Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagtugon sa Diyos”

Disyembre 22, 2019. Ikaapat na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikapito ng Simbang Gabi.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Isaias 7, 10-14

Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: “Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit.” Sumagot si Acaz: “Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon.”

Sinabi ni Isaias:
“Pakinggan mo, sambahayan ni David,
Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao
na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot?
Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan:
Maglilihi ang isang dalaga
At manganganak ng lalaki
At ito’y tatawaging Emmanuel.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Tugon: Ang Panginoo’y darating, s’ya’y dakilang Hari natin.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 1, 1-7
Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Mabuting Balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa – ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 1, 18-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

“Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki,
At tatawagin itong “Emmanuel,”
ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos”.
Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon; pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat!

Ilang tulog na lamang po ay Pasko na. Kumusta kaya tayo? Tila pagod na ba sa dami ng pamimili at handaan na pinupuntahan? Ngayong linggo ay panahon naman upang tayo ay makapagpahinga sa Panginoon. Hayaan nating manahimik tayo at magnilay sa Salita ng Diyos.

Ang iba sa atin ay nakailang araw na ng Simbang Gabi. Subalit ano nga ba ang tunay na pakay nito? Para lang ba maki-uso o may magawa tayo? Hindi po. Mahalagang sa loob ng siyam na araw ay makasama natin si Maria sa paglalakbay at matuto mula sa kanya. Kasama ni San Jose na kanyang butihing esposo. Napakahalaga ng kanilang “oo” sa Panginoon. Nirerespeto ng Panginoon ang kalayaan o “free will” ng bawat isa. Sapagkat ginawa niya ang tao na bukod tangi sa lahat ng nilikha, ‘di tulad ng hayop na base lamang sa natural ang mga kinikilos at galaw. Tanging tao lamang ang makapagmamahal at makapagbibigay nang malaya, at may kakayanang mag-isip. Lagi tayong may desisyon sa mga bagay, at gusto ng Panginoon na gamitin natin ito at tumugon sa Kanyang tawag nang bukal sa kalooban.

Kaya naman, ang “oo” ni Maria at sa kalaunan ni Jose ay napakahalaga. Ibinuhos nila ang buong pagtitiwala sa pag-oo sa Panginoon. Kahit si Maria ay nasa panganib na hindi maintindihan at mahatulan ng parusang kamatayan, hindi niya ito alintana. Si Jose rin naman ay kahit na naguluhan sa nangyari kay Maria ay kinalimutan ang sariling isip at plano, at sumunod sa Panginoon. Agad niyang pinakasalan si Maria at tinanggap niya ang pagiging ama kay Jesus. Si Maria at Jose at ang kanilang tugon ang naging daan upang matupad ang pagparito ng Diyos bilang tao. Nakipagtulungan sila sa Diyos. Sa gayon ding paraan, kung makikinig tayo sa Salita ng Diyos at tutugon sa kanyang paanyaya ng “oo”, ito rin ang magiging daan upang manahan sa atin ang Diyos at mamuhay Siya sa ating puso, kalooban at buong buhay.

Ang tanong ay, nakapagninilay ba tayo sa Kanyang Salita? Iba yung magbasa lang sa magnilay. Ang pagninilay ay inaalala mo sa iyong buong araw ang mga Salita ng Diyos na nakaantig sa iyong puso. Inaalagaan mo siya roon na parang halaman. Gaya ni Maria, iniisip mo itong mabuti at kung paano ito mangyayari sa iyong buhay. Kung binasa mo lang o basta narinig mo lang ang Ebanghelyo, ngunit hindi mo inisip ang kahulugan nito para sa iyo, dadaan lang ito at parang butong inihasik sa semento. Walang tutubo dahil hindi nakabaon sa ilalim ng matabang lupa.

Kapag nagawa natin ang tunay na pagninilay ay doon natin maririnig ang tawag ng Panginoon. May plano Siya para sa bawat isa sa atin. Kung bawat isa sa atin ay makikinig sa Panginoon at gagawa ng Kanyang kalooban, aba’y ‘di hamak na mas maganda sana ang ating mundo. Mas madaling magbigayan sa isa’t isa. Mas makakakapagpatawad at unawaan ang mga tao. Mas mapayapa dahil mas mapagtiwala tayo sa Panginoon. Ang mga ito ang indikasyon na dumating na ang Diyos sa tao. Sabi nga sa Pangalan pa lang na “Emmanuel” ay “God is with us”. Nasa atin na ang Diyos.

Ngunit gaya ni Maria at Jose, kailangan ng Diyos ng ating “oo”. Dapat tayong makisali sa Kanya at tumugon sa Kanyang paanyaya sa atin. Para marinig natin ang Kanyang tawag, kailangang makinig tayo sa Diyos sa kanyang plano para sa atin at maging handa tayong tuparin kahit ano. Sapagkat alam nating mula sa malalaking plano ng Diyos para sa atin ay uusbong ang mga malalawak at magagandang bagay na bubuhay sa atin at sa ibang tao.

Tanggalin natin anuman ang maingay at nakakabalakid sa atin para pakinggan ang Panginoon. Anu-ano ito? Tingnan natin ang ating sarili. Gaya ng pag-oo ni Maria at Jose sa plano ng Diyos, magkakaroon din ng buhay sa ating tugon at pagsunod sa Diyos. Tulad ng kung paanong naging daan sina Maria at Jose upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon din dito sa lupa ng buhay na bagamat maraming pagsubok, ay nagtatagumpay laban sa masama – sa pamamagitan ng kapayapaan at pag-asang hindi nauubos mula kay Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.