatanggap ng biyaya at pagpapala ng Panginoon, tayo ay may mahalagang tungkulin. Isang misyon na dapat gampananan. Gaya ng mga apostoles tayo rin nawa ay tumugon sa misyon. Kung napakabuti ng Diyos sa atin, ano naman ang gagawin natin para sa Kanya? Ano ang kaya nating bitiwan para sa Kanya? 
Tayo ay tinatawag din Niya gaya ng mga disipulo upang sumunod sa Kanya at maging kabahagi ng Kanyang plano. Nawa tayo ay makatugon ayon sa kanyang kagustuhan. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.